Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.03.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Srednja vas

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu se je v naselju Srednja vas pri Kamniku nadaljevala obnova vozišča ter montaža manjkajočih ograj na zaščitnih zidovih. V sklopu obnove vozišča se bo uredilo odvajanje padavinskih voda, izvedla se bo hitrostna ovira (grbina na novem prehodu za pešce), vgradila dodatna cesta signalizacija ter nekoliko prilagodil tako imenovani »S« ovinek.

Dela potekajo pod polovično zaporo, zato vse voznike naprošamo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo.

Sanacija plazu Ravne pri Šmartnem

Sanacija plazu v kraju Ravne pri Šmartnem je uspešno zaključena. Sedaj ob cesti poteka gradnja drenaže in meteorne kanalizacije, ki bo zagotovila učinkovito odvodnjavanje ceste.

Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., pri gradnji pa se izvaja gradbeni in geomehanski nadzor, in sicer s strani strokovnjaka za plazove Martina Vrabca.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na pustni tore so Občino Kamnik obiskali uporabniki Dnevnega centra Štacjon, ki so se našemljeni v pustne šeme prav veseli oglasili v naših prostorih.

V preddverju občinske stavbe sta jih sprejeli višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel in višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Pepca Podgoršek, s sladkim presenečenjem pa so že odštevali minute do dopoldankega dela letošnjega Kamniškega karnevala. 

Objavljen je Poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2020/2021, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

V preteklem tednu smo objavili pobudo za lokacijsko preveritev, do katere lahko dostopate na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi in za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v tem aktu. Za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora. Višina stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so odvisne od zahtevnosti postopkov, predpisanih v 128., 129. in 130. členu ZUreP-2. Za lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (večinoma zaselki ali kmetije, kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča, znaša 1.500 evrov, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, znaša 2.500 evrov, ter za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je treba preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, znaša 2.000 evrov. Skladno z določbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in prostorskih izvedbenih aktov. Občina izvede postopek, ki se zaključi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet in s katerim lokacijsko preveritev potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in je obvezna podlaga v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje ni predpisano.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo si lahko ogledate na povezavi: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/Obcine/PRIPOMBE/KAMNIK.pdf.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice, podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora

Oddelek za razvoj in investicije

Osrednjeslovenska regija bo za projekte prejela sredstva v višini 45 milijonov evrov

V sredo, 26. 2. 2020, je bila podpisana Dopolnitev št. 3 k dogovoru za razvoj Ljubljanske urbane regije, na podlagi katere bo  Osrednjeslovenska regija za projekte prejela sredstva v višini 45 milijonov evrov. Dogovor za razvoj Osrednjeslovenske regije vključuje skupaj 21 projektov, pri čemer je šest projektov novih. Med njimi tudi projekt Kolesarska povezava Kamnik – Godič, katerega skupna ocenjena vrednost znaša 1.314.862 evrov, vrednost sofinanciranja - EU in nacionalnih sredstev skupaj znaša 1.016.010 evrov. 

Na področju Osrednjeslovenske regije je največ projektov, kar 14 iz prednostne naložbe Spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti in sicer v višini 67,5 milijonov evrov, od tega je 31,8 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike. Trije projekti so iz prednostne naložbe Vlaganja v vodni sektor in sicer v višini 12,3 milijone evrov, pri čemer je 4,6 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike. Trije projekti pa so iz prednostne naložbe Spodbujanja podjetništva in sicer v višini 10,9 milijonov evrov, od tega je 7,9 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike.

Dogovori za razvoj regij so pomemben korak v smeri razvoja regionalne politike in predstavljajo učinkovit instrument z vidika premagovanja razvojnih ovir in virov financiranja. Njihov namen je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, predvsem pa zagotoviti financiranje in izvedbo na celotnem območju države.

Projekti sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin

Občina Kamnik sodeluje v treh projektih, ki so bili prejšnji teden oddani na 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, za katerega je skupaj na voljo 3,1 milijona evrov (prijavitelj LAS Srce Slovenije):

Rezultati aktualnega razpisa, o katerih bo presojala Agencija RS za kmetijske trge, bodo znani v roku štirih mesecev.

Priložnosti za kulturne in kreativne sektorje ter predstavitev programa za financiranje Ustvarjalna Evropa – 4. 3. 2020 ob 14. uri v Samostanu Mekinje

Dogodek, ki se bo odvijal v okviru projekta StimulArt, pripravljata Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju s Sinanom Mihelčičem (Zavod skupina Štajn) ter JZ Mekinjski samostan. Z dogodkom želimo širši javnosti podati dodatne informacije o priložnostih financiranja (razpisi) in projektih podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje) v regiji na področju kulturnega in kreativnega sektorja. V ta namen smo povabili goste iz Centra za kreativnost (mag. Anja Zorko) in Zavoda Motovila (Ines Kežman). Center za kreativnost povezuje in podpira dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, predstavili bodo programe, ki jih organizirajo ter podporo, ki jo nudijo kreativcem (izobraževanje, promocija, razpisi, analize). Zavod Motovila pa spodbuja mednarodno sodelovanje in mreženje na področju kulture ter vodi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. V sklopu dogodka bo predstavljen EU razpis Ustvarjalna Evropa, zakaj so slovenski prijavitelji med najuspešnejšimi v Evropi, kateri razpisi so v teku in kaj nam obeta novo programsko obdobje 2021-2027. Dogodek bo potekal v sredo, 4. marca 2020 v Samostanu Mekinje, od 14. do 17. ure.

Dogodek je brezplačen. Obvezne so prijave do ponedeljka, 2. marca 2020 na e-naslovu: maja.poravne@kamnik.si.

Policijska postaja Kamnik

SPOR MED ZAKONCEMA

Policisti so v Kamniku obravnavali intervencijo, kjer sta se med seboj sprla bivša zakonca in se oba nedostojno vedla drug do drugega. Obema kršiteljema je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

SPOR MED SOSEDOMA

Policisti so obravnavali intervencijo zaradi večletnega spora med sosedoma zaradi vinske trte, kjer je občan kršil javni red in mir s tem, da se ni hotel pogovoriti glede te problematike in soseda pozval k pretepu in mu pokazal nož. Kršitelju je bil na kraju  izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

TATVINA VOLANSKEGA OBROČA    

Neznani storilec je v Mostah vlomil v osebni avtomobil znamke BMW iz katerega je odtujil volanski obroč vozila in tako oškodoval lastnico. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

TATVINA GORIVA IZ DELOVNEGA STROJA

V Nasovčah je neznani storilec poškodoval  rezervoar na delovnem stroju in iz njega izvršil tatvino 70 litrov goriva. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU  V KOMENDI

Patrulja je na podlagi klica občanke iz Komende prevzela najden denar, ki ga je našla na bankomatu Nove Ljubljanske banke v Komendi. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar pa se lahko zglasi na Policijski postaji Kamnik in denar prevzame.

ZLORABA MERCATOR PIKA KARTICE

Občan je v trgovskem centru Mercator pozabil Mercator pika kartico, ki jo je nato neznanec uporabil in opravil dva nakupa ter pri tem oškodoval lastnika kartice. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policista sta imela na območju Kamnika v postopku osebo, ki je policistki izročila dve okrogli beli tableti v original embalaži z napisom Flormidal 15mg. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, ki je po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami prepovedana, sledi analiza. Po njej bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

ZASEG VOZILA      

Policista sta imela na Kregarjevem v postopku voznika osebnega vozila, ki je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo proti potrdilu o zasegu predmetov začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

NESPODOBNO VEDENJE OBČANKE

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer se je soseda neprimerno vedla in med vožnjo mimo stanovanjske hiše druge osebe. Sledi zbiranje obvestil in pa ustrezen ukrep po Zakonu o javnem redu in miru.  

TATVINA VOZILA

Neznani storilec je preko noči iz parkirišča na Zikovi ulici odtujil osebni avtomobil znamke Renault Clio, rdeče barve, letnik 2013 ga spravil v pogon ter se odpeljal neznano kam. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NEDOSTOJNO VEDENJE NA JAVNEM KRAJU  

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer se je občanka nedostojno vedla in vpila na sosedo, zaradi česar se je počutila užaljeno in ustrahovano. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep po Zakonu o javnem redu in miru.

ZAPARKIRANA DOVOZNA POT

Na Steletovi cesti je neznani voznik z vozilom zaparkiral dovoz do garaž stanovanjskega bloka. Na kraju je bilo izdano obvestilo o prekršku.

PROMETNA NESREČA

V naselju Volčji Potok se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeležena izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

ZASEG NEZNANE SNOVI  

Policista sta imela v Kamniku v postopku občana, ki mu je bil pri postopku  zasežen PVC "mlinček", v katerem je bila neznana zelena posušena snov rastlinskega izvora, za katero obstaja utemeljen sum, da gre prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja, uveden postopek o prekršku.

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Policisti smo bili s strani občanke obveščeni o nasilju v družin. Ker gre za ponavljajoča se dejanja s strani kršitelja z elementi prekrška in možnosti ponovitve le-teh mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru. 

VINJEN VOZNIK 

Na Medvedovi ulici je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.92 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice