Mali grad

Obvestilo o drugi fazi ureditve Maistrove ulice in Glavnega trga

24.04.2018

 

Prenova Maistrove ulice in Glavnega trga v Kamniku je eden izmed ključnih strateških projektov pri razvoju mestnega središča, s čimer bodo meščani in obiskovalci dobili še nekoliko bolj urejeno in varnejše mestno središče. Proces prenove trga se je začel že pred nekaj leti, ko je na podlagi festivalskih preizkusov in različnih idejnih projektov, Občina Kamnik vzpostavila enosmerno cesto ter prvič nakazala, da motorni promet v starem mestnem središču ni več absolutna prioriteta. Projekt, ki je nastajal pred vašimi očmi, je le nadaljevanje procesa. Prenova površin sovpada tudi s prenovo komunalne infrastrukture, s čimer smo si Kamničanke in Kamničani prihranili kar nekaj stroškov.

Pri urejanju smo se navezovali na tri osnovna izhodišča. Prvo je povzemanje identitete srednjeveškega mesta in njegove zanimive geometrije, drugo je funkcionalnost, saj moramo mestu in mestnemu življenju zagotoviti čim boljše delovanje ter razvoj, tretje pa je ustvarjanje nove kamniške identitete, pri čemer bomo uporabili umetniške elemente v javnem prostoru.

Projekt obdelujemo celostno, tako da smo ga razdelili v tri sklope.

V letošnjem letu se bo izvajal sklop A, torej Glavni trg in območje Maistrove ulice do hotela Malograjski dvor. Na tem delu pričakujemo tudi najdbo starih srednjeveških vrat v mesto, kar bomo posebej označili v tlaku. V prihodnjih letih si bo Občina Kamnik prizadevala, da izpelje tudi prenove faz B in C, kot je priloženo v idejni skici.

Občinska uprava je objavila javni razpis na Portalu za javna naročila, ki je trenutno še v teku. Po poteku roka za oddajo ponudb na portalu, sledi postopek preverjanja in odločitve o izbiri izvajalca del. Ocenjujemo, da bo postopek javnega naročila lahko v celoti zaključen do konca maja. Z gradbenimi deli bi tako lahko začeli predvidoma 4. junija 2018 in zaključili do konca avgusta letos. 

Občina Kamnik je investitor projekta »Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga«, ki se bo izvajal na Maistrovi ulici (od Pošte Kamnik do hotela Malograjski dvor) ter na neobnovljenem delu Glavnega trga. V času gradnje bo Občina Kamnik skupaj z izvajalcem del skrbela, da bo dostop do javnih ustanov in poslovnih subjektov (lokalov, trgovin) v času gradnje čim bolj nemoten. V ta namen bo ob teh objektih vzpostavljena cona za pešce, ki bo od gradbišča fizično ločena z gradbiščno ograjo (kovinskimi paneli), podobno kot v preteklem letu. V prvi fazi gradnje se bo v območju ceste vgrajevala infrastruktura (električni vod, kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, javna razsvetljava), nato bodo sledile navezave na objekte in izvedbe priključkov. Sočasno bo potekala tudi prenova Glavnega trga, na delu, ki v preteklem letu ni bil urejen.

V fazi izvedbe posameznega priključka do objekta (vodovod, kanalizacija, elektrika), bo na tem odseku cona za pešce začasno prekinjena, saj drugače ni mogoče izvesti priključka. Vsekakor bomo storili vse, da se bodo ta dela izvajala na način ter v času, da bodo čim manj moteča za pešce, stranke, stanovalce in uporabnike infrastrukture.   

V drugi fazi gradnje, se pravi po končani vgradnji infrastrukture (električni vod, kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, javna razsvetljava) in sanaciji ceste (asfaltiranje), se bo pričelo urejanje pločnikov in kolesarske steze, ki bodo izgrajeni iz granitnih materialov. V tem času se bodo dostopi do javnih ustanov in poslovnih subjektov omogočali po novo izgrajeni cesti. Dela se bodo izvajala na način ter v času, da bodo čim manj moteča za pešce, stranke, stanovalce in uporabnike. Poudariti je treba, da bo v fazi priprave podlage (betonska stabilizacija) za vgradnjo granitnih materialov, začasno onemogočen dostop do posameznih objektov, vendar bomo v največji možni meri, glede na kratek rok izgradnje upoštevali predloge strank, stanovalcev in uporabnikov.

V času vgradnje (električnih vodov, kanalizacije, vodovoda, telekomunikacij, javne razsvetljave) ne pričakujemo motenosti glede dobave in oskrbe uporabnikov. Oskrba bo motena le v času izvedbe priključkov oziroma višji sili (npr. okvara na sistemu, arheološki posegi). Občina Kamnik bo od vseh izvajalcev zahtevala, da se izvedbe priključkov izvajajo na način ter v času, da bodo čim manj moteča za stranke, stanovalce in uporabnike. V največji možni meri bomo upoštevali predloge strank, stanovalcev in uporabnikov.

Terminski plan izvedbe bo določen z gradbeno pogodbo z izvajalcem, ki določa, da morajo biti vsa dela zaključena do konca meseca avgusta 2018. Občina Kamnik bo storila vse, da se bo gradnja potekala na način, da bodo čim manj moteča za pešce, stranke, stanovalce in uporabnike, pri čemer je potrebno poudariti, da bo potrebno v času gradnje imeti veliko mero potrpljenja in razumevanje zaradi ropota, prahu, zapore, saj brez gradnje ne moremo mestnega jedra urediti tako, da bo v ponos vsem občanom in občankam, za kar se vam na tem mestu že v naprej iskreno zahvaljujemo.  

Obvoz v času popolne zapore Maistrove ulice bo potekal iz smeri Medvedove ulice v smeri Šutne. Obstoječi enosmerni promet po Tomšičevi ulici bo potekal nemoteno.

Usmerjanje prometa bo zagotovljeno z obvestilnimi tablami o popolni zapori ceste ter poteku obvozov. V prvem tednu bodo promet usmerjali tudi redarji in policija, predvsem v času jutranje in popoldanske konice.

Vse udeležence v prometu prosimo, da zaradi prometne varnosti  in učinkovite pretočnosti prometa upoštevajo prometno signalizacijo in navodila redarjev ter policistov. Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del oziroma obvozov.

Občina Kamnik s tem sledi globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih središč. Pločevino umikamo prostoru za dogodke, umetnost, igro in vsakodnevno življenje prebivalcev, kar se je že v več slovenskih mestih pokazalo kot dobra praksa. Naš cilj je, da bo Glavni trg našega mesta namenjen Kamničankam in Kamničanom. Drugi razlog za tako odločitev pa je, da mesto Kamnik in predvsem njegovo srednjeveško jedro postavimo na zemljevid Slovenije, kot pomembno turistično destinacijo. Glavni trg je tako ena izmed pomembnejših točk v mestu in temu primerno mora biti tudi oblikovan. Po mnenju stroke, avtomobili in parkirišča na tak trg ne sodijo. Hkrati naj opozorimo, da je do sedaj že več različnih projektov in raziskav pokazalo (zadnja med njimi je bila Celostna prometna strategija Občine Kamnik), da je v neposredni bližini mestnega središča dovolj parkirnih prostorov za dnevne potrebe obiskovalcev in stanovalcev. Mestno središče v območju Glavnega trga je s tem projektom šele začelo svojo celostno prenovo, ki se bo odvijala v naslednjih obdobjih (območje pred banko in Kavarno Veronika, Samčev prehod, tržnica in avtobusna postaja Kamnik), pri tem bodo postopoma tudi materiali in obdelave bolj usklajeni in primerni za sodoben način uporabe in oživitve starega mestnega središča.


<< Nazaj | Novice