Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.12.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obst. vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d. d.) začel z izgradnjo odseka 1, ki poteka od Veterine do VH Perovo. Trasa je dolga približno 880 metrov. Izvajalec polaga vodovod DN 125.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek 2: vodovod DN 200

Dela na vodovodu so končana. Potrebna je priprava za asfalt in asfaltiranje.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Od vrha Tunjiške ceste se proti »Kurji dolini« pripravlja podlaga za asfaltiranje. Hkrati se izvaja:

 V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste.

V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic. Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom in ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. nadaljevala s pripravo podlage za asfaltiranje od mostu navzgor proti naselju Bistričica.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. končala z izgradnjo tlačnega voda DN 180 od predvidenega črpališča Č2 do »Encijana«, zato je z deli nadaljevala na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem zabojniku. Dela na kanalu G so končana. Sledi priprava za asfaltiranje in asfaltiranje.

Zgornje Stranje

Izvajalec je nadaljeval z deli na kanalu G4, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 39-46. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d. d.) je nadaljeval z deli na kanalu G13. Gre za 4. fazo, kjer je za čas gradnje, med 7. in 17. uro, organizirano parkirišče.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

Izvajalec SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljuje z deli v skladu s terminskim planom.

 Uvoz Snovik

Dela na uvozu Snovik, ki je bil zaradi prometne varnosti ustrezno predstavljen in razširjen, so v zaključni fazi.

V naslednjih dneh bo izveden zaris talnih označb in ureditev površin ob vozišču.

Sanacija podpornega zidu v Godiču

Ob zadnjih poplavah v mesecu novembru se je v Godiču podrl podporni zid, zato je cesta do stanovanjskih hiš neprevozna. Občina Kamnik je skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje pristopila k sanaciji omenjenega zidu, ki bo omogočila normalno prevoznost ceste in dostopnost do objektov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je začela s postopkom javnega zbiranja ponudb za prodajo mobilnega drsališča v velikosti približno 15x20 metrov, ki obsega hladilni agregat, napravo za hlajenje tekočine, cevni hladilni sistem, absorbcijske preproge in ograjo drsališča - okvirne tehnične karakteristike in zahtevana zmogljivost hladilnega agregata in njegovih komponent za potrebe delovanja umetnega drsališča površine 300 m2. Razpis bo objavljen na spletni strani Občine, na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Usklajen in pripravljen je bil predlog proračuna občine Kamnik za leti 2015 in 2016 v prvi obravnavi, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik  obravnaval predvidoma na decembrski seji. V skladu z navodilom o zaključevanju proračuna se je v preteklem tednu število prejetih zahtevkov, poročil in računov zelo povečalo, saj zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov zapadejo v plačilo še v letošnjem proračunskem letu.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 25. 11. 2014, je v Domu kulture v Kamniku potekalo prednovoletno druženje članov Društva staršev otrok s posebnimi potrebami. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, udeležila se ga je tudi sestra Magdalena, ki otroke s posebnimi potrebami poučuje verouk v CIRIUS-u Kamnik.

Starši so opozorili na velik problem namestitve otrok s posebnimi potrebami po končanem šolanju v CIRIUS-u, saj za njih praktično ne obstaja primerna institucija, le domovi za starejše, kamor pa mladi vsekakor ne sodijo.

Želijo si, da bi v prihodnjih letih, ob pomoči Občine, zaživel dnevni center za otroke s posebnimi potrebami, ki bi deloval po vzoru dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon.

Pretekli teden je izvajalec ob poti na Žale pričel s postavitvijo spominskega obeležja Edvardu Peperki. Celotna sredstva za projekt, izdelavo in postavitev obeležja je prispevala Občina Kamnik.

Poleg izvedbe večnamenske ploščadi pri Podružnični šoli Mekinje so bile izvedene tudi vse prestavitve in pokablitve nadzemnih elektro in kabelskih vodov. Sama ploščad čaka le še na asfaltno prevleko, ko bo vreme to dovoljevalo.

Na Podružnični šoli Nevlje, ki je bila v preteklem mandatu temeljito sanirana, je potekala zamenjava starih, dotrajanih radiatorjev. Sredstva v višini  7.700 evrov je v celoti zagotovila Občina Kamnik.

V septembru so na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju pridobili dostop do optičnega omrežja, novembra pa IP telefonijo, kar je močno izboljšalo pogoje dela na šoli in nižje stroške za kvalitetnejšo storitev. Že v letu 2013 je šola, v okviru projekta eŠolstvo, izvedla prenovo dotrajanega lokalnega omrežja, ki njenim potrebam ni več zadostovalo. Obstoječe ožičeno omrežje so nadgradili in vzpostavili dostop do brezžičnega omrežja Eduroam. Začeli so razmišljati o zamenjavi dotrajane in drage telefonije in lokalno omrežje pripravili na prehod na IP telefonijo. Obstoječa zunanja omrežna infrastruktura nemotenega delovanja IP telefonije ni omogočala, kar je šolo spodbudilo k razmišljanju o nujnosti izgradnje optičnega omrežja do šole. Pri projektu sta šoli idejno in tehnično pomoč nudila gospod Krešimir Tomas v okviru projekta eŠolstvo in gospa Ksenija Furman Jug s svojo ekipo Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes). Ponujene rešitve s strani komercialnih ponudnikov sprva niso bile povsem naklonjene potrebi šole po ohranitvi povezave v omrežje Arnes, kar je nekoliko upočasnilo proces pridobitve možnosti priklopa na optično povezavo. Nujnost ohranitve povezave šole v omrežje Arnes je v koriščenju mnogih Arnesovih storitev, ki so za zavod brezplačne (uporaba, upravljanje in v primeru dotrajanosti zagotavljanje aktivne omrežne opreme, dodeljen IP naslovni prostor za žično in Eduroam omrežje, nadzor delovanja povezave, prijava in odprava napak, ločitev omrežja na več segmentov iz varnostnih razlogov, Radius hosting za potrebe omrežja Eduroam, možnost izbire med različnimi ponudniki IP telefonije,…). V opisanem primeru se je Arnes izkazal kot nepogrešljiva podpora izobraževalnim zavodom, saj je z vztrajnostjo in učinkovitimi pogajanji Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju pomagal do možnosti priklopa na optično omrežje z ohranitvijo povezave v njihovo omrežje. Občina Kamnik je idejo o izgradnji optične povezave do šole podprla in omogočila vsa finančna sredstva za realizacijo tega pomembnega projekta.

Na pobudo Občine Kamnik in Zavoda Oreli oziroma direktorice zavoda Martine Ozimek od 25. 11. 2014 dalje, v prostorih Osnovne šole Toma Brejca, poteka izobraževanje učiteljev kamniških osnovnih šol za vodenje skupin mladih prostovoljcev v osnovnih šolah. Na izobraževanje, v okviru treh srečanj, se je prijavilo pet osnovnih šol. Mentorji skupin se bodo usposobili za to, da bodo znali mlade pritegniti k prostovoljstvu, ki predstavlja po mnenju duše tega projekta - prof. Martine Ozimek - temeljno kvaliteto socialnega življenja posameznika.

Folklorna skupina Kamnik je v Domu kulture Kamnik pripravila letni koncert z naslovom »Ples in glasba izpod kamniških planin«, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec. Kamniški folklorniki so sredi jeseni s petjem in plesom priklicali pomlad in se Občini Kamnik na ta način zahvalili za vso podporo, ki smo jo izkazali, da so si lahko priskrbeli kostume in se v popolnosti posvetili učenju ljudskih plesov. Na letnem koncertu so se predstavili z gorenjskimi in štajerskimi plesi, s plesno postavitvijo Povorka, ljudsko pesmijo »Prišla je že pomlad« ter s spletoma gorenjskih in koroških pesmi. K sodelovanju so povabili še dve folklorni skupini, enoto Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik in folklorno skupino Bistrica ob Dravi. Na letnem koncertu so program popestrili tudi ansambel Trobentica, ansambel Viharnik in ansambel Jodel Express. Folklora je kulturno izjemno pomembna in je del pretekle kulture naroda in njegove kulturne dediščine. Zavedanje pomena folklorne dejavnosti  je pomembno, saj moramo skrbeti za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila.

Prvo slovensko pevsko društvo LIRA Kamnik je ob 10. letnici smrti Sama Vremšaka organizirala spominski koncert zborovskih del, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec. Poleg kamniške Lire so nastopili tudi gosti, in sicer Mešani pevski zbor Obala Koper in Slovenski komorni zbor.

V torek, 25. 11. 2014, so se v Zasebnem vrtcu Zarja zbrale ravnateljice, direktorice in svetovalne delavke vrtcev ter skupaj s predstavniki Občine Kamnik in avtorico programske opreme Centralnega vpisa v vrtec gospo Trojanšek govorile o predlogih za morebitne spremembe pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Predlogi izhajajo iz evalvacije dosedanjih postopkov vpisa otrok v vrtce v občini Kamnik in potrebe, da se v določenih segmentih (primer: pri kriteriju »enostarševske družine«) predpis v večji meri uskladi z obstoječo socialno zakonodajo. Udeleženke sestanka so se strinjale, da se na novi vlogi za sprejem v vrtec za šolsko leto 2015/2016 predvidi, da lahko starši poleg možnosti vključitve v vrtec pod rubriko »kamorkoli« navedejo tudi, v katere vrtce ali enote vrtcev ne bi želeli vključiti otroka. Na ta način se bo mogoče izogniti tudi »zapletom«, ki so nastajali (primer: zaradi ponujene oddaljene enote vrtca v Motniku, zaradi katere se starši v zadnjem letu raje niso odločali, da obkrožijo opcijo »kamorkoli«).

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Na temo usklajevanja mnenj in priprava gradiv za usklajevanje Občinskega prostorskega načrta smo imeli sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo LOCUS d.o.o. iz Domžal. Zaradi negativnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ARSO), ki smo ga prejeli po več kot šestih mesecih (zakonsko določen rok je 30 dni) smo pretekli četrtek izvedli sestanek s pristojnim nosilcem urejanja prostora, na katerem smo se usklajevali glede poplavne varnosti in širitve poselitvenih območij na območja poplavne ogroženosti.

Med drugim smo imeli tudi sestanek z izdelovalcem Občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje in B24 Spodnji Stol in z izdelovalcem Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta B8 Zg. Perovo. Namen sestankov je bil pregled in nabor aktivnosti za nadaljevanje postopka.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Ponovno opozarjamo, da morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur.l. RS, št. 100/11, 99/12). To so podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster), podatki Zemljiške knjige, podatki Centralnega registra prebivalcev (podatek o stalnem ali začasnem prebivališču) ter Poslovni register (podatki o poslovnih subjektih). Ob pripravi podatkov za odmero nadomestila v tekočem letu se prevzame podatke na določeni presečni datum. V vmesnem času lahko pride do spremembe določenih podatkov (sprememba podatkov po prevzemu zadnjega stanja podatkov, sprememba zaradi do presečnega datuma še neizvedenih sprememb, ipd.). Za samo odmero je dovolj, da lastnik spremeni podatek v uradnih evidencah (kar je tudi njegova obveza), Občina pa nato sama prevzame te podatke; če je lastnik hkrati tudi zavezanec za odmero nadomestila. V primeru, če pride do spremembe uporabnika (kadar uporabnik ni hkrati tudi lastnik objekta), potem tega Občina ne more neposredno z gotovostjo ugotoviti iz uradnih evidenc. V takem primeru mora lastnik ali uporabnik sam sporočiti nove podatke. Kot že zgoraj navedeno pa lahko pride do razlik, če podatki ob prevzemu podatkov za pripravo odmere za tekoče leto še niso bili vpisani. V takem primeru imajo zavezanci možnost v roku 15 dni po prejemu odločbe vložiti pritožbo na odločbo in se ugotovljeno stanje popravi.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino goriva v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času iz parkiranega tovornega vozila iz rezervoarja odtujil približno 40 litrov goriva. Z dejanjem je povzročil za približno 60 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so, na podlagi odredbe sodišča, v Kamniku pri 25-letniku, zaradi suma proizvodnje in prodaje prepovedanih drog, opravili hišno preiskavo. Pri hišni preiskavi je bil zasežen en aluminijasti zavojček z neznano zeleno-rjavo posušeno rastlino, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo rastlino, trije aluminijasti zavojčki z neznano belo prašnato snovjo, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo kokain, digitalna tehtnica, večja količino denarja in več mobilnih telefonov. Policisti bodo zoper 25-letnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja proizvodnje in prodaje prepovedanih drog podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v tovorno vozilo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v parkirano tovorno vozilo in iz notranjosti odtujil aluminijasto lestev in kovček z orodjem. Z dejanjem je povzročil za približno 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno-prometni kontroli postopek s 44-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil neregistriran osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so 44-letniku začasno zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o kršitvi javnega reda in miru v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 43-letnik iz okolice Kamnika, ki je bil ob postopku vidno pod vplivom alkohola, kršil javni red in mir s tem, da se je nedostojno vedel na javnem kraju. Kljub večkratnim ukazom policistov ni prenehal s kršitvami in je z le-temi nadaljeval tudi ob prisotnosti policistov. Ker je bilo utemeljeno pričakovati, da bo s kršitvami še nadaljeval, je bila 43-letniku odvzeta prostost in odrejeno pridržanje do izstreznitve, in sicer skladno z določili Zakona o prekrških. 43-letniku je bil zaradi kršitev določila Zakona o varstvu javnega reda in miru izdan tudi plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Opel Corsa, starejše izdelave, natočil gorivo in odpeljal brez plačila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 59-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.19 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Varno s pirotehničnimi izdelki

Leto je naokoli in zopet je tu mesec december. Mesec veselja, rajanja, žal za nekatere mesec žalosti. Žalosti, ki jih povzročijo pirotehnični izdelki. Policisti vsako leto poskušamo storiti, kar je v naši moči, da omejimo in zmanjšamo možnost poškodb zaradi pirotehničnih izdelkov in petard, vendar se le-ta sredstva vsako leto znova množično uporabljajo.

V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008) se najpomembnejša novost na področju pirotehničnih izdelkov nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči):

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja. Vendar tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej starejšim ljudem in bolnikom. Zato pirotehnične izdelke, če jih že uporabljate, uporabljajte tako, da bo uporaba varna in čim manj moteča za okolico! Pri tem tudi ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti.

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici, zato pozivamo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje, vzgojitelje, da s svojim lastnim zgledom in opozarjanjem na nevarnosti in hude posledice, pripomorejo k preprečevanji in zmanjševanju uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov.

Naj zaključimo opozorilo z vprašanjem, katerega odgovor je znan: »ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI IN POŠKODOVANI PRSTI, PRESTRAŠENI IN RAZBURJENI SOSEDI, UBOGE PRESTRAŠENE ŽIVALI IN POVZROČENA ŠKODA VREDNI POKA PETARDE?«

 

 


<< Nazaj | Novice