Mali grad

Občinski svetniki na 33. seji med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna

22.04.2010

 

Na včerajšnji seji so občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna, ki med drugim zagotavlja sredstva za povečanje kapacitet v otroškem varstvu ter sredstva za subvencijo za tiste otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010

Občinska uprava je na 33. sejo uvrstila nov sklep o subvencijah za otroke, ki se glasi:

A. Občina Kamnik mesečno nameni 20% ekonomske cene programov za I. starostno skupino, in sicer za vsakega otroka I. starostne skupine, ki ima stalno prebivališče na območju občine Kamnik, in sicer pod pogoji, navedenimi v tem sklepu ter pravilniku o merilih in postopku za dodeljevanje subvencij. 

B. Do sredstev, opredeljenih v prvi točki tega sklepa, so upravičeni otroci:

C. Občinski svet pooblašča župana, da do 14. maja 2010 sprejme pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, in ki bo natančneje določal pogoje in način za subvencioniranje.

D. Občina Kamnik takoj po sprejemu pravilnika objavi javni poziv za mesečno subvencioniranje vseh kamniških otrok, ki niso vključeni v eno izmed organiziranih oblik predšolske vzgoje in varstva po Zakonu o vrtcih.
  
E. V prihodnjih letih bo Občina Kamnik javni poziv iz predhodne točke tega sklepa, v skladu z določili pravilnika in upoštevajoč razpoložljiva proračunska sredstva, objavila najkasneje v roku 2 mesecev po uveljavitvi proračuna za tekoče leto. 
 
F. Za pridobitev mesečne subvencije bodo morali starši vložiti vlogo za subvencioniranje.  
 
G. S tem sklepom se razveljavi 10. točka sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, št. 0322-2/2010-6 z dne 10.03.2010.

Občina Kamnik tako dolgoročno uvaja nov sistem, po katerem bo vsak otrok v starosti od 1. do 3. let mesečno prejemal 20% ekonomske cene za I. starostno skupino, katero je sprejel občinski svet, in kar v tem trenutku znaša 103,10 evra.

S tem sklepom ter nato pravilnikom bodo imeli vsi starši enako možnost, da po lastni želji ali zaradi pomanjkanja mest v vrtcih prejmejo mesečno nadomestilo v višini 20% ekonomske cene predšolskega programa za prvo starostno skupino.

Svetniki so ob koncu razprave predlog Odloka o rebalansu sprejeli z 18 glasovi za, 1 proti, (20 prisotnih). 

 


<< Nazaj | Novice