Mali grad

S 34. redne seja Občinskega sveta Občine Kamnik

27.05.2010

 

Svetniki na včerajšnji seji med drugim sprejeli zaključni račun proračuna Občine Kamnik, Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov ter Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v VVZ Antona Medveda Kamnik

Občinski svetniki, ki so v sredo, 26. maja 2010 na redni seji obravnavali 11 točk dnevnega reda, so v prvi točki Volitve in imenovanja podali pozitivno mnenje Šemsu Mujanoviću, kandidatu za novega ravnatelja ŠCRM Kamnik, ter imenovali občinsko volilno komisijo za dobo štirih let, ki jo sestavljajo; predsednik: Dušan Žumer, namestnik predsednika: Božidar Spruk, člani; Valentina Kokotec, Ivan Brinovec, Andrej Dovič ter namestniki članov; Damjan Hančič, Janez Hribar in Marjeta Gašperlin.

V točki Pobude in vprašanja je občinski svetnik Daniel Kovačič (samostojni svetnik) podal pobudo, da se na dnevni red junijske seje uvrsti Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kamnik. Robert Kokotec (SDS) je na občinsko upravo naslovil vprašanje o sporni ograditvi parkirišča pri nekdanji Metalki nasproti OŠ Toma Brejca. Ali ima občinska uprava predvidena sredstva za sanacijo oz. drugo preplastitev občinskih cest, je spraševal svetnik Vid Kadunc (SLS).

Svetniška vprašanja in odgovore si lahko preberete na povezavi Odgovori na svetniška vprašanja

Župan je z dnevnega reda umaknil tretjo točko - Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2009, zato so svetniki v nadaljevanju prešli na obravnavo Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2009 po hitrem postopku.

Sledila je obravnava ter sprejetje

Občinski svet v nadaljevanju ni sprejel Predlog Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik, ker po mnenju večine svetnikov ne upošteva podaljšanje obratovalnega časa določenim gostinskim lokalom v času tradicionalnih občinskih prireditev.

Sledila je obravnava Predloga Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v občini Kamnik. Novi pravilnik je usklajen z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in priporočili Računskega sodišča. Občina Kamnik je za celotno področje športa in rekreacije v letu 2010 namenila finančna sredstva v višini 853.200,00 EUR.

Občinski svet je v nadaljevanju podal soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v VVZ Antona Medveda Kamnik, ki je nastal ob načrtovanju novih delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Antona Medveda ob odprtju novih vrtčevskih oddelkov pozno jeseni.

V zadnji točki so svetnice in svetniki obravnavali Informacija o socialno-ekonomskem stanju v Občini Kamnik, ki jo je občinska uprava pripravila na podlagi poročila Centra za socialno delo Kamnik, Zavoda RS za zaposlovanje-urada za delo Kamnik, Območnega združenja Redečega Križa Kamnik in Karitasa Kamnik.

Predstavnica Centra za socialno delo Marija Dobnikar je občinskemu svetu podrobneje orisala socialno stanje v občini. Kot pravi, nas je po finančni in gospodarski krizi že jeseni leta 2009 zajela tudi socialna kriza, ki je nastala zaradi množičnega odpuščanja zaposlenih. Občina Kamnik ima letos v rebalansu že predvideno povečanje sredstev za socialne transferje.


<< Nazaj | Novice