Mali grad

Odgovor Občine Kamnik na članek o podjetniškem inkubatorju

21.04.2010

 

V zadnjem času se je veliko pisalo o ustanovitvi dveh podjetniških inkubatorjev v občini Kamnik. Pri enem sodeluje Občina Kamnik, drugi pa je plod čiste zasebne iniciative. Ob tem so se pojavila namigovanja, da bo Občina ovirala razvoj podjetniškega inkubatorja PI-KA, čeprav se na Občini Kamnik ob tem sprašujemo, kaj je avtorjem teh zapisov podlaga za takšno razmišljanje.

Za osvežitev spomina povzetek, kako je v Kamniku prišlo do ustanovitve Poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije in spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru v nadaljevanju MPI.

Začelo se je s sestankom na Občini Kamnik 8. oktobra 2009 na pobudo
g. Zavasnika (Azurtrade) in g. Ukmarja (sedanjega direktorja inkubatorja PI-KA), in na katerem so poleg župana Antona Toneta Smolnikarja, podžupana Goluboviča ter strokovne sodelavke Martine Bajde, sodelovala še dr. Zdravko Praunseis - direktor MPI Savinjske regije in Tina Naglič - pomočnica direktorja MPI Savinjske regije. Na sestanku je bila sprejeta odločitev, da se v Kamniku ustanovi poslovna enota MPI-ja ter se zanjo zagotovi poslovni prostor in proračunska sredstva za zaposlenega, ki ga izbere na podlagi določenih pogojev MPI (trenutno je izbrana oseba, ki koordinira celoten projekt). Dogovorjeno je bilo tudi, da se javnost obvesti o tej odločitvi in izvede projekt Borza idej, s katero se ugotovi interes kamniških podjetnikov. Vse našteto ter še nekatere druge aktivnosti so bile, ob sodelovanju vseh naštetih na prvem sestanku, izvedene in danes je ustanovljena Poslovno enoto MPI v Kamniku, tudi s pomočjo g. Zavasnika in g. Ukmarja.

Na podlagi podpisanega sporazuma o sodelovanju in ustanovitvi poslovne enote MPI Kamnik bo Občina Kamnik sofinancirala obratovalne stroške ter plačo vodje poslovne enote MPI Kamnik, ki je pogodbeno zaposlen pri MPI Savinjske regije – Mrežni spin-off Univerze v Mariboru. Po pričakovanjih naj bi poslovna enota MPI v nekaj letih (najkasneje v petih) z delovanjem ustvarila toliko prihodkov, da sofinanciranje s strani proračuna ne bo več potrebno. Zaradi racionalizacije stroškov se je Občina Kamnik odločila, da je sedež poslovne enote MPI Kamnik v poslovnih prostorih, ki so v lasti Občine. Trenutno poslovna enota MPI v Kamniku še ne razpolaga z razpoložljivimi poslovnimi prostori za potrebe inkubiranih podjetij, vendar so se aktivnosti v zvezi s tem že pričele. V prvi fazi želimo vzpostaviti evidenco nezasedenih poslovnih in proizvodnih prostorov ter se z lastniki dogovoriti o medsebojnem sodelovanju za najem teh prostorov. Nadaljnji cilj je, da se s pomočjo državnih in evropskih sredstev vzpostavi infrastruktura, ki bo zagotavljala prostorske pogoje za delovanje inkubiranih podjetij v občini Kamnik.

Menimo, da je potrebno, glede na članek g. Ukmarja, ki je bil objavljen na spletni strani www.kamnican.si z naslovom »Podjetniški inkubator - Še ena Kamniška farsa!?«, obrazložiti še nekatera dejstva, ki v tekstu niso bila predstavljena. Tako Mrežni podjetniškem inkubator Savinjske regije, kot tudi Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru (z obema inkubatorjema ima Občina podpisan dogovor o sodelovanju)  izpolnjujeta stroge pogoje Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo RS, kar omogoča vpis v A evidenco. Vse to pomeni izpolnjevanje vseh pogojev v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. Pomembno je tudi to, da je privatni zavod Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije – Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru edini v Sloveniji, ki ponuja na enem mestu oba programa, ki sta vpisana v evidenco A (podjetniški inkubator in univerzitetni inkubator). Univerzitetni inkubator je posebej pomemben za razvoj tistih inovativnih idej v občini, ki bodo privedle do razvoja visokoinovativnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, za kar je bila Občina Kamnik še posebej zainteresirana že od samega začetka.

Zaradi navedenega mora univerzitetni inkubator v skladu z vpisom v evidenco A izpolnjevati, poleg strogih pogojev, tudi pogoj popolne znanstveno raziskovalne podpore s strani Univerze v Mariboru, kar praktično pomeni, da bo imel podjetnik že na začetku za razvoj inovativne ideje na razpolago znanstveno raziskovalno znanje, ki ga združuje 1200 registriranih in habilitiranih raziskovalcev Univerze v Mariboru iz 17. različnih znanstveno raziskovalnih področij oziroma fakultet. Izredno pomembno je tudi to, da bo podjetnik iz občine Kamnik za razvoj svoje inovativne ideje lahko koristil tudi izredno drago znanstveno raziskovalno opremo laboratorijev in inštitutov Univerze v Mariboru na 17 fakultetah, ki niso locirane samo v Mariboru, ampak tudi v Kranju, Ljubljani, Celju, Krškem, Brežicah in Velenju. Podjetnikom bo omogočena v okviru delujoče Evropske projektne pisarne tudi prijava na zahtevne evropske projekte za pridobitev znatnih finančnih sredstev za razvoj inovativne ideje, v katerih mora biti nosilec projekta javna znanstveno raziskovalna organizacija, v našem primeru Univerza v Mariboru, in brez katere prijava evropskega projekta sploh ne bi bila mogoča. Na Univerzi v Mariboru deluje tudi patentna pisarna in pisarna za prenos tehnologij, ki omogoča podjetnikom prepotrebno zaščito inovativnih idej pred prijavami na domače in tuje projektne razpise.

Prav tako privatni zavod  Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije – Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru izpolnjuje zahtevne infrastrukturne pogoje, ki zahtevajo za podjetniški inkubator minimalno 2000m2 bruto poslovnih prostorov (pisarne, delavnice, laboratoriji, predavalnice), medtem ko mora imeti univerzitetni inkubator vsaj 500 m2 bruto poslovnih prostorov. Vsi prostori Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije – Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru so umeščeni v tehnološko mesto Tehnopolis v Celju.

Z vpisom v evidenco A program podjetniškega in univerzitetnega inkubatorja lahko Poslovna enota MPI Kamnik ponudi svojim podjetnikom takojšnjo prijavo na vse razpise Slovenskega podjetniškega sklada in pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj inovativne ideje. Navedeno ugodnost je med drugim izkoristil tudi direktor podjetja BIOGEN g. Janko Ukmar, ki je kandidiral na razpis Slovenskega podjetniškega sklada Republike Slovenije, P2/2010 - sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih v mesecu marcu kot eden prvih direktorjev inkubiranih podjetij v Poslovni enoti MPI Kamnik. Podjetje Biogen je polnopravni član Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije – Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru, PE MPI Kamnik.

Direktor kamniškega podjetniškega inkubatorja PI-KA Janko Ukmar se dobro zaveda, da je njegov inkubator vpisan v evidenco B pri Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije, kar pomeni zgolj izpolnjevanje minimalnih pogojev. Minimalno dve leti mu tudi ne bo omogočena prijava  za pridobitev sredstev za delovanja v skladu z veljavno zakonodajo, zato smo na Občini veseli sodelovanja s Poslovno enoto MPI Kamnik, katere storitev je g. Ukmar že koristil.

Vse našteto dokazuje, da je bila odločitev Občine Kamnik o pričetku delovanja Poslovne enote MPI Kamnik pravilna, saj omenjeni zavod z obema programoma omogoča večjo podporo podjetnikom, hkrati pa že sodeluje in želi sodelovati tudi v prihodnje s kamniškim podjetniškim inkubatorjem PI-KA, ki je vpisan v evidenco B. Na ta način je našim podjetnikom za razvoj inovativne ideje omogočena celovita ponudba s strani delujočih inkubatorjev v občini Kamnik.

Zavedajmo se, da smo na začetku poti, in da bodo v prihodnosti pomembni rezultati inkubatorjev, ki bodo merljivi po tem, koliko delovnih mest je bilo na novo odprtih v občini in koliko inovativnih idej je dočakalo  luč sveta,  t.j. inovativnih izdelkov ali storitev z visoko dodano vrednostjo. Do takrat pa si vsi želimo zglednega sodelovanja, ki zagotovo vodi k skupnemu, NAŠEMU uspehu in želji, da se oba inkubatorja v doglednem času združita v en neodvisni inkubator – Podjetniški inkubator občine Kamnik.

 


<< Nazaj | Novice