Mali grad

Sprejeta Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016

04.02.2015

 

V Sejni dvorani občinske stavbe je danes potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015, Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 in dopolnjen osnutek Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del v prvi obravnavi.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta.

Glede dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh predlagala razširitev dnevnega reda pri točki »Volitve in imenovanja« s Sklepom o razrešitvi in imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik, direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda je predlagal, da se točka »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku in točka »Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik« prav tako obravnava po skrajšanem postopku, višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever je predlagala, da se točka »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku, vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša pa, da se točka »Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015« obravnava po hitrem postopku. Svetnik Damjan Hribar (SDS) je predlagal umik 15. točke »Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava,« a predlog ni bil sprejet.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh je predstavila sklep o ugotovitvi prenehanja mandata in imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovne šole Stranje, sklep o seznanitvi z odstopom in imenovanju člana Odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem ter Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik. Občinski svet Občine Kamnik ugotavlja, da Mateju Slaparju zaradi nezdružljivosti funkcij preneha mandat v Svetu Osnovne šole Stranje. Za nadomestno predstavnico ustanovitelja za preostanek mandatne dobe v Svet Osnovne šole Stranje se imenuje Breda Uršič. Občinski svet Občine Kamnik ugotavlja, da Aleksandri Hribar zaradi odstopa z dnem 17. 12. 2014 preneha mandat v Odboru za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem. Za člana Odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem se imenuje Zoran Bosančić. »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na 3. seji, 19. 1. 2015, seznanila z delovanjem predstavnikov Občine Kamnik v Svetu Vrtca Antona Medveda Kamnik in dejstvom, da ustanovitelj nujno potrebuje vsakokratno zastopanje interesov v Svetu Vrtca Antona Medveda Kamnik. Komisija je upoštevaje navedeno sprejela zaključek, da Občinskemu svetu predlaga razrešitev predstavnikov ustanovitelja. Komisija je nato na 4. seji, 29. 1. 2015, obravnavala prispele predloge za nadomestne predstavnike ustanovitelja za preostanek mandatne dobe v Svetu javnega zavoda in pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem Člani Občinskega sveta so za nadomestne predstavnike ustanovitelja, za preostanek mandatne dobe v Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik, imenovali Antona Iskro, Bogdana Pogačarja in Tino Trček.

Sledila je druga točka dnevnega reda, in sicer Vprašanja in pobude. Na zastavljena vprašanja svetnice Martine Strmšek (LMŠ – Naprej Kamnik) je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, svetniku Damjanu Hribarju (SDS) pa je odgovor podal v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar.

Dopolnjen osnutek Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – prva obravnava je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek in v uvodni obrazložitvi dejala: »Na območju enote urejanja prostora z oznako B26 Polje-del in B24  Sp. Stol-del je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kamnik obravnavano območje namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave gre za nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Pretežno je predvidena pozidava objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovnih prostorov in izgradnja potrebne infrastrukture. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot. Določile se bodo tudi osnovne prometne povezave po obravnavanem območju in s tem dostopnost za vse lastnike parcel ter določila se bo tudi komunalna opremljenost posameznih enot urejanja.« Občinski svet Občine Kamnik je Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del v prvi obravnavi sprejel in predlagatelju naložil naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

Sledil je sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik – skrajšani postopek. Odlok je predstavil odvetnik Marko Drinovec: »Namen sprememb in dopolnitev odloka je vzpostaviti organizacijsko strukturo občinske uprave, ki bo omogočala kvalitetnejše izvajanje nalog Občine Kamnik. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka se zasleduje zlasti bolj strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave, ter učinkovitejši sistem notranjega nadzora nad delom občinske uprave in odgovornosti posameznih javnih uslužbencev. S predlaganimi spremembami se poudarja tudi servisna funkcija občinske uprave oz. usmerjenost občinske uprave k občanom kot uporabnikom storitev občinske uprave in povečanju učinkovitosti sodelovanja z drugimi organi in institucijami (zlasti Evropske unije).Zaradi strokovnega, učinkovitega, racionalnega in usklajenega delovanja občinske uprave je predvidena združitev dosedanjih oddelkov za gospodarske dejavnosti in finance ter za gospodarske javne službe v enoten Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance. Predvidena je tudi ustanovitev novega Oddelka za razvoj in investicije, katerega glavna naloga bodo razvojni projekti, načrtovanje in vodenje investicij ter pridobivanje evropskih sredstev.«

V peti točki je bil obravnavan Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever je v obrazložitvi dejala: »Vrtec Antona Medveda Kamnik je po zaključnem poročilu na dan 31. 12. 2013 izkazoval presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 151.637,05 evrov. Na podlagi tega je bil na seji Občinskega sveta, dne 18. 6. 2014, sprejet zaključek, da se za potrebe sanacije strehe enote Tinkara nameni 150.000 evrov. 28. a člen Zakona o vrtcih pravi, da o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oz. pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica. Ob koncu leta 2014 vrtec prav tako načrtuje, da bo izkazoval presežek prihodkov nad odhodki. Občinska uprava je skupaj z vodstvom Vrtca Antona Medveda na podlagi predloga potrebnih investicij za leto 2015 in v skladu z razpoložljivimi viri v proračunu preučila možnost o zagotovitvi dodatnih sredstev in sprejela zaključek, da se nerazporejen presežek vrtca iz preteklih let nameni tako za sanacijo enote Pestrna kot tudi sanacijo enote Tinkara. V letu 2014 je vrtec v proračun v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta nakazal sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo strehe enote Tinkara v višini 6.633 evrov. S predlaganim sklepom se izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda.« Svetnice in svetniki so sklep sprejeli z 27 glasovi za in 0 proti.

Na današnji seji so med drugim sprejeli tudi Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever je poudarila, da želimo s predlogom spremembe cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik želimo doseči čim bolj racionalno porabo proračunskih sredstev. Razlika je v tem, da se ukinja osnova za starše. Tako bo osnova za plačilo staršev odslej enaka predlagani ceni programov. Podan je bil amandma Liste Dušana Papeža in DeSus-a, ki pa je bil zavrnjen.

Svetnice in svetniki so nadaljevali z obravnavo in sprejetjem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik – skrajšani postopek. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever je v tej točki dejala: »Glavni razlog za predlagane spremembe so popravki in dopolnitve oziroma uskladitve z obstoječo organizacijo dela in naravo dejavnosti zavoda, kot tudi popravki in dopolnitve dikcije posamičnih členov. Cilj predloga sprememb in dopolnitev odloka so spremembe in dopolnitve 2., 11., 13. in 35. člena v skladu s prej navedeno vsebino in popravki dikcije členov.«

V osmi točki je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, katerega cilj je dopolniti oziroma jasneje opredeliti način sprejema otrok v vrtec, upoštevaje zakonsko podlago.

Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik, je predstavil v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar in poudaril: »S sprejetjem predlaganega sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik se v zavodu sistemizirajo delovna mesta, ki so dejansko potrebna za njegovo uspešno delovanje. Sprejeti pravilnik bo osnova za izvedbo javnih razpisov za sistemizirana delovna mesta.« Svetnice in svetniki so pravilnik sprejeli z 23 glasovi za in 0 proti.

V deseti točki so članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeli Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik – skrajšani postopek. »Zaradi uveljavitve Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik preneha veljati do sedaj veljavni Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik. Predlagatelj predlaga, da se predlog odloka obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za uskladitev besedila z besedilom novega Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik. Zaradi uveljavitve Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik preneha veljati do sedaj veljavni Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik,« je v tej točki dejala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel. Sledil je sprejem Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik, katerega cilji in načela so sledeči: »Enkratne denarne pomoči na občinski ravni niso zakonsko obvezujoča oblika socialnih pomoči, ki jih določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih, pač pa oblika, ki jo občine uveljavljajo in izvršujejo kot dodatno pomoč svojim občanom, prav iz razlogov togega sistema po katerem pomaga država. Nov pravilnik bo omogočal strokovni komisiji, da višina pomoči ne bo odvisna le od višine dohodkov, pač pa bo glavno merilo situacija, v kateri se vlagatelj ali družina, ki prosi za pomoč znajde.«

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju seje sprejeli Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015 in Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2015.

Sledili sta najpomembnejši točki današnje seje, in sicer Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je poudarila, da so skušali upoštevati vse pripombe podane v prvi obravnavi in dodala, da predlog proračuna za leto 2015 ne upošteva dodatnih zadolževanj: »Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2015 znašajo 32.342.267 evrov, odhodki pa so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2015 ocenjeni v višini 36.392.452 evrov (Občina Kamnik 35.862.915 evrov in krajevne skupnosti 529.537 evrov).«
Po krajši razpravi svetnic in svetnikov je sledila obravnava amandmajev, ki si jih lahko pogledate tukaj.
Svetnice in svetniki so Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 sprejeli z 18 glasovi za in 0 proti.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava: »Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2016 pa znašajo 24.479.998 evrov, odhodki so za leto 2016 ocenjeni v višini 25.634.978 evrov (Občina Kamnik 25.258.181 evrov in krajevne skupnosti 376.797 evrov),« je med drugim povedala vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde in dodala, da je sprejetje dvoletnega proračuna dobrodošla tudi z vidika investicij. Proračun za leto 2016 je racionalno pripravljen, vsekakor pa bo potreben rebalans proračuna. 
Po krajši razpravi svetnic in svetnikov je sledila obravnava amandmajev, ki si jih lahko pogledate tukaj.
Svetnice in svetniki so Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 sprejeli z 17 glasovi za in 0 proti.

Letni programa športa v občini Kamnik za leto 2015, ki ga je Občinski svet sprejel, je predstavil v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Franci Kramar in med drugim poudaril: »Sredstva, zagotovljena v proračunu občine Kamnik za leto 2015, so v programu za leto 2015 podrobno razdelana. Pomembnejše spremembe oziroma novosti so sledeče: višina sofinanciranja športnih klubov in društev na področju delovanja društev na lokalnem nivoju ni odvisna od članstva v lokalni zvezi društev; Občina Kamnik bo v letu 2015 na področju kakovostnega športa sofinancirala v vsaki kategoriji samo en športni program v posamezni športni panogi; pri odločanju za izbor programa se upoštevajo naslednja merila: razširjenost, kakovost in tradicija; dodatna razmejitev športnih panog na olimpijske in neolimpijske športe. V Letnem programu športa so tudi postavke, ki zagotavljajo delovanje, upravljanje in investicije v športno infrastrukturo. Cilji letnega programa športa za leto 2015 pa so: operacionalizacija določil 3. in 7. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in izvrševanje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik; spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa; načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost.«

V sedemnajsti točki so članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 – hitri postopek. Vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša je v obrazložitvi med drugim dejal: »S sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo intervencijskih ukrepov. Z izvedbo teh ukrepov bo odpravljena povzročena škoda. V odloku so predlagane naslednje sanacije plazovitih območij, in sicer: sanacija struge Oševka od hiše št. 15b do 7c – III. faza (do 60.000 evrov), sanacija zemeljskega plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač (do 75.000 evrov) in sanacija zemeljskega plazu pod občinsko cesto 661303 Ravne (do 50.000 evrov).«

V zadnji točki današnje seje pa je bil sprejet še Okvirni programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava.

 


<< Nazaj | Novice