Mali grad

Redna letna občna zbora Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje in Duplica

31.08.2021

 

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje

Redna letna občna zbora Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje in DuplicaV soboto, 28. avgusta 2021, je PGD Nevlje  izvedlo redni letni obči zbor, ki se je odvijalo na kmetiji Pr'CveK.

Članice in člani ter gostje so se seznanili z dosedanjim delom, predstavljeno je bilo delo na organizacijskem in operativnem področju v preteklem letu, člani društva pa so soglasno potrdili vsa poročila in sprejeli program dela za leto 2021.

Občnega zbora so se poleg gasilk in gasilcev udeležili tudi gostje, in sicer župan Matej Slapar in predstavnik Gasilske zveze Kamnik Milan Osolnik.

Župan Matej Slapar se je vsem gasilkam in gasilcem PGD Nevlje zahvalil za dobro opravljeno delo, ki je bilo predstavljeno v podanih poročilih, ter zaželel še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju društva. Ob tej priložnosti so se članice in člani županu zahvalili za nabavo novega vozila, ki so ga letos aprila pripeljali v njihov Dom, ravno tako pa poudarili, da so dokončali gasilski poligon, in sicer na občinski parceli, ki so jo dobili v najem. 

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Duplica

Ravno tako v soboto, 28. avgusta 2021, pa je tudi PGD Duplica izvedlo redni letni obči zbor. Prireditev se je odvijala na prostoru Kinološkega društva Duplica in s tem se je zadostilo vsem pogojem NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Zaradi zaprtja javnega življenja v letu 2020 so člani obenem izvedli tudi 95. občni zbor, ki bi moral biti izveden v marcu 2020.

Vodstvo društva je člane seznanilo z delovanjem društva v letih 2019 in 2020 in tudi predstavilo načrte za bližnjo in nekoliko daljšo prihodnost. Izpostavljeno je bilo predvsem vedno večje število intervencij ter težave pri delovanju društva zaradi neustreznih prostorov. Kljub omejitvam zaradi pandemije, je društvo nemoteno skrbelo za izobraževanje in usposabljanje svojih članov in tudi nadaljevalo z aktivnostmi, povezanimi s pomanjkanjem prostora. Uredilo si je dodatne površine za parkiranje vozil, ki se lahko uporabljajo tudi za vaje mlajših kategorij ter v prihodnosti za postavitev garaže za novo gasilsko vozilo, za nabavo katerega so aktivnosti v polnem teku. Poleg tega društvo tudi zelo aktivno, v sodelovanju z Občino Kamnik in GZ Kamnik, išče rešitve za izgradnjo ustreznega gasilskega doma s pripadajočimi površinami. Pri tem se je izkazalo, da gosto poseljeno področje pri iskanju primerne lokacije, predstavlja velik problem in ne olajševalno okoliščino in to ne samo pri iskanju lokacije, tudi pri pridobivanju novega članstva. Gosto poseljeno urbano okolje, ki večinoma predstavlja samo prostor za spanje, ne daje občutka pripadnosti z okoljem in s tem manjša zanimanje za prostovoljstvo, posebno za prostovoljno gasilstvo. Tudi večletno sodelovanje pri šolskih aktivnostih, zaenkrat žal ne daje želenih rezultatov. Iz finančnega poročila je bilo moč razbrati, da društvo dobro posluje, da uspešno pridobiva dodatna sredstva s pomočjo članarine, prostovoljnimi prispevki, donacijami in storitvami. Čedalje bolj pa se tudi izkazuje, da potrebno financiranje gasilske dejavnosti s strani Občine Kamnik in sredstvi požarnega sklada, ne zadostujejo več za redno delovanje gasilske enote in društva. Sredstva, ki jih društvo dodatno pridobiva, je tako primorano porabiti za nabavo zaščitne opreme in vzdrževanje prostorov za operativno gasilsko enoto. Na ta način je zagotavljanje sredstev za izgradnjo novega gasilskega doma močno upočasnjeno.

Predstavitvi dejavnosti, načrtom in perečih problemov sta pozorno prisluhnila tudi gosta, župan Matej Slapar in poveljnik GZ Kamnik Gašper Baloh. V svojih predstavitvah sta oba pohvalila delo društva in delovanje operativnih gasilcev, ponudila svojo pomoč pri reševanju perečih problemov in tudi oba potrdila težave urbanega okolja, ki so prisotne, ne samo pri gasilski dejavnosti, ampak tudi širše. Žal se tovrstni trend širi tudi v manjša krajevna in vaška središča.

Na koncu je predsednik PGD Duplica Vilko Dobovšek člane seznanil tudi z dejavnostmi ob bližajoči se 100. obletnici delovanja društva, ter članom skupaj s poveljnikom Gasilske zveze Kamnik Gašperjem Balohom podelil nove čine ob napredovanju in zaslužena priznanja s strani Gasilske zveze Kamnik in Gasilske zveze Slovenije.

Besedilo in fotografije: PGD Nevlje in PGD Duplica


<< Nazaj | Novice