Mali grad

S 1. 4. 2014 nov izračun cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode

19.03.2014

 

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in sklepom Skupnega organa občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, z dne 11.3.2014, bo JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja s 1. 4. 2014 uvedla nov izračun cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode.

Cena za čiščenje odpadne vode se deli na omrežnino, ki vključuje stroške javne infrastrukture CČN, ceno opravljanja storitev, ki vključuje stroške storitve čiščenja odpadne vode. Omrežnina se zaračunava na podlagi velikosti vodomera in je neodvisna od količine porabljene vode in se zaračunava vsem uporabnikom, ki koristijo javno infrastrukturo, ne glede na to, ali so vezani na javno kanalizacijsko omrežje ali imajo greznico oz. malo komunalno čistilno napravo. Storitev čiščenja se zaračunava po količini dobavljene pitne vode v m3 z upoštevanjem enakega načina obračunavanja količin kot za odvajanje. V primeru, da imajo uporabniki greznice oz. male komunalne čistilne naprave, se storitev čiščenja vsebine iz greznic oz. blata malih komunalnih čistilnih naprav zaračunava vsak mesec glede na porabljeno količino vode  S plačevanjem sorazmernega mesečnega zneska čiščenja vsebine greznic in mKČN so ti uporabniki upravičeni do čiščenja vsebine greznice oz. blata mKČN enkrat na 3 leta. Praznenje se izvaja po programu izvajalca javne službe odvajanja odpadne vode.

Trenutno veljavna prodajna cena storitev čiščenja komunalne odpadne vode je 0,32 €/m3, kar je med nižjimi cenami v Sloveniji. Skupni strošek čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod po novem obračunu za DN 20 s povprečno mesečno porabo vode ca. 12 m3, kar ima večina naših uporabnikov, bo v okviru sedanjega stroška za čiščenje odpadne vode. Pri oblikovanju cene je upoštevano zmanjšanje zaradi uspešnega izvajanja posebnih storitev. Cena čiščenja komunalne odpadne vode od 1.4.2014 dalje znaša 0,2383 €/m3. Cena storitev čiščenja grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav bo od 1.4.2014 obračunana po količini porabljene pitne vode  in znaša 0,0090 €/m3. Za vse uporabnike infrastrukture CČN je izračunana tudi omrežnina, ki za DN 20 znaša 0,86 € mesečno in se povečuje s predpisanim faktorjem glede na premer vodomera.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in koriščenje naših storitev ter vam zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje z vso skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeli, da bo cena čiščenja odpadne vode za vse naše uporabnike sprejemljiva.

Direktorica JP CČN d.o.o. dr. Marjeta Stražar


<< Nazaj | Novice