Mali grad

S 33. redne seje Občinskega sveta

23.04.2010

 

Občinski svetniki so v prvi točki sprejeli Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Kamnik v Svet javnega zavoda splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik, kamor se imenujeta Vanda Rebolj in Tatjana Matičič.

V razširjeni prvi točki je občinski svet dal pozitivno mnenje Rafku Lahu in Blanki Nered, kandidatu in kandidatki za ravnateljico OŠ Frana Albrehta.

V drugi točki dnevnega reda so občinski svetniki spraševali glede pridobivanja dovoljenje za Mladinskega centra Kotlovnica. Ker so v proračunu zagotovljena sredstva, svetnik SD Matjaža Juga zanima, ali so dovoljenja že pridobljena oziroma, kdaj predvidoma bodo, in ali bodo ta finančna sredstva zadostovala za pravno ureditev vseh prostorov MC Kotlovnica.

Milica Kocjančič (Obrtno-podjetniška lista) je na občinsko upravo naslovila vprašanje, ki se nanaša na obrtno cono Stol ter namen porabe sredstev, ki jih Občina dobi od lastnikov za nadomestilo in uporabo stavbnega zemljišča.

Valentin Zabavnik (samostojna svetniška skupina) je zastavil vprašanje glede rekonstrukcije ceste ob gradnji kanalizacije v Tunjicah ter v splošnem okoli ureditve kanalizacije v KS Tunjice.

Odgovore na svetniška vprašanja si lahko ogledate na povezavi Svetniška vprašanja in odgovori

3. točka, Odlok o spremembah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik, je bila umaknjena z dnevnega reda. Namesto te je bil obravnavan in sprejet Predlog sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Občine Kamnik in poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik.

Občinski svetniki so v nadaljevanju po skrajšanem postopku sprejeli še Odlok o spremembah odloka o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik

Sledila je razprava o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik.

Z novelo odloka se posamezne določbe odloka uskladijo z novim načinom zbiranja odpadne embalaže v tipskih rumenih vrečah ali posodah z rumenim pokrovom, ki jo izvajalec prevzema od povzročiteljev na prevzemnih mestih. Ta način se je novembra 2009 začel izvajati kot pilotni projekt v skladu s četrtim odstavkom 12. člena odloka.

V času izvajanja pilotnega projekta izvajalec na območju občine Kamnik prevzema odpadke tedensko in sicer en teden embalažo, drugi teden ostanek odpadkov (mešani odpadki), vsak teden pa biološke odpadke. V tem obdobju so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti, zato je izvajalec Publicus d.o.o. prvotno načrtovani način ločenega zbiranja odpadne embalaže tekom izvajanja pilotnega projekta nekoliko spremenil oz. prilagodil. Gospodinjstva se sedaj lahko sama odločijo ali odpadno embalažo zbirajo v rumenih vrečah ali posodah. Izvajalec bo  posode za embalažo zainteresiranim gospodinjstvom razdelil v mesecu aprilu.

S tem odlokom bo določen tudi rok, v katerem mora izvajalec skleniti pogodbe za prevzemanje komunalnih odpadkov z uporabniki, ki opravljajo dejavnost.

Sledila je obravnava (nadaljevanje 31. seje) tehničnega pravilnika o odvozu smeti, ki določa tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja in prevzemanja komunalnih odpadkov ter nadaljnje obdelave in končne oskrbe posameznih vrst ločeno zbranih odpadkov. Določena so tudi merila za določitev najmanjše prostornine posode oz. vreče za posamezno vrsto odpadkov za različne skupine povzročiteljev (gospodinjstva, počitniški, poslovni in drugi objekti). S pravilnikom je določen tudi urnik odvozov posameznih vrst odpadkov.

Občinski svet je novelo odloka in predlog tehničnega pravilnika potrdil.

Predlog tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Urnik odvoza odpadkov

Sledila je obravnava, po skrajšanem postopku, naslednjih odlokov, ki so bili predmet obravnave s ciljem uskladitve z veljavno zakonodajo;

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju

- Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta

- Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere

- Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca

- Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje

- Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik


V 14. točki dnevnega reda so svetniki po hitrem postopku obravnavali Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010

Sredstva iz proračunske rezerve se v letu 2010 do skupne višini 173.000 evrov zagotovijo za sanacijo plazovitih in poplavnih območij v občini Kamnik, in sicer za

ureditev prepusta na vodotoku Zakevderščica v naselju Buč v višini do 90.000 evrov, za sanacijo skalne brežine v bližini stanovanjskega objekta Žaga 11 v višini do 48.000 evrov ter za sanacijo plazu v naselju Hrib v višini do 35.000 evrov.

V predzadnji točki so svetniki potrdili Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010, ki med drugim zagotavlja sredstva za povečanje kapacitet v otroškem varstvu ter sredstva za subvencijo za tiste otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010

Več o tej točki

V zadnji točki 33. redne seje je bil sprejet še Sklep o opustitvi javnega dobra.

 


<< Nazaj | Novice