Mali grad

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice

25.04.2013

 

Občina Kamnik se je v sredo, 17. 4. 2013, udeležila predstavitve pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice. Koordinator priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor. Trenutno je državni prostorski načrt v fazi pobude.

Predstavitev pobude je obsegala predstavitev treh možnih variantnih potekov trase prenosnega plinovoda in seznanitev s postopkom izdelave državnega prostorskega načrta.

Osnovni cilj prenosnega plinovoda M9 Kidričevo-Vodice je zagotovitev različnosti oskrbe rastočega slovenskega plinskega trga z zemeljskim plinom.

Z izpolnjevanjem navedenega namena se uresničujejo tako težnje evropske zakonodaje po diverzifikaciji transportnih poti pri prenosu zemeljskega plina, kot tudi aktivno vključevanje v mednarodne projekte skladno z nacionalnimi izhodišči in meddržavnimi sporazumi.

Prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice je del načrtovanega plinovodnega omrežja, ki se vključuje v mednarodne projekte povečevanja uvoznih zmogljivosti in števila virov ter prenos zemeljskega plina preko ozemlja Republike Slovenije. Skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njihovo doseganje in sega na območje 27 občin. Med drugim po prvi in tretji varianti sega tudi na območje Občine Kamnik.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, se bo na podlagi stanja prostora in tehničnih značilnosti prostorske ureditve ter na podlagi smernic občin ter mnenj občanov odločilo med obravnavanimi variantami.

Javnost ima možnost do srede, 8. 5. 2013, podati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja na naslov Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mzip@gov.si, pri čemer naj se v rubriki ''zadeva'' navede ključne zadeve ''pobuda za DPN Kidričevo-Vodice''.


<< Nazaj | Novice