Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.01.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V torek, 20. decembra sta direktor podjetja Adriaplin d.o.o. in župan Občine Kamnik podpisala novo koncesijsko pogodbo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Kamnik. Ta koncesijska pogodba je nadomestila prvotno koncesijsko pogodbo, sklenjeno 13. februarja 1997. Razlog za sklenitev nove koncesijske pogodbe je uskladitev s spremembami zakonodaje na energetskem področju v zadnjih letih. Tako je v skladu z Energetskim zakonom dobava oziroma prodaja zemeljskega plina v letu 2007 postala prosta tržna dejavnost in se ne izvaja več kot gospodarska javna služba. Spremenjen je tudi način financiranja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Po novi zakonodaji je bila lokalnim skupnostim odvzeta pristojnost določanja cene za distribucijo zemeljskega plina. Naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo koncesionarja, se financirajo iz omrežnine. Višino omrežnine določi koncesionar v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Javna Agencija za energijo, od katere mora koncesionar pridobiti soglasje pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS. Določila prvotne koncesijske pogodbe, ki niso v nasprotju z veljavno zakonodajo, so sestavni del nove koncesijske pogodbe. Tudi rok trajanja koncesije se ni spremenil; izteče se konec leta 2027. Obvezo izgradnje distribucijskega omrežja po prvotni koncesijski pogodbi je koncesionar izpolnil v letu 2002. Zgrajeno omrežje, ki meri preko 43 km, se vsako leto dopolnjuje z novimi priključnimi plinovodi, katerih skupna dolžina znaša približno 20 km.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile v preteklem tednu vse aktivnosti usmerjene v zaključevanje in realizacijo proračuna Občine Kamnik za leto 2011.

S strani Ministrstva za finance smo v preteklem tednu pridobili potrjeno shemo državnih pomoči »de minimis« na področju pospeševanja malega gospodarstva za leto 2012, kar je osnova za izvedbo javnih razpisov.

Na podlagi pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik je bilo izdanih več odločb za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času, saj več gostinskim lokalom le-te prenehajo veljati z 31. decembrom 2011.


<< Nazaj | Novice