Mali grad

Predsedstvo SOS o problematiki odpadkov

12.01.2011

 

V prostorih občine Kamnik so se danes, 12.01.2011 sestali predstavnice in predstavniki predsedstva Skupnosti občin Slovenije na svoji redni, 20. seji. Osrednja tema srečanja je bila obravnava problematike ravnanja z odpadki v Sloveniji in predstavitvi pomena registra divjih odlagališč za občine. Kot sogovorniki so se  Predsedstvu Skupnosti občin Slovenije pridružili Dušan Butina - predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva ter Janez Matos - Ekologi brez meja. Predstavniki Ministrstva za okolje se kljub zagotovilu in potrditvi seje niso udeležili, kar je nesprejemljivo ter pri prisotnih povzročilo veliko nejevoljo.

Vili Eisenhut, direktor Urada za komunalo in promet Mestne občine Maribor je predstavil problematiko ravnanja odpadkov v Sloveniji. Nadzor na odlagališčih je pokazal, da upravljalci odlagališč ne odlagajo samo obdelane odpadke, oz. tega ne izvajajo v zadovoljivi meri. Inšpektorji so letos poleti izdajali odločbe s katerimi so upravljavcem odlagališč nalagali, da odlagajo samo obdelane odpadke. Podjetja, ki so vložila pritožbe na inšpekcijske odločbe, so v večini primerov že prejela odločitev II. stopnje, ki je potrdila odločitev inšpektorjev. Kjer pritožbe ni bilo ali je bilo o njej že odločeno, so inšpektorji že izdali sklepe o dovolitvi izvršbe. V sklepih je določen še naknadni rok za izpolnitev nalog, določenih v izreku inšpekcijske odločbe. Če podjetja tega ne bodo izvedla, bo sledila izvršba z denarno prisilitvijo. V tem primeru znaša globa 10.000 EUR.

Na ločevanje komunalnih odpadkov opozarja tudi računsko sodišče. Računsko sodišče je ocenilo, da sistem ravnanja z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki, ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za okolje in prostor, ni bil učinkovit, ker cilji ravnanja z odpadki, ki bi morali biti doseženi do leta 2008, niso bili doseženi.

Na ločevanje komunalnih odpadkov je že 2008 opozarjalo tudi računsko sodišče, v porevizijskem poročilu pa sklenilo tudi, da je MOP hudo kršil obveznosti dobrega poslovanja. Ministrstvo v odzivnem poročilu ni izkazalo zadovoljivih ukrepov za odpravo nesmotrnosti pri določitvi okoljskih dajatev za vzpodbujanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in pri načrtu aktivnosti izdelave predloga financiranja sistema ravnanja z odpadno embalažo. Za odpravo nesmotrnosti, ureditve ločenega zbiranja bioloških odpadkov; odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališča od 16. julija 2009; načrta predvidene gradnje regijskih centrov ter sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in dela komisije za embalažo in odpadno embalažo pa je izkazalo le delno zadovoljive ukrepe.

Upravitelji odlagališč ugotavljajo, da v roku 6 mesecev ni možno izvesti pred obdelave odpadkov, sploh tam kjer se bo investiralo v regijske centre in kot razloge, zakaj niso bili izvedeni ukrepi zahtevani v uredbi navajajo:

o   Predelava odpadkov pred decembrom 2009 ni bila javna služba in je niso izvajali komunalni izvajalci. Decembra 2009 je bil sprejet dopolnjen zakon o varstvu okolja, ki je opredelil predelavo odpadkov kot javno službo.

o   Projekti izgradnje regijskih centrov so stali, ker so bile nejasnosti glede davka, odgovora s strani pristojnih inštitucij pa ni bilo.

o   Operativni program je bil sprejet leta 2008 in šele takrat je bilo možno poslati vlogo v Bruselj.

o   Energetska izraba odpadkov; kdaj bo vlada postavila oz. omogočila postaviti prvo sežigalnico, katere rok za izvedbo je v programu napisan za leto 2009?

Izvajalci sami niso sposobni izvajat odločb iz uredbe. Regionalni centri se ne gradijo, veliko je sistemskih anomalij. Manjka celovit pristop, saj so lokalne skupnosti premajhne za reševanje problematike odlaganja odpadkov. Celotna problematika je strateška in ne lokalna, potrebna pa je zelo jasna strategija.

Na seji je Predsedstvo sprejelo sklep, da se Ministrstvu za okolje in prostor predlaga, da v Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev uvrsti tudi stroške za izvajanje obratovalnega monitoringa ter vzdrževanja zaprtih odlagališč. Prav tako so podali predlog, da izvajalci gospodarsko javnih služb te upravičene stroške iz naslova zaprtih deponij zaračunavajo občankam in občanom v položnicah.

Janez Matos iz društva Ekologi brez meja je predstavil pomen registra divjih odlagališč za občine. Prednosti, ki bi jih register prinesel občinam so redni sistematični popisi divjih odlagališč, poznavanje stanja, promocijsko – ozaveščevalne dejavnosti, nižja toleranca do nelegalnega odlaganja, podlaga za sanacijski načrt, podporni sistem za inšpekcije, podporni sistem za občane.

Jasmina Vidmar,
generalna sekretarka SOS


<< Nazaj | Novice