Mali grad

Spremenjena prometna ureditev v mestu Kamnik – pojasnilo Policijske postaje Kamnik

09.05.2013

 

Najprej je potrebno poudariti, da je za urejanje, skrb, spremembe in druge okoliščine v zvezi s lokalnimi cestami odgovorna Občina in je vsaka sprememba prometne signalizacije na lokalnih cestah v izključni pristojnosti upravljavca cest, torej Občine.

V mesecu marcu je Občina Kamnik pričela s projektom ureditve prometa v ožjem središču mesta Kamnik. Po uvodnih načrtih je Občina Kamnik v mesecu aprilu k sodelovanju in podajanju morebitnih pripomb na načrtovano ureditev povabila tudi Policijsko postajo Kamnik.

Policijska postaja Kamnik je na prvotni načrt prometne ureditve podala določene pripombe in predloge, med katerimi je bil tudi ureditev enosmerne ceste na Medvedovi ulici do Tunjiške ceste. Pri tem gre izključno za zasledovanje cilja zagotavljanja večje varnosti cestnega prometa še posebej za  najbolj izpostavljene skupine udeležencev v prometu (otroci, pešci, kolesarji, invalidi).

Odgovornost vseh nas še posebej pa pristojnih organov je, da skupaj poskrbimo za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu (ne nazadnje nas k temu zavezujejo tudi številne sprejete direktive Evropske komisije: Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011-2020 (SEC(2010)903), Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 do 2021 ter drugi zakonski in podzakonski akti s področja varnosti v cestnem prometu).

Policijska postaja Kamnik je svoje predloge glede prometne ureditve podala izključno z namenom skrbi za varnejšo prometno ureditev. Po prvotni predlagani ureditvi bi ves promet preusmerili na Tomšičevo ulico neposredno mimo osnovne šole in vrtca, kar je med drugim tudi v nasprotju z Akcijskim načrtom za okolje in zdravje otrok v Evropi (CEHAPE-2004) in priporočilom WHO (1999), ki napotujejo upravljalce cest, da cestni promet speljejo na način, da otroci v osnovnih šolah in vrtcih ne bodo izpostavljeni povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa.  

Ponovno poudarjamo, da so predlogi policije glede ureditve prometa podani izključno zaradi skrbi za varnost vseh udeležencev v prometu. V policiji se zavedamo, da predlagane rešitve niso vedno sprejemljive za vse (razlogi varnosti, ekonomski razlogi….) zato je toliko bolj pomembno sodelovanje med organi lokalne skupnosti, prebivalci, gospodarskimi subjekti, policijo… vse s skupnim ciljem zagotoviti čim večjo varnost.  

Besedilo: Sebastjan Juhant, komandir Policijske postaje Kamnik


<< Nazaj | Novice