Mali grad

Predlog sklepa o višini cene pitne in odpadne vode

30.01.2010

 

Občinski svet bo na redni občinski seji, 3. februarja, obravnaval tudi sklepa o višini omrežnin pri vodooskrbi in odvajanju ter čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju kamniške občine.

Z 08.08.2009 je stopil v veljavo republiški Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), ki določa, da je cena storitve obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev (»vodarine« skupaj s prispevkom za vzdrževanje vodomerov oz. »kanalščine«) in dajatev, ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.

Omrežnina je tisti del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in vključuje stroške amortizacije ali najemnine infrastrukture, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo in finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem izgradnje infrastrukture. Uporabnikom se omrežnina obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera in pretokom v m3/h, skladno s preglednico iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika.

Cene storitev izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ostajajo nespremenjene. »Vodarina« je bila nazadnje spremenjena 1.7.2003 in znaša za gospodinjstva 0,5028 €/m3 in 0,8970 €/m3. »Kanalščina« je bila nazadnje spremenjena 17.6.2005 in znaša za gospodinjstva 0,3923 €/m3 in 0,5965 €/m3 za gospodarstvo. Cene storitev so prihodek koncesionarja, KPK d.d. in pokrivajo proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe in donos na vložena sredstva izvajalca.

Z uvedbo t.i. omrežnine se bo bruto mesečni izdatek za povprečno gospodinjstvo (pri porabi 16m3) povečal za 8,65 evra mesečno (iz sedanjih 23,85 na 32,49 evra), za povprečno gospodarstvo z majhnim priključnim vodomerom pa iz sedanjih 34,23 na 42,88 evra.

Zaračunavanje omrežnine, ki jo opredeljuje že prej omenjeni pravilnik, uvajajo s 01.01.2010 tudi Računovodski standardi (SRS 35). Letni strošek omrežnine za javno vodovodno omrežje v občini Kamnik znaša 172.617,26 €, za javno kanalizacijsko omrežje pa 349.770,70 € in sta prihodka občinskega proračuna. Zbrana sredstva občina lahko uporabi izključno za investicije v infrastrukturo.

Po besedah Aleša Škorjanca, vodje oddelka za gospodarske javne službe Občine Kamnik, je osnovni cilj uskladitev sedanjega stanja zaračunavanja stroškov za oskrbo s pitno vodo z zahtevami Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter z zahtevo računovodskih standardov.

Leto 2010 je sicer po pravilniku prehodno obdobje. Nekatere slovenske občine že najavljajo pravni spor z državo, saj menijo, da v tem trenutku takšno prelaganje obveznosti na občane ni primerno. Župan Anton Tone Smolnikar poudarja, da se tudi sam zaveda pomembnosti tega predloga, saj bodo zbrana sredstva namenjena izključno za izgradnjo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. Potreben bo predvsem razmislek, ali s tem odstotkom obremeniti prav tiste, ki so že doslej varčno ravnali z vodo.


<< Nazaj | Novice