Mali grad

Predstavitev ukrepov občine Kamnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

11.01.2013

 

Kljub temu, da je neposredno financiranje gospodarstva v pristojnosti države, ker zakonodajalec na lokalne skupnosti ni prenesel nobenih nalog za spodbujanje in sofinanciranje gospodarskih dejavnosti, Občina Kamnik del proračunskih sredstev namenja tudi za financiranje gospodarskih dejavnosti.

Občina Kamnik ima sprejet Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Ur. list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10,  22/11 in 99/12). Vsebino pravilnika si lahko ogledate na naši spletni strani (pod zaporedno številko 16).

Pravilnik določa pogoje, namen in postopek za dodeljevanje sredstev. Občina Kamnik sredstva za vse ukrepe, razen za ukrep pospeševanje svetovanja podjetnikom, razdeljuje na podlagi javnih razpisov.

V spomladanskem času (april) je objavljen razpis za naslednje ukrepe:

V jesenskem času (september) je objavljen razpis za naslednje ukrepe:

Ukrep – subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov

Občina za sodelovanje pri postopkih subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov na osnovi zbiranja in analize ponudb izbere najugodnejšo bančno organizacijo, s katero sklene pogodbo, kjer so določene medsebojne pravice in obveznosti, višina kreditnega potenciala ter višina subvencije. Višina kredita ne sme presegati 50 odstotkov predračunske vrednosti investicije.

Subvencioniranje obrestne mere se lahko nameni za materialne in nematerialne investicije.

Upravičeni stroški za dodelitev subvencije so:

Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori in kraj investicije prosilca morajo biti na območju Občine Kamnik.

Ukrep – pospeševanje zaposlovanja

Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za:

Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve ter izpolnjuje naslednje pogoje:

Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.

Ukrep -  pospeševanje svetovanja podjetnikom

Pomoč se dodeli za opravljene storitve svetovanja in izobraževanja, ki so izvedene s strani zunanjih izvajalcev, ter niso povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja. Pomoč za svetovalne storitve se lahko dodeli do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

V sodelovanju z Območno obrtno – podjetniško zbornico Kamnik Občina Kamnik izdaja napotnice za naslednje svetovalce:

Občina Kamnik ima z njimi sklenjene pogodbe o izvajanju svetovalnih storitev in za uro svetovalne storitve plača 22,54 evrov.

Ukrep – pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se udeleži sejma ali razstave. Podjetju, ki se sejma ali razstave udeleži prvič, se lahko pomoč dodeli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Za vse nadaljnje udeležbe na sejmih in razstavah se podjetju lahko pomoč dodeli v višini do 30 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.

Ukrep – sofinanciranje zaščite patentov in licenc

Pomoč za sofinanciranje zaščite patentov in licenc se nameni za povračilo stroškov zaščite patentov, licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk in se lahko dodeli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Ukrep – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru

Ukrep je bil na novo uveden z zadnjo spremembo pravilnika v mesecu decembru 2012 in se bo v letu 2013 izvajal prvič.

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo na Šutni, kjer so javne površine namenjene pešcem. Območje na severu meji s križiščem Kolodvorske in Sadnikarjeve ulice ter na jugu s križiščem Ulice Josipa Močnika in Kolodvorske ulice.

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki imajo v najemu poslovne prostore za opravljanje gostinske dejavnosti.

Pomoč se lahko dodeli v višini do 30 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški najemnine za poslovni prostor.

V letu 2013 bo Občina Kamnik za naštete ukrepe namenila 56.800 evrov. Vse interesente vabimo, da se prijavijo na javna razpisa, ki bosta objavljena v letošnjem letu.

Dodatne informacije: Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance (Mira Crnkovič, tel. 8318-107 ali po e-pošti: mira.crnkovic@kamnik.si).

Delovanje poslovne enote Univerzitetnega inkubatorja Savinjske regije v Kamniku

Občina Kamnik se je z namenom pospeševanja podjetništva odločila za odprtje poslovne enote v Kamniku, katere cilj je spodbujati razvoj in ustanavljanje novih podjetij ter pomagati potencialnim podjetnikom realizirati inovativne poslovne ideje v uspešna podjetja.

Podjetniški inkubator je namenjen delujočim malim in srednje velikim podjetjem, podjetjem, ki so v začetnem obdobju rasti (do 3 let), podjetjem, ki imajo inovativen projekt ter uspešnim podjetnikom, inovatorjem, samostojnim podjetnikom in obrtnikom s podjetniško idejo. Omogoča različne storitve, hkrati pa je naloga inkubatorja, da išče možnosti ter načine za pridobivanje nepovratnih sredstev, pridobivanje potencialnih partnerjev ter konkurenčne prednosti, usmerjene v nadaljnje poslovanje mladih podjetij.

Poslovna enota v Kamniku deluje od aprila 2010 dalje in ima poslovne prostore na Maistrovi ulici 18. Uradne ure so vsako sredo od 9. do 15. ure.

Dodatne informacije: Univerzitetni inkubator Savinjske regije PE Kamnik (Maša Vrhovnik, tel. 031-349-379 ali po e-pošti: masa.vrhovnik@inkubator-celje.si).

 


<< Nazaj | Novice