Mali grad

Obvestilo Centra za socialno delo Kamnik o projektu socialne aktivacije

05.07.2017

 

Obvestilo Centra za socialno delo Kamnik o projektu socialne aktivacijeSocialna aktivacija je del sistema reorganizacije Centrov za socialno delo (CSD), s katero želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) okrepiti delo centrov.

S 1. junijem 2017 je MDDSZ zaposlilo koordinatorje socialne aktivacije, v septembru pa se bodo v programe socialne aktivacije vključile prve osebe.

Osnovni namen projekta je prispevati k večji socialni vključenosti in zmanjševanju tveganja revščine. Socialna aktivacije predstavlja celovit pristop obravnave in reševanja problematike dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ki imajo pogosto zapletene socialne in zdravstvene težave, so socialno izključeni, ranljivi, nemotivirani za spremembe in zaradi vseh težav skupaj pogosto težje zaposljivi. Projekt je zasnovan kot krepitev njihovih socialnih in delovnih  kompetenc, pridobivanje novih znanj in spretnosti, ki bi pripomogle k njihovemu opolnomočenju, ponovni vključitvi v družbo, glavni namen pa je približati jih trgu dela in zaposlitvi.

Projekt socialne aktivacije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Gre za pilotni projekt, ki bo izpeljan preko posebne projektne enote na MDDSZ. V tej projektni enoti je z junijem zaposlenih 52 oseb, 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki bodo delovali v 15 mobilnih regijskih enotah, ter 4 osebe na sedežu MDDSZ, ki bodo zagotavljale vodenje, strokovno in tehnično podporo koordinatorjem ter nemoten potek projekta.

V regiji Ljubljana-vzhod sta zaposlena dva koordinatorja, ki bosta imela sedež v prostorih CSD Domžale. Koordinatorja bosta pristojna za območje CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija.

Pri projektu socialne aktivacije je ključno sodelovanje koordinatorjev socialne aktivacije, CSD-jev in uradov za delo. Prav CSD-ji in Uradi za delo predstavljajo enotno vstopno točko za osebe, ki se bodo vključile v projekt. Strokovni delavci v CSD-jih in Uradih za delo bodo koordinatorjem pomagali pri naboru oseb, koordinatorji pa bodo nato osebam predstavili programe, ki bodo na voljo v posamezni regiji, vsako osebo posebej obravnavali in jo usmerili v ustrezen program socialne aktivacije. Nato bodo osebo spremljali in ji nudili potrebno oporo in informacije glede programov, ter osebe spremljali tudi po zaključenih programih socialne aktivacije.

Sam projekt je namenjen dolgotrajno brezposelnim osebam, prejemnikom denarne socialne pomoči.

Ključni za socialno aktivacijo so tudi programi socialne aktivacije. Na voljo bosta dve vrsti programov: dolgotrajni in kratkotrajni. Dolgotrajni programi trajajo 11 mesecev. Njihov ključni cilj je dvig motivacije, razvoj in dvig socialnih ter funkcionalnih spretnosti in znanj, ki bodo okrepile posameznika na osebni ravni in vključevanje v delovno aktivnost ter približevanje vstopu na trg dela. V dolge programe socialne aktivacije se lahko vključijo brezposelne osebe, mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih vsaj 12 krat prejele denarno socialno pomoč. Kratkotrajni programi  trajajo približno 3,5 meseca in so razvrščeni v Tip A (krepitev osebnostnih veščin), Tip B (izobraževanje za osebno uspešnost) in Tip C(socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij). Cilj kratkih programov je, da osebe pridobijo socialne spretnosti in znanja, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih stisk ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. V kratke programe se lahko vključijo prejemniki denarne socialne pomoči s kompleksno zdravstveno in socialno problematiko, osebe, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči in imajo kompleksno zdravstveno in socialno problematiko ter začasno nezaposljive osebe (po zakonu o urejanju trga dela).

Osebe, ki bodo vključene v programe socialne aktivacije bodo prejemale tedensko plačilo, ki predstavlja plačilo malice in plačilo javnega prevoza, osebam vključenim v dolgotrajne programe socialne aktivacije pa pripada še nagrada.

Socialna aktivacija je torej projekt, ki bo podprl posameznike iz najranljivejših skupin in jim omogočil, da se ponovno aktivirajo, vključijo v družbo ter z novimi znanji in izkušnjami postanejo bolj konkurenčni na trgu dela.

Vir: CSD Kamnik


<< Nazaj | Novice