Mali grad

Podpisana koncesijska pogodba med Občino Kamnik in Zasebnim vrtcem Sonček

21.08.2013

 

Dopoldan sta župan Marjan Šarec in direktor Zasebnega vrtca Sonček d.o.o. Matjaž Škabar v Poročni dvorani občinske stavbe podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje  programa predšolske vzgoje in varstva.

Občinska uprava je v skladu s sklepi, sprejetimi na 24. in 25. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, objavila razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju mesta Kamnik.

Glede na omenjene sklepe je bilo dne, 7. 6. 2013, razpisanih 11 oddelkov predšolske vzgoje, od tega - glede na potrebe po mestih za II. starostno obdobje – 4 oddelke II. starostnega obdobja.

Do roka, torej do 16. 7. 2013, je na razpis prispela vloga Zasebnega vrtca Sonček d.o.o.. Po poročilu o prejeti ponudbi je bila izdana odločba, na podlagi katere se koncesija podeli navedenemu vrtcu, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje.

Danes sta tako župan Marjan Šarec in direktor Zasebnega vrtca Sonček d.o.o. Matjaž Škabar podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje  programa predšolske vzgoje in varstva, na podlagi katere naj bi vrtec na treh lokacijah, in sicer v enoti Trobentica na Fužinah 5, v enoti Marjetica na Medvedovi 2 in v enoti Zvonček  Vrhpolje 116, pričel delovati najkasneje 60 dni po podpisu koncesijske pogodbe.

Občinska uprava bo neposredno po podpisu pogodbe, v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce, starše s centralnega čakalnega seznama in tiste, ki so naknadno, po razpisu, oddali vlogo (nepravočasno oddane vloge), pozvala k oddaji vloge na poziv k vpisu, ki ga bo v sredstvih javnega obveščanja objavil novi vrtec.

Sredstva za doplačila za redno dejavnost novega koncesijskega vrtca so vsebovana na proračunski postavki povečanje kapacitet za predšolsko vzgojo. Okvirno bo v letu 2013 za redno dejavnost 11 oddelkov namenjenih 165.000 evrov.


<< Nazaj | Novice