Mali grad

Nov pravilnik o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav, nepretočnih greznic ter hišnih črpališč omogoča višja subvencijska sredstva

16.07.2020

 

Nov pravilnik o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav, nepretočnih greznic ter hišnih črpališč omogoča višja subvencijska sredstva Občinski svet Občine Kamnik je na junijski seji sprejel nov Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), nepretočnih greznic ter hišnih črpališč na območju občine Kamnik. V primerjavi s prejšnjim pravilnikom so se subvencije povečale na 50 odstotkov vrednosti nakupa oziroma maksimalno do 2.500 evrov (prejšnji pravilnik je določal 30 odstotkov vrednosti nakupa oziroma maksimalno 750 evrov), vključene pa so zdaj tudi nepretočne greznice in hišna črpališča za odpadno vodo.

Občina Kamnik v skladu s programom in razpoložljivimi finančnimi sredstvi v zadnjih letih pospešeno dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo. Prioritetno se rešujejo območja znotraj aglomeracij, kjer je gostota prebivalstva večja. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo na območjih, kjer je gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražena v populacijskih enotah na hektar, enaka ali večja od 10 populacijskih enot/ha, in je obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražena s skupnim številom populacijske enote enaka ali večja od 50 populacijskih enot. Aglomeracije določa Ministrstvo za okolje in prostor, podatke o aglomeracijah pa so dostopni na Atlasu okolja, ki ga ureja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Po izgradnji novega kanalizacijskega sistema morajo občani na podlagi  državne uredbe in občinskega odloka, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske vode v občini Kamnik, urediti priklop na javno kanalizacijo v roku šestih mesecih po prejemu poziva upravljalca omrežja. Nižje ležeči objekti morajo za priklop na javni sistem vgraditi hišno črpališče ter se s tlačnim vodom priklopiti na javni kanalizacijski sistem. Strošek nakupa hišnega črpališča ni zanemarljiv, zato je smiselno, da se investitorjem pri nakupu hišnega črpališča povrne del nastalih stroškov, kar ureja omenjeni, na novo sprejeti pravilnik. V kolikor se objekt nahajajo izven območja aglomeracij je potrebno v določenih rokih (odvisno od lokacije objekta) urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu z veljavno zakonodajo. Med drugim lahko lastniki vgradijo lastne male komunalne čistilne naprave, na vodovarstvenih območjih ter za objekte s kratkotrajno nastanitvijo (počitniški objekti, vikendi, in podobno), kjer male komunalne čistilne naprave nebi delovale (motena oskrba z elektriko in vodo, nadmorska višina, itd.) pa nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode), ki pa ne sme biti manjši od 6 m3.

Cilj pravilnika temelji na preprečevanju onesnaževanja okolja, saj so na območju občine Kamnik še vedno vidni izpusti iz greznic neposredno v naravo (reke, potoke, jarke, travnike itd.) in zavarovanju vodnih virov. Kot že rečeno, strošek nabave in vgradnje male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice oziroma hišnega črpališča ni majhen, zato novi pravilnik omogoča subvencijo, ki bo omilila neenakovreden položaj med lastniki objektov, ki imajo možnost priklopa na javno kanalizacijo (gravitacijsko) in lastniki, ki te možnosti nimajo. Višina subvencije za malo komunalno čistilno napravo, nepretočno greznico ter hišno črpališče znaša 50 odstotkov nabav­ne vrednosti brez DDV, vendar največ 2.500 evrov za posamezno stanovanjsko oziroma drugo stavbo, kjer nastaja odpadna voda. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več objektov so do sred­stev upravičeni lastniki vseh objektov v enaki višini (največ do 2.500 evrov za posamezni objekt), skupna višina dodeljenih sredstev pa v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti male komunalne čistilne naprave oziroma nepretočne greznice brez DDV. Občina Kamnik namreč teži k temu, da bi se manjši zaselki odločili za skupne male komunalne čistilne naprave, saj rezultati kažejo, da čistilne naprave za več populacijskih enot delujejo bolje, saj je obremenitev čistilne naprave bolj enakomerna in tako ni nenadnih povečanj obremenitev, ki vplivajo na delovanje mikroorganizmov ter stopnjo očiščenosti odpadne vode.

Sredstva, namenjena za subvencioniranje navedenih komunalnih objektov, so iz naslova okoljske dajatve, ki se jo občankam in občanom vsako leto obračuna na podlagi državne Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda(Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Okoljska dajatev se zaračunava vsem prebivalcem (enote obremenitve) v Sloveniji, ne glede na to, kako so oskrbovani s pitno vodo oziroma na kakšen način imajo urejeno odvajanje odpadnih voda. Med drugim pa navedena uredba tudi določa, da se okoljsko dajatev z primernim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda lahko delno oprosti, in sicer: če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo komunalno čistilno napravo s primernim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve zmanjša za 90 odstotkov oziroma če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno čistilno napravo s primarnim čiščenjem se letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 40 odstotkov.

Do subvencije so upravičeni vsi lastniki objektov izven aglomeracij (razen za hišna črpališča) in pa lastniki objektov, ki zaradi tehničnih ali naravnih ovir objekta ne morejo priklopiti na javni kanalizacijski vod, od nakupa pa ni preteklo več kot tri leta od datuma prijave na razpis.

Vse podrobnosti in pogoji za pridobitev subvencije so objavljeni v razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik, ki jo upravičenci lahko dobijo na uradni spletni stani Občine Kamnik TUKAJ oziroma na vložišču Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Za dodatne informacije lahko zaprosijo po elektronski pošti: marjana.kadunc@kamnik.si oziroma po telefonu: 01/8318-208 (Marjana Kadunc).


<< Nazaj | Novice