Mali grad

Nadgradnja CČN prispeva k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice, varuje podtalnice in zagotavlja čisto pitno vodo

13.12.2017

 

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (JP CČN) je izvajalec obvezne gospodarske javne službe čiščenja odpadne vode za Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik (v nadaljevanju: CČN) je bila ena prvih čistilnih naprav v Sloveniji in že 37 let zagotavlja optimalno čiščenje odpadnih vod za prebivalce in industrijo. CČN je bila v letu 2017 nadgrajena za doseganje višjega učinka čiščenja in sprejem večje količine odpadne vode v čiščenje, kar posledično pomeni tudi povečane stroške za čiščenje odpadne vode.

Strošek čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga sestavljata omrežnina in cena storitve javne službe, komunalna podjetja uporabnikom obračunavajo v svojem imenu in za račun Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d. o. o. Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. nastopa kot upravljavec kanalizacijskega omrežja v občinah Domžale, Mengeš in Trzin, Komunalno podjetje Kamnik d. d. upravlja z omrežjem v občini Kamnik, Režijski obrat Komenda v občini Komenda, Komunala Kranj d. o. o. pa v občini Cerklje na Gorenjskem. 

V letu 2017 je bila zaključena nadgradnja infrastrukture, ki je potrebna za učinkovito izvajanje čiščenja odpadne vode. V nadgradnjo je bilo vloženih 15,5 mio evrov sredstev in posledično se mora skladno z zakonodajo obračunavati amortizacija za vložena sredstva. Znesek amortizacije infrastrukture, ki je potrebna za čiščenje odpadne vode, predstavlja strošek omrežnine, ki je na položnici za gospodinjstvo izkazan pod posebno pozicijo. Strošek storitve prestavljajo vsi stroški, ki so potrebni za izvajanje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ti stroški vključujejo material in storitve, ki so nujni za doseganje ustrezne kakovosti čiščene vode, ki jo CČN odvaja v reko Kamniško Bistrico.

Skupni strošek čiščenja odpadne vode, ki ga je gospodinjstvo plačevalo do sedaj in vključuje omrežnino in storitev, je nespremenjen že od leta 2006. Strošek za povprečno gospodinjstvo s 4-člansko družino in povprečno porabo pitne vode okoli 14 m3 na mesec (približno 114 litrov na osebo na dan), je do sedaj znašal okoli 4,3 evra na mesec + DDV. Skupni strošek čiščenja odpadne vode, ki bo bremenil gospodinjstvo od leta 2018 in vključuje doseganje višjega učinka čiščenja in sprejem večje količine odpadne vode, bo znašal približno 7,3 evra na mesec + DDV. Strošek na položnici za čiščenje odpadne vode za povprečno gospodinjstvo, ki ga pokriva CČN, se bo iz sedanjih približno 4,3 evra na mesec povečal na približno 7,3 evra/mesec.

Centralna čistilna naprava s svojimi kapacitetami lahko zagotavlja visoko kakovost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, kar je za 30.000 gospodinjstev in tukajšnje industrijske obrate velikega pomena. Pokrivanje stroška čiščenja odpadne vode bo omogočilo učinkovito izvajanje storitve, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice, posledično k varovanju podtalnice in zagotavljanju čiste pitne vode. Varstvo okolja stane. Ker smo se v Sloveniji odločili, da želimo živeti v urejenem in zdravem bivanjskem okolju, smo nadgradili tako pomemben objekt, ki za svoje vzdrževanje terja tudi nove stroške.

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin si lahko ogledate tukaj.


<< Nazaj | Novice