Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.08.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Izvedeno je bilo asfaltiranje Habjanove ulice v Šmarci. Dela so zajemala ureditev odvodnjavanja, zamenjava tampona in asfaltiranje v dolžini 53 metrov. Vrednost investicije je znašala 11.500 evrov.

V Ljubljani na sedežu ZRMK smo se udeležili sestanka, na katerem smo se dogovorili glede sofinanciranja sanacije plazov, ki so posledica poplav iz meseca septembra 2010. Glede na pozitivne recenzije projektov, je občina vložila vloge za dodelitev sredstev za sanacijo. V mesecu avgustu 2011 pričakujemo podpis pogodbe o sofinanciranju plazov (Gabrovnica - Krašnja in Mali Rakitovec - Veliki Rakitovec).

Občina Kamnik je v torek, 26. julija ob 20. uri organizirala sestanek s krajani v domu KS Volčji Potok z namenom, da jih seznanimo z nameravano graditvijo vodovoda Volčji Potok - južni krak. Sestanka smo se udeležili: Franc Resnik in Viktor Torkar s strani Občine; Franc Sršen, predsednik sveta KS Volčji Potok; Franc Lužovec, predstavnik Komunalnega podjetja Kamnik; Borut Železnik, projektant Hidroinženiringa in Branka Bradeško, notarka. Občina Kamnik skupaj s še štirimi občinami pripravlja potrebno dokumentacijo za vodovod in kanalizacijo od Šmartnega do Kamnika in za vodovod Volčji Potok - južni krak. Pridobiti nameravamo državna in evropska sredstva. Idejni projekti so že izdelani, pripravljajo se projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nujna sestavina projektov so tudi služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer poteka trasa vodovoda oziroma kanalizacije. Lastnikom zemljišč (65 vseh) je občina predhodno že poslala risbe z vrisano traso in predlog služnostne pogodbe. Na tokratnem sestanku, ki se ga je udeležilo kar 28 lastnikov zemljišč, smo pojasnili namen gradnje vodovoda in prisluhnili pripombam nekaterih lastnikov, da bi traso ponekod nekoliko premaknili. Vse pripombe smo zabeležili in projektant jih bo skušal upoštevati. Nekateri lastniki so izpostavili tudi starejše, nerešene zadeve z občino, ki jih bomo tudi poskusili čim prej rešiti. Menimo, da bomo s strpnostjo in medsebojnim razumevanjem našli skupni jezik in zagotovili oskrbo s pitno vodo tudi v tem delu naše občine.

V krajevni skupnosti Nevlje je urejen nov ekološki otok v bližini Mamutovega mostu oziroma ob križišču cest Mekinje – Nevlje - Oševek. Krajanom celotne krajevne skupnosti so tako namenjeni trije ekološki otoki; od leta 2002 je ekološki otok v Nevljah (zraven nekdanje trgovine), dve leti kasneje je bil urejen ekološki otok zraven kamniškega letnega kopališča. Prebivalci Oševka, Briš, Tučne in Nevelj sedaj lahko odlagajo odpadni papir, steklo in embalažo na novem ekološkem otoku. Na območju občine Kamnik je tako urejenih 67 ekoloških otokov; to je več kot zahteva normativ iz republiškega predpisa (najmanj en ekološki otok na 500 prebivalcev). Smisel oziroma namen urejanja ekoloških otokov je v tem, da se občanom čim bolj olajša oddajanje ločeno zbranih komunalnih odpadkov in sicer tako, da jih lahko oddajo na ekološkem otoku čim bližje svojega doma. Tudi v prihodnje bodo na nekaterih območjih urejeni dodatni ekološki otoki. V sodelovanju z vodstvi krajevnih skupnosti bomo skušali pridobiti ustrezno zemljišče v južnem delu krajevne skupnosti Podgorje, v južnem delu krajevne skupnosti Šmarca in na območju krajevne skupnosti Sela, ki je edina krajevna skupnost brez ekološkega otoka. Vsekakor je pridobitev ustreznega zemljišča velik problem pri urejanju ekoloških otokih. Malokdaj naletimo na velikodušne lastnike, ki so pripravljeni brezplačno oddati svoje zemljišče, kakor se je letos zgodilo v Nevljah, za kar smo lastniku zemljišča zelo hvaležni.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru mednarodnega projekta »Brezmejna doživetja narave« se izdeluje Načrt upravljanja s turističnim obiskom na Veliki planini. Izdelovalci načrta, predstavniki CIPRE Slovenije, so v četrtek, 28. julija predstavili najpomembnejše rezultate opravljenega dela. Iz rezultatov izhaja, da je Velika planina po številu obiskovalcev primerljiva z večjimi turističnimi centri – točkami v Sloveniji, v poletnem času ob koncu tedna planino obišče preko 6.000 obiskovalcev, približno 30 do 35 odstotkov obiskovalcev pride na planino z nihalno žičnico…. Ob zaključku projekta bo načrt upravljanja s turističnim obiskom na Veliki planini dobra osnova za sprejemanje nadaljnjih odločitev glede razvoja območja Velike planine.

Oddelek za družbene dejavnosti

V tem tednu smo na Oddelku za družbene dejavnosti pripravili poročilo na podlagi podatkovne baze programa za centralni vpis o sprejemu otrok v vrtce v občini Kamnik v šolskem letu 2011/2012. Posredovali so predloge glede sprememb pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki smo jih oblikovali na skupnem sestanku z javnim vrtcem ter tiste, ki jih je zapisala svetovalna delavka VVZ Antona Medveda. Za bližajočo se septembrsko sejo Občinskega sveta smo pripravili dve gradivi: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v VVZ Antona Medveda ter Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v občini Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora ter Oddelek za gospodarske javne službe sta imela delovni usklajevalni sestanek v zvezi z vsebinami lokalnega pomena, ki se v osnutku občinskega prostorskega načrta nanašajo na področje javne razsvetljave, oskrbe s pitno vodo ter energetsko infrastrukturo.

V postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje B8 - Zgornje Perovo, je bila Agenciji RS za okolje v revizijo oziroma mnenje posredovana hidrološko hidravlična študija vodotoka Krajček v naselju Perovo, ki je med drugim ena od strokovnih podlag pri izdelavi prostorskega akta.


<< Nazaj | Novice