Mali grad

Odgovor župana Marjana Šarca na vprašanje Zakaj ne bo septembrske seje Občinskega sveta?

17.09.2013

 

Opozicijski svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik so medijem poslali sporočilo za javnost, v kateri se sprašujejo zakaj ne bo septembrske seje Občinskega sveta? Odgovor, ki ga je župan Marjan Šarec posredoval medijem, podajamo tudi na občinski spletni strani, skupaj z izjavo za javnost opozicijskih svetnikov, ki smo jo bili zaradi pritiskov opozicijskih svetnikov in v izogib nadaljnji politizaciji primorani objaviti, kljub temu, da občinska spletna stran ni množični medij in ni namenjena izmenjavi mnenj in politiziranju temveč je namenjena informiranju oziroma obveščanju občank in občanov o sprejetih aktih in drugih pomembnih odločitvah ter o pomembnih dogodkih.

Županov odgovor

Po Poslovniku Občinskega sveta kot tudi po Statutu Občine Kamnik ter po Zakonu o lokalni samoupravi mora župan sklicati sejo Občinskega sveta najmanj štirikrat na leto. Kamniški občinski svet je v letošnjem letu zasedal že šest krat. Kar pomeni, da je predpisom in zakonu zadoščeno.

Glede kritik opozicijskih svetnikov, da bi moral Občinski svet obravnavati nujne stvari,  pa naj dodam, da nobena od navedenih tematik ni tako nujna, da je ne bi bilo mogoče obravnavati na eni izmed kasnejših sej in bi njeno ne obravnavanje škodilo občankam in občanom naše občine. Hkrati so prav omenjeni opozicijski svetniki na seji, dne 29. 5. 2013, sprejeli amandma k predlogu odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, s katerim so proračunsko postavko o delovanju občinskega sveta in odborov znižali sredstva, kar posledično pomeni, da je sredstev namenjenih za izvedbo sej in spremljajočih dejavnosti (tiskanje gradiva) za letošnje leto le še za dve seji. Ena seja Občinskega sveta za proračun Občine Kamnik namreč pomeni obremenitev v višini približno 12.000 evrov, na postavki o delovanju občinskega sveta in odborov pa je trenutno na voljo okoli 25.000 evrov. Naj dodam še, da proračuna še nikoli nismo obravnavali v mesecu septembru, ampak je bila prva obravnava kvečjemu konec oktobra, v prejšnjih letih pa še pozneje. To je odvisno tudi od vseh finančnih podatkov, saj smo odvisni tudi od države.

Vprašanje opozicijskih svetnikov

Občinski svetniki smo izvoljeni zato, da aktivno sodelujemo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev za življenje in delo v občini ter nadzorujemo delo župana in občinske uprave. To delo opravljamo na sejah občinskega sveta, ki jih mora župan v skladu s sprejetim okvirnim programom dela občinskega sveta načeloma sklicati enkrat mesečno, razen preko poletja.

Zadnja seja občinskega sveta občine Kamnik je bila 26. junija letos in je trajala pozno v noč, kar je zaradi velikega številka točk dnevnega reda postalo že običajna praksa sedanjega župana. Glede na to, da seje občinskega sveta pričenjamo ob 12. uri je v poznih večernih urah težko pozorno spremljati sejo, dajati konstruktivne predloge ter nadzorovati delo občinske uprave.

Prva jesenska seja občinskega sveta bi morala biti po sprejetemu občinskemu planu dela 25. septembra, vendar se je župan Marjan Šarec odločil, da je ne skliče in prvo jesensko sejo prestavi na konec oktobra.

Glede na vse odprte vsebine, ki nas čakajo v letošnji jeseni- proračun za leto 2014, vprašanja in zapleti glede izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega sistema, poročilo o gradnji OŠ Toma Brejca ter kdaj se bo pričelo z  gradnjo OŠ Frana Albrehta, pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2014-2020, nekaj OPPN-jev, določitev vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, določitev cene programov za predšolsko vzgojo,  pregled problematike zdravstvenega varstva, razprava in sprejem strategije s področja kulture in s področja mladih in še množica drugih točk, je po našem mnenju takšna politika župana škodljiva in s stališča demokratičnega in transparentnega načina odločanja v občini popolnoma nesprejemljiva in proti temu odločno protestiramo.

Župan bo svoje ravnanje pred javnostjo prav gotovo populistično opravičil s frazo o varčevanju, opozicijski svetniki pa smo prepričani, da gre za željo po čim manjšem nadzoru njegovega dela in dela občinske uprave, ki pa očitno tudi ni pripravila potrebnih materialov in vsebin za delovni začetek jeseni. Glede na zgoraj naštete vsebine ne more biti govora o pomanjkanju vsebin, ki bi jih morali občinski svetniki obravnavati.

Zato bomo na naslednjem kolegiju župana odprli vprašanje glede potekov sej občinskega sveta, dnevnih redov, kot tudi kvalitete pripravljenih gradiv ter sklepov in zahtevali, da župan in občinska uprava omogočijo, da se občinski svetniki in svetnice lahko dobro pripravimo na seje in na njih odgovorno in kvalitetno odločamo.

Svetniške skupine:

LDS – Liberalna demokracija Slovenije
LTS – za Kamnik
NSi – Nova Slovenija
SMS – ZE – Stranka mladih Slovenije-Zeleni Evrope
SDS – Slovenska demokratska stranka


<< Nazaj | Novice