Mali grad

Predstavitev delovnega osnutka zazidalnega načrta B-5 Perovo

29.01.2010

 

Župan Anton Tone Smolnikar je v torek, 19. januarja v občinski hiši skupaj s sodelavci predstavil delovni osnutek zazidalnega načrta B-5 Perovo, kamor je povabil predstavnike krajevnih skupnosti Perovo in Zaprice. Kot pravi župan Smolnikar, so se na Občini Kamnik odločili najprej posvetovati z obema krajevnima skupnostma glede različnih možnosti izgradnje družbenega centra na zazidalnem območju B5 Perovo, v neposredni bližini Mercator centra. Sicer je na tem območju po zazidalnem načrtu iz leta 1997 predvidena pretežno stanovanjska gradnja, ki posega tudi v urejena asfaltirana parkirišča, a je župan zagotovil, da se z morebitnim načrtom za družbeni center in gradnjo nivojskih parkirišč ne bo posegalo v območje urejenih parkirišč, niti se za to območje ne bo delalo načrtov.

Območje B-5 Perovo, ki leži med Ljubljansko in Steletovo cesti, se ureja z zazidalnimi načrti na podlagi urbanistične zasnove Kamnika iz leta 2002, ki predvideva pretežno stanovanjsko gradnjo na celotnem območju vse do današnjega Mercatorja. Gre za načrtovan in deloma že izveden središčni del urbanega območja naselja (Ljubljanska cesta kot osrednja mestna poteza ali mestna magistrala) in s tem za razvoj Kamnika seveda pomemben in občutljiv prostor tako v funkcionalnem kot oblikovnem smislu.

Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da tako veliko obstoječe stanovanjsko naselje potrebuje poleg novih parkirnih mest tudi družbeno infrastrukturo, nikakor pa se ne sme dopustiti, da bi se na območju urejenih parkirišč ob Steletovi ulici gradilo karkoli.

Župan Tone Smolnikar je prisotnim predstavil osnutek načrta za južnem delu (ob Mercator centru, kjer so danes makadamska parkirišča), kjer se predvideva družbeni objekt z garažno hišo v treh nivojih, kjer bi bilo na razpolago skupno 320 parkirnih mest, od tega pa bi bilo najmanj 115 parkirnih mest namenjeno zunanjim uporabnikom, število pa se lahko poveča glede na programe v centru. Kapaciteta južnega objekta bi znašala 15 500 m2, od tega bi bilo za parkirne površine namenjenih dobrih 10 000 m2.

Objekt nad garažami, bi vseboval večnamensko dvorano, ki bi služila druženju različnih generacij, dnevni center za starostnike in mladostnike, prostore za obe krajevni skupnosti, predviden je tudi prostor za 5 oddelčni vrtec, lekarno, kulturne programe, del površin bi lahko namenili spodbujanju prvih korakov za inovativno podjetništvo. V zadnjem nadstropju so prostori namenjeni stanovanjskim enotam, kar pa ne bi presegalo več kot 16 stanovanji. Urejene zunanje površine bi vključevale otroško igrišče za potrebe vrtca in zunanjo uporabo v popoldanskem času in med vikendi ter urejene zelene površine, tlakovane ploščadi, manjši prireditveni prostori ter kavarno ali slaščičarno.


Po besedah podžupana Braneta Goluboviča, ki je sodeloval na sestanku, smo na Občini želeli pridobiti mnenje krajevnih skupnosti o potrebi po takšnem objektu ter informacije glede vsebin, ki naj bi bile v družbenem centru, če bo do realizacije prišlo. Zato podžupan meni, da je bil sestanek koristen in pomeni nov pristop k urejanju prostora, saj je župan povabil k pripravi rešitev poleg stroke tudi člane svetov krajevnih skupnosti, ki so predstavili svoja stališča in podali predloge. Se pa tudi podžupan strinja, da se v območje urejenih parkirišč ne sme posegati. »Območje makadamskega parkirišča je priložnost za to našo stanovanjsko sosesko, da se na tem mestu s premišljenim načrtovanjem, ki bo temeljilo na stroki in dialogu, zgradi garažno hišo s prostori, v katerih bodo družbene vsebine ter urejeni in zanimivi zunanji večnamenskimi prostori s ciljem dviga kvalitete bivanja v tej soseski. Verjamem, da bomo o tem projektu še govorili in da smo danes storili prvi korak k razumevanju dejstva, da stanovalci večstanovanjskih naselja potrebujejo tudi družbene programe,« je zaključil Golubovič.


<< Nazaj | Novice