Mali grad

Nadzor nad oviranjem preglednosti na občinskih cestah zaradi razraščanja vegetacije

10.05.2018

 

Na območju občine Kamnik je zaznati, da nekateri lastniki zasebnih zemljišč ob občinskih cestah, ne obrezujejo vegetacije in s tem, ko se vegetacija razrašča ovira normalen prehod pešcev in vozil na občinski cestah in pločnikih, prav tako pa je tudi ovirana preglednost pri vključevanju na občinsko cesto.

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18) v 1. odstavku 5. člena določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjševala varnost prometa na njej.

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) v 18. členu določa, da se na površinah, ki so sestavni del ceste,  vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej. 

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1) v 4. odstavek 48. določa, da je prosti prometni profil pešcev višine 2,50 m, v 70. členu pa določa, da v območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.

ZCes-1 v 98. člen ter 46. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 50/15, 20/17) določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno postaviti kakšne koli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišč, priključkov.

Inšpektorica Oddelka za premoženjsko – pravne in splošne zadeve Občine Kamnik, v skladu s 33. členom Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14) s ciljem preventivnega ukrepanja občanke in občane obvešča, da se bo v mesecu juniju poostreno nadziralo oviranje in preglednost ob občinskih cestah ter ukrepalo skladno z določil Zakona o cestah (ZCes-1), Odloka o občinskih cestah in Zakona o prekrških (ZP-1).

Opozarjamo, da je potrebno za vegetacijo skrbeti skozi celo leto in skrbeti, da je zagotovljeno minimalno polje preglednosti.


<< Nazaj | Novice