Mali grad

Po rezultatih projekta POTROG občina Kamnik zmerno potresno ogrožena

07.01.2014

 

Dopoldan je v Domu kulture Kamnik potekala predstavitev rezultatov projekta POTROG - Potresna ogroženost za potrebe civilne zaščite – za občino Kamnik, katere se je udeležil tudi župan Marjan Šarec.  

Občina Kamnik je današnjo seznanitev z omenjenim projektom pripravila v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za okolje in Inštitutom za vodarstvo pod vodstvom gospe Marjane Lutman. V okviru projekta POTROG je bila individualno ocenjena potresna odpornost in ranljivost 155-ih različnih stavb v državi, ki se nahajajo pretežno na lokacijah, kjer projektni pospešek tal na Karti potresne nevarnosti Slovenije znaša 0.225 ali 0.250 g. Med potresno najbolj ranljive objekte sodijo gradbeni objekti, ki so bili projektirani in grajeni pred uvedbo potresnih predpisov. Zelo ranljive so praviloma več etažne stanovanjske in javne stavbe z zidano nosilno konstrukcijo. Veliko ranljivih objektov pa je tudi iz skupine kasneje zgrajenih armiranobetonskih stavb, kjer se predpisi za potresno odporno gradnjo niso dosledno upoštevali. Med potresno ranljivimi objekti so žal tudi nekateri najpomembnejši gradbeni objekti, celo tisti, od katerih je odvisno delovanje sistema za odpravljanje posledic potresa, pa tudi objekti, katerih poškodbe ali porušitev lahko pomenijo za okolico dodatno katastrofo, kot so odlagališča industrijskih odpadkov in podobno.

Uvodne nagovore so imeli župan Občine Kamnik Marjan Šarec, podsekretarka za medresorsko usklajevanje Milica Slokar (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje) in vodja projekta POTROG mag. Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije).

Kot je v svojem nagovoru poudaril župan Marjan Šarec se Občina Kamnik po velikosti uvršča med večje občine v Slovenije. »Glede na njeno lego in današnjo tematiko, lahko povem, da leži tudi na potresno bolj ogroženem območju. Tudi na področju varstva pred nesrečami v občini že posodabljamo ustrezne občinske načrte zaščite in reševanja. Zato je današnja predstavitev rezultatov projekta še en korak k posodobitvi strokovnih podlag za načrtovanje na tem področju. Nadgradnja projekta POTROG pa bo tudi omogočala nove strokovne podlage in s tem boljšo  pripravljenosti interventnih enot v primeru reševanja ob potresu. Vsekakor si bo občinska uprava skupaj z štabom Civilne zaščite Kamnik še naprej zavzemala za nadgraditev strokovnih podlag za omenjeno področje, kar bo omogočalo lažje načrtovanje ukrepov v izrednih razmerah

Dr. Barbara Šket Motnikar (Agencija Republike Slovenije za okolje) je predstavila značilnosti potresov, Evropsko potresno lestvico EMS-98 in karte potresne nevarnosti, ki jih je izdelala Agencija Republike Slovenije za okolje, mag. Marjana Lutman pa ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti stavb in ugotovljene zakonitosti med potresno ranljivostjo in osnovnimi lastnostmi stavb. Za stavbe, ki jih je predlagala Občina Kamnik in je bila pridobljena ustrezna tehnična dokumentacija, je opisala njihove značilnosti in pridobljene ocene.

V okviru projekta je bilo v naši občini ocenjenih 8 stavb, in sicer stavba Občine Kamnik, Okrajno sodišče v Kamniku, Osnovna šola Toma Brejca, Osnovna šola Frana Albrehta, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Osnovna šola 27. julij Kamnik, Policijska postaja Kamnik in Dom starejših občanov Kamnik.

Kot kaže raziskava POTROG za občino Kamnik je zasnova ocenjenih stavb in njihovih nosilnih konstrukcij odraz časa, v katerem so bile zgrajene in morebiti rekonstruirane. Obravnavane stavbe so zelo raznolike po starosti, namembnosti in vrsti nosilne konstrukcije. Medtem, ko je najstarejše občinsko poslopje staro več kot 200 let, je najnovejši del Zdravstvenega doma iz leta 1988. S stališča pomembnosti v primeru potresa gre izpostaviti poslopje Zdravstvenega doma in Policijske postaje, zaradi splošne pomembnosti pa vse šolske stavbe, v katerih se zadržuje večje število ljudi. Med njimi so tudi stavbe kulturen dediščine. Rezultati projekta so narejeni za potrebe Civilne zaščite za načrtovanje in operativno delovanje.

Poleg projekta sta bili predstavljeni še dve aplikaciji, ki jih je predstavil Matej Cerk iz Inštituta za vodarstvo in, ki omogočata pridobitev podatkov o številu poškodovanih stavb in prizadetih oseb za različne potresne scenarije, z drugo aplikacijo pa posameznik lahko okvirno oceni najverjetnejšo poškodovanost svoje stavbe ob potresu.

Splošni dokument projekta POTROG si lahko ogledate tukaj.


<< Nazaj | Novice