Mali grad

Občina Kamnik ureja tudi varne šolske poti

01.09.2021

 

Občina Kamnik ureja tudi varne šolske potiObčina Kamnik je v letošnjem in lanskem letu posebno pozornost namenila urejanju varnih šolskih poti na določenih območjih občine Kamnik. Že v lanskem letu smo začeli z urejanjem varnih šolskih poti pri Podružnični šoli Nevlje, ki jih letos nadaljujemo, del varnih poti smo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo uredili v Šmartnem v Tuhinju in pri Osnovni šoli Stranje. Zgrajenih bo preko 1.500 metrov novih hodnikov za pešce. V teh dneh se namreč v šolske klopi vračajo naši najmlajši, zato moramo vozniki še posebno pozornost nameniti ravno njim in vas na tem mestu obveščamo o novih prometnih ureditvah na omenjenih območjih.

Ureditev varnih šolskih poti v Šmartnem v Tuhinju

Gre za območje, ki ravno zaradi bližine regionalne ceste predstavlja veliko nevarnost, poleg tega pa to območje predstavlja tudi velike obremenitve s strani tranzitnega prometa.

Na obravnavanem območju se je ohranil obstoječi rob ceste in izvedla dograditev pločnika v širini 1,60 metra, in sicer od avtobusnega postajališča v smeri Zgornjega Tuhinja. Na novo se je uredil prehod za pešce na območju avtobusnega postajališča, in sicer z namenom povečanja prometne varnosti in dodatnega umirjanja prometa.

Poleg standardnih prometnih znakov se je namestila tudi nova prometna signalizacija, urbana oprema in arhitekturno oblikovalo prometne površine, ki so namenjene umirjanju prometa in večji prometni varnosti otrok.

Glede na videz, gre za ureditev, ki je popolnoma drugačna, kot smo jo sicer vajeni na šolskih poteh in prometnih površnih, namenjenih le-tem. S takšno pisano ureditvijo se voznice in voznike namreč na prijazen način opozarja in opominja, da hitrost ter način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti.

Na pločniku so se namestili stebrički (rumene, rdeče, modre in zelene barve) za poudarjanje prisotnosti otrok na cesti ali ob njej, izvedeni so bili barvni arhitekturni elementi v obliki barvnih krogov različnih dimenzij, ki opozarjajo na občutljivo območje šole in vrtca. Pod sredinsko črto se je izvedlo tako imenovano kontrastno polje zelene barve v širini 50 centimetrov. Na območju, ki ga omejuje talna označba »rumeno polje z napisom ŠOLA«, pa se je izvedla postavitev aktivne cestne naprave LED signalizacije, ki izmenično opozarja na otroke na cesti in omejitev hitrosti. Ko je hitrost vozila manjša ali enaka dovoljeni, zasveti simbol otroka, v nasprotnem primeru se izmenično prikazujeta simbol otroka in omejitev hitrosti. Na celotnem območju se je zarisala robna neprekinjena črta za optično zožitev cestišča.

Poleg naštetega je bilo potrebno zamenjati javno razsvetljavo, saj obstoječa ni ustrezala veljavnim predpisom.

Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo se dogovorili o sofinanciranju predmetnega naročila. Občina Kamnik je tako v okviru investicije izvedla postavitev javne  razsvetljave, vsa ostala dela pa je financirala Direkcija. Dela so se izvedla na podlagi Smernic za postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok in šolarjev. Slednje predvidevajo drugačno oblikovanje znakov, kot smo jih sicer vajeni.

Ureditev varnih šolskih poti pri Osnovni šoli Stranje

Podobna ureditev kot pri Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju se je na podlagi Smernic za postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok in šolarjev urejala tudi na območju pri Osnovni šoli Stranje, ki je ravno tako stacionirana blizu regionalne ceste in predstavlja veliko prometno obremenitev na obravnavanem območju.

Na novo se je namestila prometna signalizacija, kjer velja tako imenovana cona 30, nova je urbana oprema, na novo se je  arhitekturno oblikovalo prometne površine, ki so namenjene umirjanju prometa in večji prometni varnosti otrok na tem območju. 

Celotno investicijo je financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Ureditev varnih šolskih poti pri Podružnični šoli Nevlje

Občina Kamnik je že v lanskem letu na tem območju izvedla napeljavo optike in javno razsvetljavo, v letošnjem letu pa je pristopila k obnovi ceste v dolžini 360 metrov. Zadnja faza, ki je potekala v aprilu in marcu, je vsebovala preplastitev ceste, ureditev bankin, postavitev prometne signalizacije in zaris črt.

V mesecu juliju 2021 se je nadaljevala druga faza urejanja prometne varnosti pri Podružnični šoli Nevlje, ki je zajemala izgradnjo krožišča z ureditvijo pločnikov in talnimi označbami v območju krožišča. Pred Podružnično šolo Nevlje se je uredilo območje za kratkočasno parkiranje tako imenovano »KISS and GO«, ki zavzema tri parkirna mesta. 

 

Hkrati se je na območju krožišča uredilo tudi vodovodno in hidrantno omrežje, postavila se je nova nadstrešnica na avtobusnem postajališču v smeri proti Kamniku. Že obstoječo avtobusno postajališče pa je Krajevna skupnost Nevlje obnovila sama.

Nadaljuje se preplastitev cestišča v smeri POŠ Nevlje – kamniški bazen, v okviru te investicije pa bodo spuščeni tudi uvozi na hodnike za pešce.

V mesecu septembru bomo začeli tudi z izgradnjo hodnika za pešce od uvoza v park Arboretum Volčji Potok do obstoječega avtobusnega postajališča.

Poleg tega pa naj poudarimo, da so številni posamezniki, društva, prostovoljci in ostale krajevne skupnosti občine Kamnik na območjih šolskih poti veliko pozornost namenile v teh dneh ravno otrokom in varnosti na poteh v šolo in iz nje. Ob tem vse voznice in voznike, še posebej v teh prvih šolskih dneh, opozorimo »NAJ BO POT V ŠOLO VARNA!«.

 


<< Nazaj | Novice