Mali grad

Poročilo o poškodovani cestni infrastrukturi v času med 17. in 19. septembrom 2010 in nekaterih že zaključenih sanacijah

24.11.2010

 

Obilno deževje, ki je septembra prizadelo tudi območje občine Kamnik, je veliko škode povzročilo na infrastrukturnih objektih. Močno so bile poškodovane bankine, makadamske ceste, brežine, veliko je bilo nanošenega materiala in naplavin. Najbolj prizadeta so bila območja krajevnih skupnosti Špitalič in Motnik.

Občina Kamnik je k odpravi posledic naravne nesreče pristopila že med intervencijo. Zaradi neprevoznosti nujnih prometnih povezav smo sprejeli nujne ukrepe za ureditev prometnih povezav, vzpostavitev začasnih prometnih povezav do stanovanjskih objektov. Hkrati smo sprejeli druge ukrepe za zmanjšanje ogroženosti. V dneh po nesreči smo na podlagi interventnih ukrepov ter ob sodelovanju s strokovnjaki iz podjetja Proctor d.o.o. začeli z odpravljanjem posledic naravne nesreče na najbolj poškodovanih cestnih odsekih. V prvi fazi smo odstranili zemljine z lokalnih cest, ki niso bile poškodovane. Zaradi zemeljskih plazov in usadov cestnih odsekov smo postavili skupaj 9 popolnih in delnih zapor.

Na podlagi ocene škode smo pristopili k takojšnji odpravi posledic naravne nesreče, kot prvo k odstranjevanju nanosa zemljine na naslednjih odsekih občinskih cest:

Skupna ocenjena škoda na cestni infrastrukturi znaša 131.312,10 EUR.

OPIS NALOG

Lokalne ceste (LC)

Javne poti (JP)

SKUPAJ

Pregled cest

65 h

40 h

105 h

Čiščenje nanošenega materiala

20 h

35 h

55 h

Odkop in čiščenje zamašenih vtočnih jaškov

204 h

24 h

228 h

Čiščenje struge z nakladanjem in odvozom ter planiranje terena

42 h

51 h

93 h

SKUPAJ

331 h

150 h

481 h

 

OPIS NALOG

Lokalne ceste (LC)

Javne poti (JP)

skupaj

Poravnava robov makadamskih cest z gredarjem

3856 m

4970 m

8826 m

Dobava in polaganje PVC cevi

10 m

/

10 m

Naprava drenaže

18 m

20 m

38 m

Čiščenje koritnic, muld

1782 m

/

1782 m

SKUPAJ

5.666 m

4.990 m

10.656 m

 

OPIS NALOG

Lokalne ceste (LC)

Javne poti (JP)

skupaj

Gramozenje makadamskih cestišč

629 m3

681 m3

1310 m3

Sanacija brežine- obloga s kamnom in betona

187 m3

147 m3

334 m3

Strojni izkop zemljine z nakladanjem in odvozom

298 m3

84 m3

382 m3

SKUPAJ

1.114 m3

912 m3

2.026 m3

Na spodnjih slikah je razvidna škoda na cestnih odsekih po poplavah 17.9.-19.9. 2010 in sanirani odseki.

Slika 1: JP Špitalič-Zobava

Slika 2: Stanje sanacije ceste ter brežine vodotoka na odseku JP Špitalič –Zobava,


Slika 3: Pred sanacijo JP Motnik-Zgornji Motnik

Slika 4: Po sanaciji JP Motnik- Zgornji Motnik

 

Slika 5: Pred sanacijo zemeljskega plazu na JP Stolnik

Slika 6: Sanacija JP Stolnik

 

Slika 7: Laze v Tuhinju-Stara Sela

Slika 8: Sanacija zemeljskega plazu ob LC Kostanj-Stara Sela- Laze v Tuhinju

Poročilo pripravi Sandi Borec,
oddelek za gospodarske javne službe Občine Kamnik

 


<< Nazaj | Novice