Mali grad

Odprtje prenovljenega odseka ceste Kregarjevo

19.03.2013

 

S slavnostnim prerezom traku je župan Marjan Šarec skupaj s poslancem DZ mag. Matejem Toninom in predsednico Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica Karlo Urh uradno odprl prenovljeni odsek ceste Kregarjevo -Bistričica.

V okviru nacionalnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je Občina Kamnik v lanskem letu dogradila približno 2 kilometra kanalizacije na severnem delu občine. V tem projektu je bila načrtovana in uspešno dokončana tudi interventna izgradnja komunalne infrastrukture na Kregarjevem. Celotna investicija je poleg izgradnje kanalizacije v dolžini približno 170 metrov vključevala tudi izgradnjo vodovoda na Kregarjevem v dolžini približno 170 metrov. Ob sami izgradnji komunalne infrastrukture se je pokazala priložnost za razširitev cestišča skozi Kregarjevo. Z razširitvijo cestišča in izgradnjo povoznih meteornih jarkov je odsek postal preglednejši, predvsem pa varnejši za vse udeležence v prometu.

Interventna ureditev komunalne infrastrukture na tem območju sloni na dejstvu, da je kanalizacija na območju Občine Kamnik v slabem stanju. Stanovanjske hiše imajo odpadne vode speljane v greznice, ki so v slabem stanju, tako da fekalije pronicajo v bližnje vodotoke, kar pa posledično vpliva na kvaliteto pitne vode.

Občina Kamnik je za celotno investicijo namenila 133.000 evrov. Sredstva so bila kasneje, na podlagi uspešnega kandidiranja, povrnjena iz državnega proračuna, in sicer na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Dela so se zaključila skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbenimi določili.      

Popoldan, ob uradnem odprtju, se je predsednica Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica Karla Urh zahvalila vsem sokrajanom za potrpežljivost, posebno zahvala pa namenila gospodu Francu Pinculiču, ki je brezplačno oddal zemljišče za razširitev vozišča ter Janezu Gradišku in Andreju Reberniku, ki sta prijazno odstopila svoje zemljišče kot obvoz v času del.

V svojem govoru je župan Marjan Šarec poudaril pomen varnosti in preglednosti, ki smo jo z razširitvijo dela cestišča omogočili krajankam, krajanom in ostalim uporabnikom ceste. Ob novi pridobitvi je vsem iskreno čestital in zaželel varno vožnjo.

V kulturnem programu so se predstavili učenci OŠ Stranje.


<< Nazaj | Novice