Mali grad

Nadaljujemo s projektom pokritega olimpijskega bazena

16.03.2010

 

Na Občini Kamnik so lansko jesen pristopili k projektu »Športni park Kamnik«, ki med drugim vključuje investicijo olimpijskega bazena. Kot ocenjujejo, so potrebe po pokritem bazenu v zadnjem obdobju vse večje, zlasti so tu potrebe športnih klubov (predvsem vaterpolo in plavalnih klubov), šolskih skupin ter nasploh občanov.

Na Občini so se lotili izdelave investicijske dokumentacije, s katero so želeli pridobiti oceno, kaj bi umestitev športnega parka v prostor pomenila za gospodarski razvoj, razvoj turizma, športa in rekreacije. Poleg tega so s študijo želeli pridobiti finančno oceno investicije, finančno oceno obratovanja ter predloge za spremljevalne dejavnosti, ki bi jih poleg bazena športni park lahko vseboval.

Na zadnji seji je bil s strani občinske uprave podan predlog, da občinski svet investicijski dokument za pokrit bazen obravnava na junijski seji, do takrat pa bo znana tudi uradna cenitev zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti. Na predvidenem območju je 13 lastnikov, katerim je Občina v začetku januarja 2010 poslala dopis, v katerem jih naproša za njihovo pisno stališče o pogojih glede morebitnega nakupa oziroma prodaje zemljišča, ki je v njihovi lasti.

Finančna konstrukcija »Športnega parka Kamnik«
Celoten projekt športnega parka je zasnovan dvofazno. V prvi fazi je v idejni zasnovi projekta vključen le bazen ter wellness in fitness program, hotel s pripadajočimi programi pa je del druge faze projekta.

Ocenjena vrednost planirane investicije, ki vključuje gradbeno obrtna in izvedbena dela, vrednost opreme ter urejanje okolice, znaša 9.572.543 evrov.

a) Šport garni hotel (kategorija 3*) 4.165.908 EUR
b) Bazenski program s skupnimi prostori 3.507.025 EUR
c) Wellness program 875.500 EUR
d) Fitness program 691.000 EUR
e) Diagnostični center 130.500 EUR
f) Ureditev okolice (dostop, parkirišča) 202.610 EUR

Skupaj investicija: 9.572.543 EUR

*Opomba: Vrednost investicije ne vsebuje cene zemljišča, projektive, vrednosti komunalnega prispevka ter taks, nadzora in inženiringa. V fazi priprave idejne zasnove (IZ) oziroma projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) lahko ob spremembi kvadratur objekta pride do odstopanj od ocenjene vrednosti investicije.

Skica: v OPN 2004 predvideno večnamensko športno rekreativno in turistično nastanitveno središče, kjer bi se lahko nahajal Športni park Kamnik, v neposredni bližini Doma starejših občanov ob reki Nevljici v Spodnjih Mekinjah. (Vir: Študija izvedljivost športnega parka Kamnik z garni šport hotelom).

Intenzivno iščemo različne možnosti sofinanciranja projekta
Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto objavi javni razpis za »Sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture«, kar znaša največ 20% za objekt in 80% za opremo. Občina bi v tem primeru lahko kandidirala za bazen, saj je pogoj športna infrastruktura v lasti Občine.

Pričakuje se tudi javni razpis »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura - sredstva ESRR« na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se za posamezen projekt lahko pridobi sredstva v višini največ 40% od upravičenih stroškov investicije oziroma največ 4.000.000 evrov. Prav tako se predvideva javni razpis, ki bo objavljen najverjetneje konec leta 2010 ali pa v 2011 – sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ker ima Kamnik z okolico zaradi svoje izjemne lega pod Kamniškimi planinami, neokrnjene narave, številnih možnosti za rekreacijo ter bližine glavnega mesta velik potencial v razvoju turizma, športa in rekreacije, bi umestitev novega športnega parka v prostor za občino vsekakor pomenila novo razvojno priložnost, nova delovna mesta ter boljšo kvaliteto življenja.

 
Ogled športnega centra v Rušah, kot primer dobre prakse, avgusta 2009. Predstavnike Občine Kamnik, plavalnega in vaterpolo kluba je sprejel ruški župan Vili Rezman.

<< Nazaj | Novice