Mali grad

Rezultati delavnic in anket o razvoju Velike planine

02.07.2018

 

Rezultati delavnic in anket o razvoju Velike planineObčina Kamnik je 10. aprila in 17. maja organizirala dve delavnici o Veliki planini. Občinski svet pa je bil na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila 6. junija 2018, seznanjen z delom Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine

Na prvi delavnici smo skupaj z udeleženci iskali skupne poti za najboljšo srednjeročno uskladitev dejavnosti na Veliki planini. Na njej je več kot 20 udeležencev razpravljalo o strokovnih podlagah in o predlaganih treh smereh razvoja Velike planine. Udeleženci so se v anketi opredelili o okvirnih ukrepih in tako določili smer razvoja. Anketa je bila po delavnici dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik, prav tako smo preko vprašalnika sprejemali predloge in poglede na za razvoj Velike planine. Med udeleženci so bili predstavniki turističnih dejavnosti, agrarnih skupnosti, lastnikov zemljišč in strokovnih organizacij.

Posvetovanje o razvoju Velike planinePosamezne pripombe, ki so bile podane na delavnici, so upoštevane in dodane v končno gradivo. Nekatere izmed pripomb bolj izvedbene oziroma podrobne narave so zavedene in bodo, v kolikor se bodo izkazale za sprejemljive, upoštevane v naslednjih fazah (strategija, akcijski načrt, upravljavski načrt ipd.)

Veliko planino bi ohranjali z zmernim razvojem

Izkazuje se, da so najpomembnejše teme, za katere se je odločilo največ sodelujočih: turistične dejavnosti, parkiranje in prometni režim. Teme, ki bi jih pri razvoju morali prav tako obravnavati: število živali in pasme, vprašanje novih stavb za turistične namene, dnevni/letni turistični obisk ter vprašanje kanalizacije. Iz analize anket je razvidno, da spremembam v prostoru nismo pretirano naklonjeni. Odgovori pretvorjeni na scenarije ohranjanja in razvoja Velike planine nam kažejo, da se udeleženci nagibajo k uvedbi scenarija »omejen razvoj s poudarjenim varstvom« ali »uravnotežen trajnostni razvoj«, pri čemer je slednji malenkost sprejemljivejši. Pri tem je treba poudariti, da bomo pri oblikovanju končne strategije ohranjanja in razvoja še podrobneje obravnavali posamezna vprašanja (po temah oziroma sklopih) in upoštevali odgovore udeležencev na pretekli delavnici -  kakor tudi preostala mnenja (strokovnih služb, javnosti ipd.).

Vključevanje potreb deležnikov v načrtovanje prometa

Na drugi delavnici na temo urejanja prometnega režima na Veliki planini, ki je bila 17. maja 2018, v Domu kulture v Kamniku, so bile predstavljene in obravnavane Strokovne podlage za urejanje prometnega režima na Veliki planini. Poudarek delavnice je bil na obravnavi predlaganega trajnostnega razvojnega scenarija prometnega režima, do katerega so se udeleženci delavnice tudi opredelili z izpolnitvijo vprašalnikov.

Po izvedbi delavnice je Občina Kamnik preko elektronske pošte zbrala še dodatne pripombe udeležencev delavnice in drugih zainteresiranih deležnikov (prejete so bile s strani šestih posameznikov). Odgovori in mnenja zbrani v okviru izpolnjenih vprašalnikov na delavnici ter dodatne pripombe zbrane po elektronski pošti, so bili podrobno obravnavani s strani pripravljavcev strokovnih podlag, ki so se do njih strokovno opredelili. Analiza prejetih pripomb je pokazala, da je večina prejetih pripomb že upoštevana v pripravljenem gradivu ali pa so bile vključene v gradivo po delavnici. Manjšina prejetih pripomb pri pripravi in dopolnitvi gradiva ni bila upoštevana, ker se bodisi niso neposredno nanašale na predmet predstavljenega gradiva bodisi niso vzdržale strokovne presoje.

Občinski svet seznanjen s sodelovanjem za urejanje Velike planine

Občinski svet je bil na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila 6. junija 2018, seznanjen z delom Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine. Velika planina je naravna vrednota nacionalnega pomena. Zaradi izjemnega obiska Velike planine v zadnjih letih (in s tem povezanimi negativnimi vplivi) je potreben celovit pristop k usklajevanju in upravljanju različnih dejavnosti. Občina Kamnik je zato v sodelovanju s Strokovno komisijo za reševanje razvojne problematike Velike planine in zunanjimi strokovnjaki začela proces usklajevanja z deležniki glede razvoja Velike planine.

Poleg procesa za usklajevanje glede srednjeročnega razvoja Velike planine poteka tudi usklajevanje glede prometnega režima. Prometna neurejenost je namreč izjemno problematična, zato zahteva vzporedne ukrepe ob pripravi strategije.

Strokovne podlage za ohranjanje in razvoj je pripravilo podjetje Locus, za promet pa ZaVita. Pripravljene rešitve so pregledali na delavnicah vsi, ki imajo interes urejanja odprtih tem na Veliki planini. Med udeleženci so bili predstavniki turističnih dejavnosti, agrarnih skupnosti, lastnikov zemljišč in strokovnih organizacij.  Vse predloge smo zbrali, izdelovalci strokovnih podlag se bodo do njih opredelili in jih bodo tudi smiselno vključili v načrtovano ureditev. Prav tako je bilo predloge mogoče oddati naknadno preko spleta ali osebno na občini.

Oba izdelovalca strokovnih podlag za razvoj (Locus) in promet (ZaVita) se bosta do prejetih predlogov opredelila in jih smiselno vključila v izdelavo rešitev. Sledila bo izdelava končnih dokumentov. Rešitve v okviru urejanja prometnega režima že izvajamo tudi v prostoru.

Vsa gradiva in informacije o poteku usklajevanja so dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer na povezavi http://www.kamnik.si/aktualno/razvoj-velike-planine.

Fotografije: Občina Kamnik in Janez Medvešek


<< Nazaj | Novice