Mali grad

Občina Kamnik nadaljuje z aktivnostmi na področju osveščanja o trajnostnem prometu

06.04.2010

 

Občina Kamnik nadaljuje z aktivnostmi na področju osveščanja o trajnostnem prometu

Področje prometne ureditve je tako kot v celotni Sloveniji tudi v občini Kamnik eno od najbolj perečih in potrebnih takojšnjih ukrepov. Zaradi intenzivne poselitve v zadnjih letih in zaradi sodobnega načina življenja so ceste vsak dan bolj obremenjene in potovalni časi daljši.

Za občino Kamnik so značilne močne dnevne delovne, šolske in druge migracije v Ljubljano, ki povzročajo gost promet, predvsem avtomobilski. Železniška povezava z Ljubljano je trenutno zaradi nizkih hitrosti premalo privlačna. V prostorskih aktih je predvidena posodobitev proge, kar bi bistveno izboljšalo situacijo. Posodobitev železniške proge je projekt, ki je regionalnega pomena in pri katerem se moramo povezati vse občine vzdolž proge. Naša želja je, da se posodobitev železniške proge Ljubljana – Kamnik uvrsti med prioritetne projekte Ministrstva za promet in da se za njeno posodobitev pridobi kohezijska sredstva EU. Na Občini Kamnik veliko pozornosti namenjamo tudi mreži kolesarskih poti. Pripravljenih je vrsto projektov, s katerimi se vzpostavljajo kolesarske povezave skozi celotno območje občine ob reki Kamniški Bistrici ter po Tuhinjski dolini.

Zaradi želje in volje, da se razmere izboljšajo, smo na Občini Kamnik pristopili k mednarodnemu projektu »CO2-NeuTrAlp - CO2 Neutral Transport for the Alpine Space«, ki se je začel izvajati s 1. septembrom 2008 in katerega partner je Center za razvoj Litija. Projekt povezuje 15 partnerjev iz 5 evropskih držav, Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije, in bo trajal 36 mesecev. V okviru projekta se izdeluje koncept mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano z naborom ukrepov, izvedene so bile delavnice za širšo javnost, vzpostavljen je spletni portal »www.deliva.si«, kjer si lahko izmenjate proste sedeže v avtomobilih. Če ste brez prevoza ali se peljete sami, objavite to na spletni strani in si poiščete sopotnika ali prevoz.

V letošnjem letu bo v okviru projekta izdelan tudi »Koncept prometa v Kamniški Bistrici z naborom ukrepov in finančnim ovrednotenjem«, aktivnosti za povečanje ozaveščenosti javnosti in politike s pomočjo različnih promocijskih akcij, na nekaterih mestih v regiji bodo postavljene varne kolesarnice. V Kamniku bo to na železniški postaji Zaprice.

V sklopu projekta je Center za razvoj Litija v začetku marca letos v prostorih Občine Kamnik organiziral delavnico »Trajnostna mobilnost«, ki je bila namenjena izobraževanju občinskih uprav. Delavnico je vodil dr. Matej Ogrin iz društva za zaščito Alp, Cipra. Udeležili so se je predstavniki občin Kamnik, Domžale in Litija.

Dr. Matej Ogrin je opozoril na prevlado avtomobilov v mestih, čeprav bi morali biti v prometu vsi udeleženci enakopravni. V Sloveniji je še vedno večina prometnega načrtovanja podrejenega avtomobilskemu prometu. V sosednjem Gradcu od leta 1991 niso zgradili nobene novo ceste niti razširili obstoječe. Dejstvo je, po besedah dr. Ogrina, da s širitvijo cest dolgoročno ne rešiš problema. Evropska unija se trajnostnemu prometu posveča zadnjih 30 let. Slovenija za 10 –15 let zaostaja za evropskimi mesti.

Tako kot drugje v Sloveniji, moramo tudi v Kamniku več pozornosti posvetiti nemotoriziranemu prometu (peš potem, kolesarstvu) in spodbujati uporabo javnega potniškega prometa. Visok standard javnega potniškega prometa je značilnost najrazvitejših držav sveta. Naš cilj mora biti vzpostavitev kakovostnega in učinkovitega javnega potniškega prometa, ki bo konkurenčen cestnemu motornemu prometu in bo vsem skupinam prebivalcev zagotavljal ustrezno raven mobilnosti. Uporaba javnega potniškega prometa pomeni odločitev za dvig kakovosti življenja.

V Kamniku, poleg prej omenjene modernizacije železniške proge, vzpostavitve mreže kolesarskih in pešpoti ter izboljšanja sistema javnega potniškega prometa, lahko za izboljšanje razmer v prometu veliko naredimo tudi s takoimenovanimi mehkimi ukrepi, kot so: informiranje, ozaveščanje, plačana vozovnica za javni potniški promet za prevoz na delo, izdelava mobilnostnih načrtov za novogradnje, itd.

Pri reševanju prometne problematike je nujno potrebno sodelovanje več občin in vključevanje vseh družbenih skupin, saj ne smemo pozabiti na ostarele, mladino, invalide ter ostale družbene skupine, ki ne morejo voziti.

 

 

 

 

 


<< Nazaj | Novice