Mali grad

Obvestilo glede ocenjevanja škode zaradi suše v letu 2012

10.10.2012

 

Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Ljubljana, je v začetku septembra izdelala predhodno ocene škode zaradi suše, vendar Vlada RS v izdanem sklepu o pričetku ocenjevanja škode zaradi nastale suše ljubljanske regije ni določila, kar pomeni, da se ocenjevanje škode zaradi suše v letu 2012 na območju občine Kamnik ne bo izvajalo.

Spodnje pojasnilo oziroma obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani URSZR www.sos112.si

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala Sklep o ocenjevanju škode v sprotni kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2012. Sklep je bil posredovan 122 občinam v obalni, prekmurski, podravski, dolenjski, notranjski, severnoprimorski, posavski, vzhodnoštajerski, zahodnoštajerski in zasavski regiji.

Občine zbirajo vloge oškodovancev do 15. oktobra 2012.

Podlaga in merilo za nabor izbranih občin je meteorološka analiza površinske vodne bilance tal oziroma moči poletne kmetijske suše 2012. Analizo je izvedla Agencija RS za okolje na podlagi meritev v svoji meteorološki merilni mreži. Izbrano obdobje (20. 6.–20. 8.) odraža kritično obdobje razvoja večine zaradi suše poškodovanih kmetijskih rastlin. Z metodami za prostorsko interpolacijo je bilo mogoče iz meritev pripraviti padavinsko karto in karto maksimalne stopnje izhlapevanja. Razlika med količino padavin in stopnjo izhlapevanja predstavlja primanjkljaj površinske vodne bilance in je povezana s sušnim stresom.  

Oblikovanih je bilo več meril za določanje stopnje sušnega stresa, in sicer glede na primanjkljaj v vodni bilanci in glede na vrsto tal. Za najsplošnejše oziroma najbolj mejno merilo je bila izbrana vrednost 100 mm primanjkljaja površinske vodne bilance. Na podlagi prostorske analize primanjkljaja vodne bilance za kmetijska zemljišča se je pripravil seznam katastrskih občin z deleži kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo merilo pojava sušnega stresa. Pri analizi so bila izločena kmetijska zemljišča v zaraščanju, kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem, neobdelana kmetijska zemljišča, rastlinjaki in ekstenzivni sadovnjaki ter druga kmetijska zemljišča, ki niso v uporabi.

Vir: www.sos112.si


<< Nazaj | Novice