Mali grad

Nov cenik čiščenja odpadne vode

13.07.2016

 

Nov cenik čiščenja odpadne vodeCENIK obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

1.Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode

      cene v EUR/m3
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev čiščenja komunalne odpadne vode 0,2378 0,0226 0,2604


V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).

2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata

      cene v EUR/m3
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN - čiščenje vsebine / blata 0,0086 0,0008 0,0094


V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oziroma blata mKČN (JP CČN d. o. o.).

3. Omrežnina

      cene v EUR/mesečno
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
DN < 20 0,8544 0,0812 0,9356
20< DN< 40 2,5533 0,2426 2,7959
40< DN <50 8,5043 0,8079 9,3122
50 < DN < 65 12,7464 1,2109 13,9573
65 < DN < 80 25,5028 2,4228 27,9256
80 < DN <100 43,5014 4,1326 47,634
100 < DN < 150 85,0028 8,0753 93,0781


Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 30. 6. 2016.

Cenik se uporablja od 1. 7. 2016 dalje.


<< Nazaj | Novice