Mali grad

Sprejeta stališča do pripomb UN K9 -Šole

29.02.2012

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr), 43/2011-ZKZ-C), Občina Kamnik zavzema

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI IZ JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE K DOPOLNJENEMU OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREJETJU UREDITVENEGA NAČRTA K-9 ŠOLE


Uvodna obrazložitev

Javna razgrnitev je potekala od 5. januarja 2012 do vključno 4. februarja 2012 v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik. Javna obravnava je potekala 11. januarja 2012, od 17.00. ure dalje v sejni sobi Občine Kamnik.

Zainteresirana javnost je lahko podala pripombe v pisni obliki na kraju javne razgrnitve, pisno po pošti ter ustno na javni obravnavi. V stališčih do pripomb so obravnavane tudi pripombe, podane na 12. seji Občinskega sveta Občine Kamnik dne 25. januarja 2012.

Pripombe, ki jih je podala zainteresirana javnost, zapisnik iz javne obravnave ter zapisnik pripomb iz 12. seje Občinskega sveta so sestavni del spisa postopka, v povzeti obliki pa so navedene v nadaljevanju, kjer je do vsake pripombe zavzeto stališče občine.

 V osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole je bilo zaradi pripomb in predlogov iz seje Občinskega sveta, javne obravnave, javne razgrnitve in sprememb, ki so nastale v procesu nastajanja prostorskega akta in zaradi uskladitve z novimi predpisi, potrebno izvesti določene dopolnitve, ki so utemeljene s spodaj navedenimi dejstvi. Besedilo se je racionaliziralo v delih, kjer je tekst navajal enake dikcije, kot jih določajo že veljavni predpisi.

Splošne pripombe in spremembe

V 4. členu se, ker je bila izdelana ponovna reambulacija geodetskega posnetka, v 2. točki »Obseg sprememb in dopolnitev UN« doda besedilo s parcelnimi številkami in v točki 3. se doda besedilo z opisom meje. Prva reambulacija je bila izdelana v avgustu 2011 (št. 11/340), ker pa je bilo ugotovljeno, da je kasneje prišlo do preparcelacije zemljišč, je bila izdelana ponovna reambulacija v januarju 2012 (št. 11/340-2) in je bilo potrebno upoštevati spremembo parcelnih številk in s tem posredno spremembo obsega in opisa meje sprememb in dopolnitev UN.

V 6. členu je prišlo do spremembe zaradi spremenjene Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS 109/2011), zato je bilo potrebno dopolniti opis dopustnih dejavnosti ter besedilo uskladiti z zakonodajo.

V 7. členu je bil dopolnjen 10. odstavek z natančnejšim opisom dovoza do objekta B, ker je ta možen tudi iz Kajuhove poti. Prav tako je bil dopolnjen 11. odstavek z natančnejšim opisom lokacije objekta C.

V 8. členu je dodana nova alineja z opisom nezahtevnih objektov – postavitev lope in senčnice, z natančnim opisom, čemu je namenjena, torej shranjevanju orodja in vrtne opreme ter podobno. Določena je tudi največja velikost do 15 m2 ob upoštevanju predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost.

V 9. in 10. členu so se dopolnili pogoji oblikovanja za objekte B, C in D in zunanjo ureditev. V času izdelave sprememb in dopolnitev so bili izdelani dopolnjeni idejni projekti za posamezne objekte in zunanjo ureditev, zato je bilo potrebno dopolniti tudi oblikovne pogoje za usmeritev pri nadaljnjem projektiranju. Prav tako ni več potrebe po delitvi na prostorske enote. Delitev na prostorske enote se ukinja, opis oblikovanja se nanaša direktno na objekte in zunanjo ureditev. Za objekt D se tudi ukinja pogoj o skladnosti z idejno zasnovo, ker ni več potrebe po tem pogoju, saj so rešitve iz idejne zasnove služile kot osnova za grafični prikaz zunanje ureditve. V prvem stavku četrtega odstavka 10. člena se doda dikcijo »kjer je to mogoče«, saj zaradi preureditve ne bo mogoče ohraniti vse vegetacije.

V 11. členu  so se spremenili opisi etažnosti in gabaritov objektov v skladu s pripombo 10/1 in zaradi sprememb, ki so nastale v fazi idejnih projektov za posamezne objekte.

V 13. členu se je uskladil opis dopustnih posegov z opisom, ki izhajajo iz idejnega projekta, za športno dvorano objekta C.

V 14. členu se je črtal celoten opis parcelacije zemljišč po posameznih objektih, saj parcelacija ni potrebna, 15. člen namreč določa, da so vse parcele javne in torej ni potrebna delitev.

V 16. členu v točki »1. Komunalna ureditev« so se racionalizirali opisi komunalnih vodov in črtale odvečne dikcije, ki so bile povzete iz pridobljenih mnenj in ki se nanašajo na izvedbene dele projektov. Prav tako so se črtale dikcije, ki so pomenile vsebinsko podvajanje besedila oziroma ki izhajajo že iz veljavnih predpisov. Prav tako so se črtale dikcije, ki navajajo možnost kasnejših rešitev na podlagi idejnih zasnov. Črtajo se nekatere navedbe, ki opisujejo že izvedena dejstva in za izvedbo odloka niso bistvene.

V točki A. prvi oddstavek se je dodal veznik »ali« pri naštevanju vročevodnega in plinovodnega omrežja, saj je potrebno dopustiti možnost izbire enega ali drugega energenta.

V točki B. v drugem odstavku se je črtal opis cevi za vodovod in v tretjem odstavku se je črtal opis pogoja dimenzioniranja vodomernega jaška, saj je to pomembno šele v fazi projekta.

V točki D se je črtalo besedilo, ki je poimensko navajalo investitorja gradnje distribucijskega plinovodnega omrežja.

V točki C. v zadnjem odstavku se je dodal podrobnejši opis za odvod meteorne vode, saj so bile opisane le meteorne vode iz strešin.

V točki G. v četrtem odstavku se je črtal podrobnejši opis poteka kabelske kanalizacije z odmiki, saj je to pomembno za projekt priključka.

V točki H. Se je dodal opis alternativnih virov za energetsko oskro objektov, saj so se v fazi projektiranja pokazale možnosti za izrabo le teh.

V 17. členu se spremeni opis etapnosti izvajanja v skladu s pripombo 3/4 in 10/3, zato se doda, da lahko vsaka etapa funkcionira samostojno.

V 18. členu se je dodal odstavek, ki navaja, da se črta besedilo dosedanjega 2. odstavka, ker ta govori o naravovarstveni vsebini, ki ne obstaja (da ni območij varstva naravne dediščine po predpisih o varstvu narave).

V 19. členu se je pod točko »2. Varstvo vode in podtalnice« v šestem odstavku definiralo, da je investitor dolžan poskrbeti, da se po končani gradnji odstranijo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij.

V točki »5. Odstranjevanje odpadkov«, se v drugem odstavku spremeni lokacija mesta za zbiranje odpadkov, v skladu z lokacijo, definirano v idejnem projektu. Prav tako se črta zadnji odstavek, ker bo to že definirano v predpisu, ki ureja, kako mora biti urejeno gradbišče.

Pred 23. členom se črta del naslova »IN NAMEMBNOSTI OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ«, saj 23. člen opisuje le tolerance pri gabaritih. Prav tako je spremenjen 23. člen v 1. točki, ki opisuje tolerance. Tolerance so se ponovno preverile in izvršena je dopolnitev 23. člena v skladu z pripombo 5/3.

Stališča do pripomb in predlogov javnosti ter pripomb Občinskega sveta si lahko ogledate tukaj.

Marjan Šarec
Župan občine Kamnik


<< Nazaj | Novice