Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.04.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Recenzija plazu Sedeljšak

S strani Gradbenega inštituta ZRMK smo prejeli pozitivno recenzijo projekta sanacije plazu pod občinsko cesto Špitalič - Sedeljšak. Omenjeni plaz je posledica poplav iz meseca septembra 2010, ko se je v občini Kamnik sprožilo preko 90 plazov. Občinska uprava je vse plazove, ki ogrožajo javno infrastrukturo prijavila državi. Na podlagi te prijave in prejete pozitivne recenzije bo občinska uprava pozvala Ministrstvo za kmetijstvo in okolje k začetku postopka za izvedbo sanacije.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bil posredovan predlog zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2012, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na aprilski seji.

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2013 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2012. V preteklem tednu so bile izdelane premoženjske bilance vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Predložene premoženjske bilance javnih zavodov so bile pregledane, v nekaterih primerih smo zahtevali tudi dopolnitve in popravke, saj je potrebno vse premoženjske bilance vključiti v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan 31. 12. 2012, ki jo je potrebno oddati na Ministrstvo za finance do 30. 4. 2013.

V petek, 29. marca, je potekel rok za oddajo vlog za sofinanciranje turistični društev ter društev, ki delujejo na področju kmetijstva, zaradi tega je bilo tekom tedna potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom.

Oddelek za družbene dejavnosti

Za razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2013, je občinska uprava izdala 41 sklepov. Takoj po pravnomočnosti le teh, bodo klubom in društvom posredovane pogodbe v podpis.

Na javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa opreme v društvenih prostorih za namen izvajanja humanitarnih programov in projektov je prispela vloga Medobčinskega društva Kamnik. Za nakup opreme jim je bilo odobrenih 5.000 evrov.

V torek, 26. marca, je v Domu starejših občanov Kamnik potekal 6. koordinacijski sestanek vseh, ki se ukvarjajo z reševanjem problematike starejših v naši občini. Na sestanku je bilo predstavljeno delovanje Policijske postaje Kamnik (Birsa Matjaž) in Zavoda Pristan (izvajanje pomoči na domu - Nada Jerala). Martina Ozimek je predstavila spletno naročilo prostovoljca na dom (http://www.kamnik-starejsi.si/).

Matična knjižnica Kamnik v sklopu 16. pripovedovalskega festivala »Pravljice danes 2013« ter »Križnikovega pravljičnega festivala« organizira strokovni posvet in likovno delavnico z naslovom Kamniške pravljice kot pedagoški navdih. Posvet je namenjen vzgojiteljem, učiteljem razrednega pouka, slovenskega jezika in likovne vzgoje. Predstavili bodo folklorno slovstvo iz Kamnika in okolice ter možnost uporabe folklornih besedil pri pouku ali vzgojnemu delu z otroki. Posvet je namenjen spoznavanju pripovedovanja, povezovanju likovne govorice in pravljic ter spoznavanju značilnih motivov v kamniškem folklornem slovstvu. Na posvetu bo predstavljen tudi letošnji likovni razpis na temo Križnikovih pravljic. Osrednja gostja posveta bo dr. Beatriz Tomšič Čerkez, docentka za področje likovne didaktike na Oddelku za likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ilustrirala je več otroških knjig, je avtorica učbenikov za likovno vzgojo za osnovno in srednjo šolo ter priročnikov za učitelje, vzgojitelje … Kraj Motnik ni naključno izbran, saj je rojstni kraj Gašperja Križnika, znanega zbiralca pravljic in povedk iz 19 stoletja.  Občina Kamnik projekt podpira, saj je cilj posveta in festivala zavedanje pomena Križnikovega zapisovanja, oživljanja pripovedovanja ter ustvarjanja na temo ljudskih pravljic.

Vezano na Nacionalni program kulture za obdobje 2013 – 2016, se za omenjeno obdobje tudi v Občini Kamnik pripravlja strateški dokument »Strategija razvoja kulture v Občini Kamnik«, katerega glavni poudarki bodo sledili na področja kot so umetniško ustvarjanje in svoboda ustvarjanja, skrb za slovenski jezik, osmišljanje kulturne dediščine in arhivov, razvijanje kulturne zavesti pri otrocih in mladih, financiranje kulture, opredelitev javnega interesa in cilji kulturne politike na posameznih področjih. Pri projektu sodelujejo in bodo sodelovali vsi kulturni akterji (organizacije in posamezniki), ki delujejo na področju kamniške kulture kot so javni zavodi, nevladne organizacije, neodvisne skupine ali samostojni kulturni delavci.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku intenzivno nadaljevali s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta ter imeli z izdelovalcem družbo Locus d.o.o iz Domžal usklajevalni sestanek.

Nadaljevali smo s postopkom sprejemanja OPPN B26 – del in B24 – del. Pristojne nosilce urejanja prostora smo zaprosili za smernice za omenjeni prostorski. V skladu z veljavno zakonodajo smo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zaprosili za odločitev glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za prej omenjena prostorska akta.

Imeli smo več sestankov v zvezi z izdelavo Okoljskega poročila, ki ga potrebujemo za oddajo vloge za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za OPN.

Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Izdali smo večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Na podlagi vlog smo opravili več terenskih ogledov in se udeležili geodetskih meritev.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila nadzor nad vozilom in bočno trčila v drevo. V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini izdelkov iz trgovine v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je dejanja osumljena 50-letnica iz Kamnika, ki je z dejanjem oškodovanca oškodovala za nekaj sto evrov. Zoper povzročiteljice bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Policisti PP Kamnik so v zadnjem tednu obravnavali večje število tatvin na javnih prostorih, kot so avtobusna postaja, zdravstveni domovi, šolske telovadnice, trgovski centri…. Zaradi navedenega in opaznega povečanja tatvin na omenjenih mestih ponovno podajamo nekaj osnovnih preventivnih nasvetov za samozaščitno ravnanje.

PREVENTIVNI NASVETI

V zadnjem času se je povečalo število tatvin denarnic in torbic v večjih trgovskih centrih in na drugih javnih krajih, kjer je dnevna fluktuacija ljudi velika. V večini primerov lahko občani sami poskrbimo za to, da v veliki meri zmanjšamo možnost, da postanemo žrtev kaznivega dejanja. Zaradi navedenega vam v nadaljevanju podajamo nekaj preventivnih nasvetov.

Da zmanjšate možnost tatvine denarnice, Vam svetujemo:

Da zmanjšate možnost tatvine torbice, Vam svetujemo:


<< Nazaj | Novice