Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.06.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Semaforizacija križišča pri nekdanji trgovini TUŠ v Šmarci

T e D n i (K) ObčineV četrtek, 21. maja 2020, so se zaključila gradbena dela na objektu »Semaforizacija križišča pri nekdanji trgovini TUŠ v Šmarci«. Izbrani izvajalec je opravil naslednja dela, in sicer: pripravljalna dela (zakoličba, priprava gradbišča, čiščenje terena, odstranitve asfaltov), zemeljska dela (izkopi, nasipi z utrjevanjem, odvozi materialov na deponijo, priprava pred asfaltiranjem), položitev vodovoda z vsemi deli (izkopi, posteljica, cevi, trak, zasipi z utrjevanjem), izvedba cevne kanalizacije za semaforizacijo (izkopi, postavitev jaškov, vgradnja cevi, zasipi z utrjevanjem), izvedba cevne kanalizacije za javno razsvetljavo (izkopi, postavitev jaškov, vgradnja cevi zasipi z utrjevanjem), izvedba meteorne kanalizacije (izkopi, postavitev jaškov, vgradnja cevi, vgradnja požiralnikov, zasipi z utrjevanjem), izvedba voziščne konstrukcije (vgradnja robnikov, vgradnja asfaltov), dobava in vgradnja semaforske opreme in opreme javne razsvetljave ter vertikalna in horizontalna signalizacija.

V času del je veljala delna in popolna zapora ceste.

Ureditev javne poti Spodnje Stranje-Stolnik

V četrtek, 28. maja 2020, so se zaključila rekonstrukcijska del »Ureditev JP št.  661591-Spodnje Stranje-Stolnik« v dolžini 310 metrov. Rekonstrukcija je obsegala naslednja dela, in sicer: rušenje obstoječega asfalta, zamenjava ustroja, ureditev odvodnjavanja, izgradnja opornega zidu, ureditev brežine in ureditev bankin.  

Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov. 

V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste.

Obnova stopnic pri Knjižnici Franca Balantiča Kamnik

V tem tednu se bodo zaključila gradbena dela »Obnova stopnic pri Knjižnici Franca Balantiča Kamnik«. Obsegala so naslednja dela, in sicer: rušenje kovinske ograje in obstoječih dotrajanih stopnic, izdelava in montaža stopnic ter betoniranje podesta.

V času del je bila vzpostavljena popolna zapora. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Aktualni Javni razpisi na Oddelku družbenih dejavnosti:

Razpisi so bili/so objavljeni z upoštevanjem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Med drugim zakon določa, da roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanja upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov, razen v nujnih primerih, ne tečejo. Po prenehanju oziroma spremembi omenjenega zakona se bodo nadaljevali upravni postopki vezani na zgoraj omenjene razpise sofinanciranja s strani Občine Kamnik.

Vse že imenovane strokovne komisije bodo v najkrajšem možnem času pregledale in strokovno ovrednotile prispele prijave, tako da bodo prijavitelji predvidoma že v prvi polovici junija prejeli odločbe o višini dodeljenih sredstev pri večini javnih razpisov. Ob tem še pozivamo vse prijavitelje, da pošto redno prevzemajo, da odločitve čim prej postanejo pravnomočne oziroma podajo izjave o odpovedi pravice do pritožbe.

Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov je bila tudi v času epidemije ves čas odprta, občani, ki bi še želeli dnevno prejemati topel obrok, pa se za njen obisk predhodno prijavijo na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje.

Sredi tega meseca smo s strani Upravne enote Kamnik prejeli uporabno dovoljenje za postavitev reflektorjev na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Objekt bo v kratkem predan v upravljanje Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik oziroma kamniškim športnikom in občanom.

Občina Kamnik ponovno prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mestoObčina Kamnik je skupaj še z ostalimi 23 slovenskimi občinami s strani Slovenske filantropije ponovno prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. V naši lokalni skupnosti imamo preko 100 organizacij, ki izvajajo prostovoljske dejavnosti, za kar smo jim na Občini Kamnik hvaležni in jim iskreno čestitamo, saj je prejeto prizananje predvsem priznanje njim. Priznanje, da delo opravljajo več kot odlično in so vidni ne le v lokalni skupnosti temveč tudi na nacionalnem nivoju.

Na Veseli dan prostovoljstva, 27. maja 2020, so med 10. in 12. uro  prostovoljci v več kot 40 krajih delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame. V okviru tega dne je 6 prostovoljcev Mladinskega centra Kotlovnica v ožjem mestnem jedru med občankami in občani delilo omenjeni časopis

V telovadnici v Osnovni šoli Šmartnov Tuhinju so bile zamenjane stropne luči, za kar je občina namenila približno 11.000 evrov.

Na Osnovni šoli Marije Vere je bila izvedena sanacija strešne strelovodne zaščite v višini približno 8.000 evrov.

Občina Kamnik je dne 27. 5. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva otrok v občini. Predvidena višina razpoložljivih sredstev je 4.000 evrov. Prijave na razpis so možne do 4. 6. 2020. Več o pogojih  prijave si lahko ogledate na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=3451

Pretekli teden je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje športnih igrišč in/oziroma športnih objektov po krajevnih skupnostih v letu 2020. Prav tako sta na spletni strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in na uradni spletni strani objavljena javna razpisa: 

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj. Obrazec je dostopen tudi na spletni povezavi TUKAJ

Na uradni spletni strani Občine Kamnik in spletni povezavi: https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt so objavljena Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VČ-05 Volčji Potok.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Objestnost in vandalizem na sistemu KAMKOLO

Sistem izposoje KAMKOLO deluje le nekaj dni, a smo na žalost in veliko razočaranje ugotovili, da so bile na postajah za kolesa in na kolesih že narejene nedopustne poškodbe, ki so nastale kot posledica vandalizma in objestnosti. Sistem izposoje koles KAMKOLO smo zagnali za vse vestne in odgovorne posameznike, ki se z veseljem vozijo po poteh Kamnika, nekateri med njimi pa namerno povzročajo poškodbe opreme in koles, kar je nedopustno in popolnoma neprimerno.

Najbolj problematična postaja je na Duplici, zato smo jo bili v petek, 29. maja 2020, po dodatnem ogledu na terenu primorani zapreti. Izposoja in vračilo koles torej do nadaljnjega na postaji Duplica ni mogoča, uporabniki pa morate že izposojeno kolo odpeljati do postaje (Glavna avtobusna postaja, Dom kulture Kamnik, Glasbena šola Kamnik, Qlandija, železniška postaja Kamnik), ki ima še prosto ključavnico in ga pravilno vrniti.

Vandalizem in vse kršitve bomo striktno preganjali, saj ne bomo dopustili, da posamezniki uničujejo in s tem omejujejo uporabo skupnih dobrin. Sistem KAMKOLO številni uporabljajo vestno in z veliko mero skrbnosti, zato so le-ti prikrajšani zaradi zgoraj omenjenih neodgovornih in objestnih dejanj. Zavedati se moramo, da računi in kazni ne bodo rešile problema, ki se pojavlja v glavah nevestnih uporabnikov, a naj pri vseh svojih dejanjih vendarle vsaj za sekundo pomislijo na tistega, ki pa KAMKOLO uporablja odgovorno. Naj se vsak brezvestni uporabnik zaveda, da s tujo lastnino dela tako, kot bi bila to njegova in naj spoštuje tudi dejstvo, da ni sam na svetu in je KAMKOLO namenjen številnim drugim in ne le njemu.

Javna naročila

V sredo, 27. maja 2020, je bilo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (Portal TED) objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Terenske in laboratorijske raziskave za oceno okoljskih tveganj na območju smodnišnice v Kamniku«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 29. 6. 2020, do 9. ure.

V prejšnjem mesecu je bil zaključen postopek javnega naročila male vrednosti za investicijo »Izgradnja prizidka in ureditev štabne sobe CZ – 1. faza«. Investicijo financirata Občina Kamnik in Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik. Po pravnomočnosti Odločitve o oddaji javnega naročila, je za izvedbo investicije izbran izvajalec SGP GRADITELJ d.d., ki bo po podpisu pogodbe začel z deli.

V prejšnjem mesecu je bil zaključen postopek javnega naročila male vrednosti za investicijo »Izgradnja pločnika Markovo – Vir ob regionalni cesti Kamnik – Ločica«. Po pravnomočnosti Odločitve o oddaji javnega naročila je za izvedbo investicije izbran izvajalec CVP d.o.o., s katerim je Občina Kamnik sklenila pogodbo za izvedbo investicije.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA KOSILNICE      

Neznani storilec je iz kletnega prostora na Cankarjevi cesti odtujil ročno kosilnico, znamke Husquarna, in s kraja odšel neznano kam. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POMOČ PRI PREVOZU      

Policisti so na podlagi zaprosila zdravnika Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik nudili pomoč pri prevozu bolne, agresivne in nepredvidljive osebe v psihiatrično kliniko v Ljubljano, kjer je ostala na zdravljenju.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V Kamniku smo kršitelju na podlagi 123. čl.ZP-1 in proti Potrdilu o zasegu predmetov zasegli papirnato vrečko z vršički neznane zeleno rjave snovi rastlinskega izvora, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.  

PROMETNA NESREČA       

V Komendi se je zgodila prometna nesreča zaradi neupoštevanja strani in smeri vožnje kolesarja, ki je trčil v prednji del vozila voznice ter se pri tem telesno poškodoval. Kolesarju bo izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

VOZIL POD VPLIVOM PREPOVEDANIH SUBSTANC

Pri kontroli prometa sta policistki ustavili voznika, ki ni bil pripet z varnostnim pasom. Z njim je bil opravljen tudi hitri test za prisotnost prepovedanih substanc z DrugWipe 6s, ki je bil pozitiven. Na podlagi tega mu je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je voznik na kraju odločno odklonil. Sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

POŠKODOVANJE KAMKOLESA      

Neznani storilec je na Ljubljanski cesti s fizično silo poškodoval KAMKOLO, in sicer je poškodoval konektor za zaklepanje kolesa v stebriček in s tem oškodoval Občino Kamnik. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC     

Neznani storilec je na območju Kamnika iz parkiranega vozila odtujil obe registrski tablici in tako oškodoval lastnika. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG NEZNANE SNOVI

V Kamniku je imel policist v postopku občana, ki mu je bil zaseen zavitek z neznano snovjo rastlinskega izvora zeleno-rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.  

ZASEG VOZILA      

Policista sta imela na Ljubljanski cesti v postopku voznika osebnega vozila, ki je vozilo vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar mu je bilo vozilo, proti potrdilu o zasegu predmetov, začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

TOČENJE ALKOHOLA MLADOLETNIM OSEBAM   

Pri poostrenemu nadzoru so policisti v enem izmed lokalov ugotovili kršitev točenje alkoholnih pijač mladoletnim osebam. Zoper zaposleno sledi odločba s hitrim postopkom za kršitev po Zakonu o omejevanju porabe alkohola.  

ZASEG NEZNANE SNOVI  

V Žejah je imela policistka v postopku občana, ki mu je bila zasežena pvc samozapiralna vrečka z neznano snovjo rastlinskega izvora zeleno-rjave barve, za katero obstaja utemeljen sum, da gre prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

POŠKODOVANJE OGRAJE 

Neznani storilec je na Podborštu preko noči odlomil več kovinskih stebričkov za ograjo in tako oškodoval lastnika. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA NAKLADALNIH RAMP    

Neznani storilec je v industrijski coni Žeje odtujil aluminijasti nakladalni rampi za dovoz kosilnice na tovornjak, ki sta bili prislonjeni na tovorno vozilo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NEDOSTOJNO VEDENJE V LOKALU   

Policisti so v lokalu obravnavali intervencijo, kjer se je gost nedostojno vedel do zaposlenega, ki mu ni želel postreči. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice