Mali grad

S 35. redne seje občinskega sveta

24.06.2010

 

Svetniki na 35. seji med drugim sprejeli predlog rebalansa proračuna za leto 2010, letno poročilo družbe Velika planina za leto 2009, dali soglasje k zamenjavi pogonskega sistema nihalke na Veliko planino

V prvi točki 35. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik so svetniki spraševali o načrtih za ureditev zunanjega športnega igrišča v Mekinjah  (kako daleč so pripeljani postopki za odkup zemljišča ter kdaj se načrtuje izgradnja športnega igrišča). Vprašanje je na občinsko upravo naslovil Matej Slapar (NSi).

Robin Majnik je v imenu Samostojne svetniške skupine spraševal o sprejemu Občinskega prostorskega načrta (kdaj je ta predviden, na kakšen način bo potekala javna razgrnitev OPN-ja in ali je predvidena tudi e-razgrnitev, kateri prostor bo po OPN-ju namenjen gospodarski dejavnosti,..)

Mateja Poljanšek (LDS) je zastavila vprašanja glede dokončanja cestne povezave rondoja pri Mercatorju, mimo Titana in Trivala do povezovalne ceste (v kateri fazi so načrti izvedbe te vzporedne povezovalne ceste in kakšna je investicijska vrednost).

Svetniška vprašanja in odgovore si lahko preberete s klikom na povezavo.

Svetniki so v nadaljevanju prešli na obravnavo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata  ter  Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B 23 Jata

Ureditveno območje B-23 Jata je v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu razdeljeno na dve funkcionalni enoti; funkcionalna enota F1 bo namenjena za ureditev objektov za potrebe reje živali, kmetijske proizvodnje in distribucije, funkcionalna enota F2 pa bo namenjena izgradnji logističnega centra s spremljajočimi objekti. Dovoz do obeh funkcionalnih enot je preko dveh priključkov s Korenove ceste, na meji med obema enotama je še intervencijski dovoz.

Novi objekti in spremljajoče površine sledijo zahtevam po funkcionalnosti, ekološki naravnanosti in hkrati kvalitetnemu oblikovanju objektov in okolice celotnega območja. Sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 23 Jata je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Svetniki so oba odloka sprejeli skupaj z dvema predlaganima amandmajema svetniških skupin NSi in SDS.

Sledila je obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih  odpadnih in padavinskih  voda , ki je dopolnjen z vključitvijo Občine Komenda v sistem čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Centralni čistilni napravi  Domžale - Kamnik d.o.o.. Občina Komenda je namreč na osnovi Sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja Občin Kamnik in Komenda solastnica infrastrukture CČN Domžale – Kamnik d.o.o. v deležu 5,5 %.

V nadaljevanju so svetniki potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev multimedijske sobe v Budnarjevi muzejski hiši v Palovčah. Občina bo za projekt ureditve multimedijske sobe  kandidirala na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za kar je potrebna tudi seznanitev oz. sklep občinskega sveta.  

Po nekoliko daljši razpravi pri točki Velika planina d.o.o. so svetniki sprejeli 2 od 4 predlaganih sklepov - letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2009, soglašali so tudi z  zamenjavo pogonskega sistema nihalne žičnice. Investicija je na podlagi pridobljenega investicijskega elaborata ocenjena na 643.914 evrov, sredstva za začetek investicije v višini 160.000 evrov pa so za to leto zagotovljena v rebalansu.

Občinski svet se ni strinjal s sklepom oz ugotovitvami, da je ohranitev dostopa na Veliko planino z nihalno žičnico v javnem interesu Občine Kamnik. Svetniki  niso podprli tudi predloga reorganizacije v smislu omejitve dejavnosti družbe predvsem na opravljanje prevoza z nihalno žičnico in sedežnico.

Sledila je obravnava in sprejetje Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010 .

V nadaljevanju so svetniki sprejeli še;

Predlog Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik,

ter

Predlog sklepa o soglasju k priključitvi vodovodnega sistema Občine Mengeš na vodovodni sistem Kamnik., kjer bo, po besedah Aleša Škorjanca, vodje oddelka za gospodarske javne službe, predvidena vodovodna povezava med obema sistemoma v prvi vrsti zagotovljala večjo varnost obratovanja obeh sistemov ter bolj racionalno delovanje sistema. Sprejet je bil tudi amandma svetniških skupin NSi in SDS, ki določa, da v primeru izrednih dogodkov in pomanjkanja vode na kamniškem vodovodnem sistemu, Občina Mengeš omogoči Občini Kamnik, da začasno koristi vodne vire iz območja občine Mengeš.

Ob koncu je občinski svet sprejel še  Sklep o opustitvi javnega dobra.


<< Nazaj | Novice