Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.02.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Nadaljevanje izgradnje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber.

T e D n i (K) Občine

Izbrani izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z deli. 

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Srednji vasi

V začetku meseca januarja, je Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., dogradilo še manjkajoči odsek kanalizacije v Srednji vasi SR 1-3. Dela so bila v preteklem tednu končana.

Potrebno je še asfaltirati posamezne dele pločnika in oba dovoza do trgovine. Zaradi zaprtja asfaltnih baz ter trenutnih vremenskih razmer, bo asfaltiranje izvedeno takoj, ko bodo razmere dopuščale.

Zbirni center za ravnanje z odpadki Suhadole

Izvajalec del SGP Graditelj, d. d. je nadaljeval z zasipom zidov z obstoječim materialom proti obstoječemu terenu in nasipavanjem ter planiranjem terena.

Zaključujejo se dela pri gradnji kanalizacije (odvodnjavanje vode s strehe, odvodnjavanje vode s prometnih površin preko lovilca olj, fekalna kanalizacija).

Izvaja se pregled jeklene konstrukcije in montaža strešne kritine ter priprava podlage za montažo panelne ograje.

Izgradnja javne razsvetljave v Snoviku zaključena

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu zaključil izgradnjo javne razstvetljave Snovik, kjer je na razdalji 960 metrov nameščenih 26 LED cestnih svetilk. Investicija je stala 74.000 evrov in jo je v celoti financirala Občina Kamnik.

Javna razsvetljava Snovik je prvi sistem v naši občini s celovitim nadzorom in upravljanjem javne razsvetljave. Nadzorni sistem je sestavljen iz krmilnega modula C-BOX 8, ki krmili ter komunicira z internetom oziroma z oblačno aplikacijo nadzora ter upravljanja razsvetljave CITYLIGHT.net in je vgrajen v novozgrajeno prižigališče v Potoku. Krmilnik brezžično komunicira s podrejenimi moduli C-NODE, ki so vgrajeni v vsaki svetilki. Nadzorni sistem omogoča izvajanje 13 funkcij – možnost regulacije vsake svetilke posebej, redno periodično zbiranje podatkov o stanju svetilke, pregled trenutne porabe električne energije, sporočanje napak na SMS ali E-pošto in podobno.

Svetilke so umeščene med cesto in vodotok. Na nekaterih mestih so postavljene blizu roba cestišča. S tem smo zadostili pogojem Direkcije Republike Slovenije za vode, da nismo posegali v brežino struge. Ko bodo ugodne vremenske razmere, bomo zarisali vzdolžno črto, ki bo določala varovalni pas javne razsvetljave.

Oddelek za družbene dejavnosti

Prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik

Svet vrtca Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik za dobo 5 let. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021 in poteka od 1. 2. 2021 do 11. 2. 2021. Podrobnosti razpisa so na voljo na spletni povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021001300027/ravnatelja--ravnateljice-st--4503721-ob-115121

Večnamensko igrišče na Gozdu in sanacija športnega igrišča na Vrhoplju

S strani Upravne enote Kamnik smo prejeli gradbeni dovoljenji za izgradnjo novega večnamenskega igrišča na Gozdu in sanacijo športnega igrišča na Vrhpolju.

Z deli na obeh igriščih se bo pričelo predvdioma v spomladanskem času.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Odprti razpis za mlade umetnike – Projekt Refresh+

Združenje zgodovinskih mest Slovenije je v okviru mednarodnega projekta REFRESH+ objavilo odprti razpis, namenjen mladim umetnikom na temo »Mladi umetniki osvežujejo dediščino in legende«.

Projekt REFRESH+ je nadaljevanje uspešnega projekta REFRESH, ki je bil namenjen oživljanju kulturnih spomenikov in lokacij kulturne dediščine z energijo mladih umetnikov iz različnih umetniških zvrsti in njihovimi novimi umetniškimi deli. V projektu REFRESH+ se je projekt dopolnil z oživljanjem legend, dodan pa mu je bil tudi poslovni del, kjer bodo razviti načini, kako mlade umetnike postaviti ali vključiti na mednarodni trg umetnosti in kulture.

V okviru projekta REFRESH+ se bo oblikovala mednarodna multidisciplinarna ekipa, ki bo sodelovala v procesu soustvarjanja projekta. V tej ekipi bosta, skupaj s 13 drugimi umetniki iz Romunije, Hrvaške, Finske in Španije, sodelovala tudi 2 umetnika iz Slovenije, stara od 18 do 30 let.

K prijavi ste tako vabljeni vsi, ki:

Prijave se zbirajo do 10. februarja 2021, izbrani kandidati pa bodo objavljeni do 1. marca 2021. Prijavo pošljite na mail info@zgodovinska-mesta.si, priložite pa ji svoj portfelj in motivacijsko pismo.

Več informacij o razpisu in sodelovanju pri projektu si lahko preberete TUKAJ.

Policijska postaja Kamnik

POŠKODOVANJE VOZILA    

Neznanec je na parkirišču trgovine Eurospin v Kamnik z neznanim ostrim predmetom poškodoval lak na parkiranem vozilu. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POVOŽENJE ZAJCA 

Na regionalni cesti Moste-Brnik je voznik osebnega vozila povozil zajca in poškodoval vozilo. Sledi uradni zaznamek o dogodku.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Neznani voznik je na parkirnem prostoru v Komendi pri trgovini Spar trčil v parkirano vozilo, ga poškodoval in s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu nudil podatke. Sledi zbiranje obvestil in uradni zaznamek.

PROMETNA NESREČA

Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri je voznik tovornega vozila oplazil in poškodoval zunanje ogledalo parkiranega vozila, ki je bil v lasti podjetja. Voznik je izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu, na kraju pa je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO     

Policisti so na Perovem obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo, kjer je neznani storilec na vzvod skozi balkonska drsna vrata poskušal vlomiti, vendar je od dejanja odstopil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI V MOSTAH      

Policistka je v Mostah kršitelju zasegla alu zavitek z vršičkom neznane zeleno-rjave posušene snovi, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo, obenem pa tudi kovinski drobilec z delci zeleno-rjave snovi. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO V KAMNIKU

Neznanec je z neznanim predmetom na vzvod skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil kovinski sef z večjo količino denarja in zlatnine. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA     

Na Jakopičevi ulici se je zgodila prometna nesreča zaradi neupoštevanja desnega pravila voznika, ki je trčil v drugo vozilo in se lahko telesno poškodoval. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Na lokalni cesti iz smeri Starega gradu proti Kamniku je voznik osebnega vozila pred ostrim desnim ovinkom zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kovinsko odbojno ograjo ter s kraja odpeljal. Policista sta v nadaljevanju postopka voznika izsledila, odredila preizkus alkoholiziranosti, ki je bil pozitiven in zaradi navedbe voznika, da je alkohol pil po nesreči, mu je bil odrejen strokovni pregled, ki je bil opravljen v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TATVINA NAKLADALNIH RAMP

Na bencinskem servisu Lukovica je neznanec preko noči iz parkiranega tovornega vozila odtujil dve nakladalni rampi. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.

DELOVNA NESREČA     

V podjetju v Šmarci je prišlo do nesreče pri delu s strojem za skobljanje lesa, kjer je delavcu vrteča glava delovnega stroja poškodovala roko in je utrpel hude telesne poškodbe. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo. 

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI       

Policist je v Šmarci kršitelju zasegel pvc samozapiralno vrečko z neznano snovjo rastlinskega izvora zeleno-rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek.

ZAPARKIRANJE INTERVENCIJSKE POTI NA KLAVČIČEVI    

Voznica osebnega vozila je zaparkirala intervencijsko pot do stanovanjskega bloka. Voznica je bila opozorjena po Zakonu v cestnem prometu in je vozilo umaknila.

TATVINA ROČNEGA KULTIVATORJA V ŠMARCI

Neznani storilec je tekom noči iz ograjenega dvorišča odtujil bel bencinski ročni kultivator, neznane znamke, in pozdročil materialno škodo lastniku. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo,


<< Nazaj | Novice