Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.10.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V torek, 25. septembra, so se pričela gradbena dela »par avtobusnih postajališč in hodnik za pešce« ob regionalni cesti R2-414 odsek 1349 Kamnik-Ločica, km 22.290 do km 22.440, skozi Motniško Belo. Celotna investicija vključuje poleg izgradnje dveh avtobusnih postajališč in pločnika tudi izvedbo ločilnega otoka med voziščem regionalne ceste in avtobusnim postajališčem za zagotavljanje primerne preglednosti na izvozu iz postajališča, cestno razsvetljavo v dolžini približno 150 metrov ter izvedbo premostitvenega objekta - brvi preko potoka Bala, ki bo služila kot lokalna pot za pešce, kolesarje in oseb z gibalno omejenimi sposobnosti in pripomogla k večji prometni varnosti na tem delu. Občina Kamnik bo za investicijo namenila 150.000 evrov. V času del bo potekala delna zapora regionalne ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Do roka, ki je potekel v petek, 28. septembra, je prispelo več kot 80 vlog, tako da bo pristojna služba v prihodnjih dneh le-te pregledala in vlagatelje pozvala k morebitni dopolnitvi vlog. 

Predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance smo sodelovali na 17. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri je bil potrjen predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem - REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013, v kateri že od začetka sodeluje tudi občina Kamnik. Na razpis kadrovskih štipendij lahko kandidirajo dijaki in študentje. Rok za oddajo vlog je četrtek, 11. oktober 2012.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V četrtek, 27. septembra, smo imeli sestanek s predstavniki Centra za socialno delo Kamnik v zvezi z vknjižbami prepovedi odsvojitve in obremenitve  na zemljiščih upravičencev za katere (do)plačuje Občina Kamnik stroške institucionalnega varstva. V odločbah, ki jih izdaja Center za socialno delo na podlagi podatkov GURS, namreč prihaja včasih do napak v parcelnih številkah tako, da  v določenih primerih  zaznamba  vknjižbe prepovedi odsvojitve in obremenitve v zemljiški knjigi ni mogoča. Dogovorili smo se, da bo Center za socialno delo seznam  parcelnih številk, ki jih dobi iz podatkovne baze GURS-a, dodatno poslal v preveritev Občini tako, da bo v primeru napak CSD oziroma stranka sama na GURS ustrezno uredila napako v evidenci nepremičnin. Postopek odprave napak bomo s tem občutno skrajšali in tako zagotovili, da bodo že vse prvostopenjske odločbe CSD primerne za vpis v zemljiško knjigo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Po sprejemu rebalansa se intenzivno preverja dokumentacijo in popise za ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra, ki so/bodo sestavni del razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Z ZVKD OE Kranj nadaljujemo aktivnosti na področju starega mestnega jedra Kamnika.

Prav tako pričenjamo z ureditvijo grobišča talcev v Črni pri Kamniku.

V preteklem tednu smo imeli na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije sestanek z generalnim direktorjem Samom Fakinom in njihovo strokovno službo glede čakalnih vrst v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik.

Sestanek je potekal tudi z vodstvom Centra za socialno delo Kamnik, in sicer glede izdaje odločb za domsko oskrbo za varovance, ki so so/lastniki nepremičnin in vpisovanja prepovedi odsvojitev v zemljiški knjigi. Pogovor je tekel tudi o aktivnostih v Dnevnem centru Štacjon za prihodnje leto.

Vsem upravljalcem telovadnic (osnovne šole) so bili posredovani potrjeni ceniki za šolsko leto 2012/13.

Z direktorico zavoda Oreli Martino Ozimek smo se dogovorili o vseh podrobnostih pri izpeljavi projekta Simbioz@, kjer bodo prostovoljci računalniško opismenjevali starejše občane. Projekt bo potekal od ponedeljka, 15. do petka, 19. oktobra v Svetovalni pisarni na Tomšičevi 23 v Kamniku.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem  tednu  organizirali okroglo mizo za pripravo Strategije razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika. Tokratna okrogla miza je bila namenjena stanovalcem, lastnikom in uporabnikom poslovnih prostorov in lokalov v centru Kamnika in na Grabnu.

Na podlagi prejetih vlog za 5–letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali Odločbe vlagateljem.

V preteklem tednu je bilo izdelanih tudi več lokacijskih informacij za gradnjo, zelo pa se je povečalo tudi število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi. Zaradi spremembe davčne zakonodaje je bilo več zahtevkov za potrdila, kakšna je bila namembnost v preteklih letih, kar je potrebno preveriti v takrat veljavnih planskih aktih.

Policijska postaja Kamnik

Kriminalisti so obravnavali delovno nesrečo, kjer je delavec v proizvodni hali na mrežastem podestu odprl odprtino za tovorno dvigalo, pri prestopu pa mu je spodrsnilo in je padel v globino. Utrpel je poškodbe po glavi in telesu, odpeljan je bil v UB KC Ljubljana. Na kraj delovne nesreče je prišel tudi rudarski inšpektor. Kriminalisti bodo o nesreči napisali poročilo na okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi nepravilnega premika voznika tovornega vozila. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec odtujil kolo Renger tip Jeans, rdeče barve. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so prejeli klic, da je v stanovanju zaradi slabosti padla starejša gospa, katera pa ne more odpreti stanovanjska vrata, da bi do nje prišla pomoč. S pomočjo gasilcev, kateri so vstopili skozi okno, je bila gospe nudena zdravniška pomoč.

Kriminalisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije in zatajitve vozila, kjer si je neznani storilec preko podjetja izposodil osebni avtomobil znamke BMW ter ga ni vrnil v dogovorjenem roku oziroma ni bil več dosegljiv. Sledi zbiranje obvestil.

Občan je našel v gozdu eksplozivno telo iz II. svetovne vojne – ročno bombo Mills. Bombo so na kraju prevzeli strokovnjaki ter jo odpeljali.

Policisti so bili s strani občanke obveščeni o vdoru v računalniški sistem in prenosu denarja. Z zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili, da prenos denarja ni bil uspešen. Postopek so prevzeli kriminalisti SKP PU Ljubljana, kateri nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi nepravilnega vožnje neznanega voznika, kateremu se je nato voznik izognil in trčil v drog javne razsvetljave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo poizkušali izslediti povzročitelja.<< Nazaj | Novice