Mali grad

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik

21.10.2015

 

Popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri je bil med drugim sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik, ki bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kar predvidoma pomeni 21. november 2015. Svetnice in svetniki pa so dali soglasje k sprejemu darila, s katerim želi Slovenska provinca Provincialata uršulink Rimske unije zgradbo samostana v Mekinjah ter zemljišče znotraj obzidja podariti Občini Kamnik.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je župan Marjan Šarec sprva seznanil, da je bilo 10. oktobra Gasilski zvezi Kamnik podeljeno posebno priznanje Občine Kamnik za šestdesetletno aktivno delovanje na področju zaščite in reševanja ter na družbenem in humanitarnem področju, nato je sledila potrditev Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde je predlagala razširitev dnevnega reda s točko Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016, vodja Oddelka za urejanje prostoradr. Marija Tadeja Ježek je podala predlog, da se točkaPredlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik obravnava po skrajšanem postopku, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec pa je skrajšani postopek predlagal za točko Predlog Odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik. Točka Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2015 je bila umaknjena z dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

V točki Volitve in imenovanja je članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Nives Matjan povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 8. seji, 5. 10. 2015, obravnavala dopis Sveta Vrtca Antona Medveda Kamnik, v katerem je le-ta Občino Kamnik pozval k imenovanju predstavnikov v svet zavoda. Komisija se je seznanila s predlaganimi kandidati in pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Komisija je na isti seji obravnavala tudi odstopno izjavo dveh predstavnikov Občine Kamnik iz Skupščine družbe Velika planina d.o.o., se seznanila s predlogi za nadomestna člana in pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Svetnice in svetniki so zapredstavnike ustanovitelja v Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik imenovali Antona Iskro, Bogdana Pogačarja in Tino Trček, za predstavnika Občine Kamnik v Skupščini (družbenik) družbe Velika planina d.o.o. pa imenovali Romano Lanišek in Marka Šimnovca.

Na zastavljena vprašanja 9. redne seje je samostojnemu svetniku Jožetu Korošcu (SLS) odgovorila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde, na vprašanje svetnika Duška Papeža (LDP) je odgovor podal pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša, Mateju Slaparju (NSi), ki je prebral vprašanje Bogdana Pogačarja (NSi), pa je odgovorila strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve Tina Trček.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del so svetnice in svetniki v prvi obravnavi sprejeli s 23 glasovi za in 0 proti. Kot je povedala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek: »Na območju enote urejanja prostora z oznako B26 POLJE - del in B24 SP. STOL - del je po veljavnih prostorskih sestavinah, dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik, obravnavano območje namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave gre za nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Pretežno je predvidena pozidava objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovnih prostorov in izgradnja potrebne infrastrukture. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot ter določal prometno in komunalno opremljenost posameznih enot urejanja

Sledila je najpomembnejša točka današnje seje, in sicer Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik, ki so ga svetnice in svetniki v drugi obravnavi sprejeli s 23 glasovi za. Gre za temeljni strateški ter izvedbeni prostorski akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Celotno ekipo, ki je načrt intenzivno pripravljala kar nekaj let z vodjo dr. Marijo Tadejo Ježek na čelu, je župan Marjan Šarec iskreno pohvalil, saj kot je povedal, gre za zelo pomemben prostorski akt sprejetje OPN-ja velja za zgodovinski dan na Občini Kamnik. Sprejeti prostorski načrt bo tako nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, prostorske ureditvene pogoje ter nekatere druge prostorske izvedbene akte (ZN, UN, LN, OLN), ki so tako s sprejetim OPN-jem razveljavljeni. »Občinski prostorski načrt je najobsežnejši občinski odlok. Z novim prostorskim aktom se bistveno spreminja način urejanja prostora na celotnem območju občine. Skladno z veljavnimi predpisi je bila pripravljena nova klasifikacija namenske rabe prostora, hkrati pa so bili spremenjene meje enote urejanja prostora ter zanje določeni načini urejanja prostora (občinski podrobni prostorski načrti) ali podrobni in posebni prostorski izvedbeni pogoji,«je med drugim dejala vodja Oddelka za urejanje prostoradr. Marija Tadeja Ježek. Grafiko Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik si lahko ogledate tukaj. Odlok bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kar predvidoma pomeni 21. november 2015.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole so člani občinskega sveta v prvi obravnavi sprejeli s 24 glasovi za. V obrazložitvi te točke je vodja Oddelka za urejanje prostoradr. Marija Tadeja Ježek poudarila naslednje:»Pomemben razlog pri pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta K-9 Šole je investicijska namera investitorja, da se objekt A (večnamenski objekt – mestna knjižnica, glasbena šola, urad za delo, zavod za zdravstveno zaposlovanje) ustrezno prilagodi oziroma preuredi zaradi prostorskih in spremenjenih družbeno socialnih potreb. Objekt bo še naprej namenjen za družbene dejavnosti, vendar ga bo po spremembi Ureditvenega načrta možno v okviru gabaritov prilagajati potrebam uporabnikov.« Svetnice in svetniki so k prvi obravnavi podali predloge in pripombe, ki jih bo občinska uprava upoštevala pri drugi obravnavi.

Sledil je sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik po skrajšanem postopku. Sprejem pomeni uskladitev Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik z veljavnim Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik in Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Kamnik.

V nadaljevanju pa je bil v prvi obravnavi predstavljen in sprejet Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del, ki pomeni pravno podlago za ustrezen obračun komunalnega prispevka na način, s katerim bodo bodoči investitorji prispevali sredstva za gradnjo nove infrastrukture ter prispevali ustrezen delež prispevka za obstoječa primarna infrastrukturna omrežja. S sprejemom programa opremljanja in z gradnjo komunalne infrastrukture bo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del zagotovljena komunalna opremljenost stavbnih zemljišč, ki je pogoj za gradnjo. Člani Občinskega sveta Občine Kamnik so k prvi obravnavi podali predloge in pripombe, ki jih bo občinska uprava upoštevala pri drugi obravnavi.

V osmi točki je bil po skrajšanem postopku sprejet Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik, katerega poglavitni cilj je, uskladitev občinskega predpisa z veljavnim Zakonom o cestah (ZCes-1, Ur. list, RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15).

S 26 glasovi za je bil sprejet Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016. Kot je dejala vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde, je cilj predloga odloka uvrstiti projekt »celostna prometna strategija občine Kamnik« v načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2016 -2019 in zagotovitev občinskega dela sredstev za navedeni projekt. S tem bo izpolnjen pogoj za kandidiranje Občine na javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v Uradnem listu RS št. 78/2015, dne 16. 10. 2015.

Prav tako je bil v prvi obravnavi sprejet Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice. Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14 – v nadaljnjem besedilu ZŽNPO) v 20. členu namreč določa, da je potrebno za graditev žičniške naprave pridobiti koncesijo za graditev, s katero investitor pridobi pravico zgraditi in obratovati z žičniško napravo v skladu s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo. V prvem odstavku 21. člena omenjeni zakon določa, da koncesijo za žičniško napravo (vlečnico), ki leži na območju občine podeli Občina. Zato je na podlagi prvega odstavka 26. člena ZŽNPO pristojni organ koncendenta pripravil koncesijski akt. Za druge žičniške naprave podeli koncesijo država. Velika planina d.o.o. je na Občino Kamnik kot zainteresirana stranka vložila vlogo za pridobitev koncesije za vlečnico »Jurček«, za katero je družba dne 13. 2. 2015 pridobila dovoljenje za obratovanje vlečnice Jurček št. 3761-10/2015/3-00811240, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije. Dovoljenje za obratovanje je bilo izdano v skladu s 3. odstavkom 20. člena ZŽNPO, ki določa, da koncesija za postavitev vlečnice ni potrebna, če investitor izpolnjuje določene pogoje, med njimi, da vlečnica ni postavljena dlje kot 5 mesecev na leto. Glede na to, da družba želi večletno postavitev vlečnice Jurček, je v skladu z 20. členom ZŽNPO podelitev koncesije zakonsko utemeljena.

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik sta v prvi obravnavi predstavila svetovalka za delovanje organov občine Kristina Zabavnik  in svetnik dr. Damjan Hančič. »Občinski svet Občine Kamnik je na 2. seji, 26. 11. 2014, sprejel sklep, št. 0322-0009/2014/2, na podlagi katerega je Statutarno-pravna komisija pripravila predlagano besedilo sprememb poslovnika. Gre za uskladitev besedila skladno z navodili ministrstva, upoštevaje veljavno zakonodajo in novi Statut Občine Kamnik, ki ga je Občinski svet sprejel na 8. redni seji. Poleg tega predlog novega besedila popravlja nekatere tiskarske in slovnične napake, ki so se pojavile v poslovniku, ter zastarelo terminologijo. V prilogi se nahaja predlog novega besedila poslovnika, na spletni strani Občine Kamnik pa si je mogoče ogledati obstoječi poslovnik z dodanimi opombami, iz katerih so jasno razvidne spremembe in dopolnitve, ki so vnesene v novo besedilo.«Svetnice in svetniki so predlog sprejeli s 24 glasovi za, k predlogu pa podali tudi pripombe za drugo obravnavo. 

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik so se na današnji seji seznanili z aneksom h gradbeni pogodbi št. 354-55/2014-2 z dne 11. 6. 2014, za izvedbo gradbenih del za projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v občini KamniK in nato po seznanitvi sprejeli Sklep o seznanitvi nadzornega organa z aneksom h gradbeni pogodbi št. 354-55/2014-2.

Sprejet je bil Sklep o opustitvi javnega dobra, ki ga je predstavila vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik, le-ta pa je k naslednji točki dnevnega reda, k Sklepu o soglasju k sprejemu darila, podala sledečo obrazložitev:
»V juniju 2015 je župan Občine Kamnik prejel dopis Slovenske province Provincialata uršulink Rimske unije iz Ljubljane, v katerem ga sestre uršulinke obveščajo, da že vrsto let iščejo rešitev za zgradbo samostana v Mekinjah, ki je prevelika za njihove potrebe in možnosti. Zaradi navedenega so sestre uršulinke pripravljene stavbo in zemljišče znotraj obzidja podariti Občini Kamnik, in sicer, kot navajajo: »…da bi v njej lahko opravljali dejavnosti, ki bi bile v korist lokalni skupnosti.«« Ob koncu je še med drugim dejala: »Dejstvo je, da gre za objekt izjemne vrednosti, pa tudi pomembnosti za Občino Kamnik. Tudi zemljišča se nahajajo na enem najlepših mest v občini, z enkratnim razgledom na Kamniške Alpe in mesto Kamnik. Vendar pa ob tem ne gre prezreti dejstva, da je objekt star, potreben (delne) prenove in stalnega vzdrževanja, predvsem pa gre za objekt, ki mu je potrebno dati tudi ustrezne vsebine. Nesporno je mogoče zaključiti, da je pridobitev mekinjskega samostana povezana z večjimi stroški. Strokovnjak s področja gradbeništva, ki si je ob prisotnosti predstavnikov občinske uprave in sester pred kratkim ogledal objekt samostana, je podal splošno oceno, da je sama stavba zdrava in večinoma zelo lepo vzdrževana. Upoštevajoč stroške obnove, ki so jo pred leti izvedle dosedanje lastnice, bi obnova zadnje tretjine objekta predvidoma znašala približno 0,5 milijonov evrov. Seveda ne gre spregledati dejstva, da bi celotno notranje opremljanje oziroma renovacija prostorov za posamezen namen bodočih vsebin prav tako znašala nekaj milijonov evrov, je pa mogoče ta dela izvajati postopoma, v odvisnosti od vsakokratnih potreb in proračunskih možnosti. Prav tako je predlagatelj pridobil oceno letnih stroškov vzdrževanja. V letu 2014 so v objektu samostana živele 4 sestre. Stroški vzdrževanja so v tem letu znašali približno 25.000 evrov. V kolikor bi torej objekt v celoti zaživel, bi stroški seveda narasli, pa vendar ni mogoče trditi, da gre za potratno stavbo z nesorazmernimi stroški glede na koristi.« Svetnice in svetniki so tako županu Marjanu Šarcu dali soglasje k sprejemu darila, s katerim želi Slovenska provinca Provincialata uršulink Rimske unije zgradbo samostana v Mekinjah ter zemljišče znotraj obzidja podariti Občini Kamnik.

Kot zadnja točka današnje seje je v prvi obravnavi sledil še Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016, ki je razdeljen na rok obravnave (spomladansko in jesensko zasedanje) in organ oziroma oddelek občinske uprave, ki bo pripravil končno besedilo predlaganih aktov, vsebuje pa tudi okvirni terminski plan sej za leto 2016. V prvo obravnavo so bili vključeni predlogi občinske uprave, Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Nadzornega odbora, predlogi delovnih teles pa bodo predmet druge obravnave.


<< Nazaj | Novice