Mali grad

S 36. seje občinskega sveta

09.09.2010

 

Zadnja seja v znamenju Odloka OPPN B 16 Kamniška Bistrica – del ter seznanitve z informacijo o projektu Športni park Kamnik. Za župana Smolnikarja je bila to zadnja seja v njegovem bogatem 16-letnem županovanju. Občinskim svetnikom se je ob koncu zahvalil za sodelovanje ter jim podaril še »svežo« knjigo Kamnik – portreti iz zraka avtorja Primoža Hienga.

Svetniki so županu podarili sliko kamniškega rojaka in slikarja Dušana Strleta.

S 36. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik
V točki vprašanja in pobude so občinski svetniki spraševali o začetku sanacije ceste Kamnik – Podgorje, za katero so v proračunu namenjena sredstva v višini 400.000 evrov (Matjaž Jug, SD). Robert Kokotec (SDS) je zastavil vprašanje o možnostih vgradnje svetlobnih signalov pred hitrostnimi ovirami na cestiščih, ki bi, po mnenju svetnika Kokotca, zmanjšali možnosti, da bi vozniki cestno oviro spregledali. Marinka Mošnik (LTS –Za Kamnik) je na občinsko upravo naslovila vprašanje, kdaj se bodo začela dela na državni cesti R1-225 Kamnik Stahovica na odseku pri jezu na koncu KIK-a, kdaj se bodo nadaljevale investicije za umirjanje prometa v smeri proti Stahovici, ter ali je že izbrana idejna zasnova obnovljenega oz. novega »Stranjskega« mostu čez Kamniško Bistrico pri OŠ Stranje.

Odgovore na vprašanja si lahko ogledate na povezavi Odgovori na svetniška vprašanja

V nadaljevanju so svetniki sprejeli  Predlog odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Sledila je obravnava  Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B16 Kamniška Bistrica - Del  
Izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 16 Kamniška Bistrica-del  so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02. V območju OPPN je v urbanistični zasnovi opredeljenih več rab prostora. Na stavbnih zemljiščih je predvideno rezidenčno stanovanjsko naselje. Zaradi pretežne rabe rezidenčnega stanovanjskega naselja – oskrbovana stanovanja in institucionalno bivanje starejših občanov - je možno vključiti tudi negovalno bolnico. Poleg te rabe pa so v območju še obvodni in vodni prostor ter gozd.

Svetniki so odlok, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja, skupaj s predlaganim amandmajem občinske uprave sprejeli z absolutno večino.

Župan je z dnevnega reda umaknil četrto točko; Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN B 16  Kamniška Bistrica - del

 

Sledila je obravnava  Predloga Sklepa o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 in  Predloga sklepa o opustitvi javnega dobra, kjer je bil umaknjen 2. sklep o prodaji dela zemljišča ob kamniški obvoznici. Svetniki so potrdili tudi pripravljeni Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev Krajevnega doma Motnik.

Ob koncu seje je občinska uprava svetnike seznanila še  Informacijo o projektu Športni park Kamnik.

Informacija o Športnem parku Kamnik
Naložbeni projekt Športni park Kamnik je zasnovan kot vrhunski športno rekreacijski center, namenjen predvsem vodnim športom. Športni park Kamnik bo zajemal vse tiste storitve, ki jih tako vrhunski športnik kot rekreativec potrebuje pri svojem treningu, omogočal pa bo tudi izvedbo mednarodnih tekmovanj v plavanju, vaterpolu, triatlonu in drugih vodnih športih. Objekt je tako po kreativnosti kot po pristnosti ter tržni naravnanosti načrtovanih programov zasnovan skladno s sodobnimi trendi turističnega povpraševanja v Evropi in svetu.

V okviru projekta je na 16.361 m2 zemljišča načrtovana izgradnja garni šport hotela s 62 sobami oziroma 136 ležišči kategorije 3*, diagnostičnega centra, pokritega olimpijskega bazena, wellness centra ter fitness centra z veliko večnamensko dvorano. Celotna ocenjena investicijska vrednost projekta brez stroškov zemljišča, projektov ter davkov in prispevkov znaša 9,99 mio EUR (brez DDV).

Projekt je zaradi možnosti iskanja različnih načinov financiranja in prijave projekta na različne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev razdeljen na dve fazi, ki sta lahko pri izvedbi projekta popolnoma neodvisni.

Prva faza projekta sestavlja športni del objekta, druga faza pa nastanitveno-gostinski ter medicinski del objekta. Ocenjena vrednost prve faze projekta znaša približno 5,56 mio EUR (brez stroškov zemljišča, projektov ter davkov in prispevkov) in zajema tudi ureditev zemljišča in parkirišč ob Športnem parku Kamnik.

Na občini Kamnik se že dogovarjajo o možnih odkupih zemljišč na dveh lokacijah, M1 – Pod Skalco in lokacija v Šmarci, ki sta obe v prostorskih aktih predvideni za šport.

Skupinska fotografija župana z občinskimi svetniki mandata 2006-2010

Fotogalerija:


<< Nazaj | Novice