Mali grad

Na 31. redni seji Občinskega sveta o otroškem varstvu

11.03.2010

 

Načrtovani ukrepi na področju otroškega varstva

Občinski svet Občine Kamnik je v sredo na 31. redni seji seznanil občinske svetnike z informacijo o načrtovanih ukrepih na področju otroškega varstva. Svetniki so tako sprejeli predlaganih šest sklepov s strani občinske uprave:

1. Občinski svet Občine Kamnik se seznani z informacijo o načrtovanih ukrepih na področju otroškega varstva.

2. Občina Kamnik bo v letu 2010 in 2011 koncesionarjem, izbranim na javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajaje programa predšolske vzgoje in varstva, namenila nepovratna sredstva v višini 50.000 evrov na oddelek, vendar največ polovico v letu 2010. Koncesija se podeli za 10 let.

3. Občinski svet Občine Kamnik zadolži župana, da do 19.03.2010 objavi javni razpis za podelitev koncesije za 15 oddelkov v Občini Kamnik.

4. Občinski svet Občine Kamnik zadolži župana, da do 19.03.2010 objavi javno povabilo za podelitev stavbne pravice za izgradnjo pet oddelčnega vrtca pri OŠ 27. julij v Kamniku.

5. Občinska uprava bo na seji v aprilu mesecu 2010 predlagala rebalans proračuna, ki bo vključeval vsa potrebna investicijska sredstva za pet oddelčni vrtec, najem teh oddelkov v letu 2010, sofinanciranje oddelkov koncesijskega vrtca ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti v novo zgrajenih vrtcih.

6. Občina Kamnik naj skuša najti (na osnovi nove zakonodaje) pogoje za dodatne 4 oddelke 1. starostne skupine in zagotovi tudi potrebna finančna sredstva.

ter dodatne sklepe

7. Občinska uprava naj do aprilske seje občinskega sveta pripravi gradivo za rebalans proračuna, kjer bodo zagotovljena zadostna sredstva za odprtje dodatnih mest in subvencije zavrnjenih otrok, ki bodo zagotovila 100 % sprejetje otrok v vrtec.

8. Občinska uprava mora do 1.9.2010 v javnih ali koncesijskih vrtcih zagotoviti zadostno število mest za vse otroke v občini Kamnik, ki se želijo vključiti v vrtec.

9. Občinski svet od župana zahteva, naj v imenu Občine Kamnik kot ustanoviteljice VVZ Antona Medveda naloži vodstvu zavoda pripraviti kadrovski načrt za vseoddelke, ki bodo realizirani v letu 2010.

10. Občinski svet od župana zahteva naj v imenu Občine Kamnik kot ustanoviteljice VVZ Antona Medveda naloži vodstvu zavoda, da mora v okviru razpisa za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2010/11 sprejeti vse vloge otrok, ki se želijo vpisati. Za zavrnjene otroke se iz proračuna mesečno zagotovi subvencija 150 €.
 


V skladu z načrti bo Občina Kamnik jeseni zagotovila 15 novih oddelkov predšolske vzgoje, kar pomeni okoli 260 novih mest v vrtcu. S temi ukrepi bi jeseni lahko v kamniške vrtce (javne in koncesijske) na novo (skupaj z mesti, ki se bodo sprostila) sprejeli okoli 460 otrok. Tako bi v štirih letih zagotovili kar okoli 580 novih mest v kamniških vrtcih, saj je bilo leta 2006 v kamniške vrtce vključenih 665 otrok, danes jih je 986, jeseni 2010 pa se pričakuje že okoli 1240 vključenih otrok.
 5 ODDELČNI VRTEC – PRIZIDEK K OŠ 27 JULIJ V KAMNIKU

Občina Kamnik je občina, kjer se za razliko od večino drugih, potrebe po predšolskem varstvu povečujejo. Zaradi navedenega ter zaradi precejšnjega števila zavrnjenih vlog za vpis otrok v vrtec, kot tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ki bi zagotovile zadostno količino prostih mest v vrtcih, pristopamo k rešitvi, ki odstopa od ustaljenih načinov zagotovitve kapacitet na način, da je Občina investitor izgradnje objektov. Ob iskanju ustrezne možnosti rešitve problemov se je v tem trenutku, kot najbolj optimalna glede finančne in časovne izvedbe, pokazala ustanovitev stavbne pravice na zemljiščih v lasti Občine Kamnik, kjer bi v nadaljevanju imetnik stavbne pravice zgradil ustrezno zgradbo – vrtec.

Glede na to, da se stavbna pravica podeljuje zaradi rešitve problema predšolskega varstva, se v pogodbi natančno določi, da se stavbna pravica ustanavlja za izgradnjo pet oddelčnega vrtca s kuhinjo, ki jo bo uporabljala tudi OŠ 27. julij v Kamniku in za urejeno okolico. Imetnik stavbne pravice mora zgraditi vrtec po točno določenem projektu, ki ustreza vsem zahtevam in potrebam Občine Kamnik.

Za izgradnjo novega nizko energetskega objekta, ki bo prizidan k obstoječemu objektu OŠ 27. julij v Kamniku, bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. dejni arhitekturni projekt za izgradnjo otroškega vrtca je že izdelan in obravnava vse posege, ki so potrebni za izgradnjo vrtca in služi kot podlaga za izvedbo projektov PGD IN PZI, ki so v fazi izdelave in bodo izdelani do konca marca 2010.

Prav tako smo na podlagi idejnega arhitekturnega projekta izvedli predhodno povpraševanje za izvajalca del (Trimo Trebnje, Riko d.o.o., Jelovica Hiše d.o.o., Lumar d.o.o.; Marles Hiše d.o.o. se ni odzval).

Na podlagi idejne rešitve je s strani VVZ Antona Medveda narejena simulacija, koliko oz. katere skupine otrok bi vključili v novo enoto 5 oddelčnega vrtca. S šolskim letom 2010/2011 bi sprejeli 80 otrok, in sicer dva oddelka prve starostne skupine (1 -2 leta starosti; 28 otrok), oddelek 2-3 leta starosti (14 otrok) ter dva oddelka 3-4 leta starosti (38 otrok). V marcu bomo objavili javno povabilo za podelitev stavbne pravice za izgradnjo nizko-energetskega vrtca pri OŠ 27. julij ter na naslednji marčevski seji občinskim svetnikom predlagali predlog sklepa, ki dovoljuje županu podelitev stavbne pravice izbranemu izvajalcu. Na aprilsko sejo bomo posredovali gradivo vezano na novi 5 oddelčni vrtec »Kamenček« (spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno varstvenega zavoda Antona Medveda in Pravilnik o sistemizaciji), ki bo kot dodatna enota VVZ A. Medveda svoja vrata odprl jeseni 2010.

V MARCU OBJAVLJEN RAZPIS ZA 15 ODDELČNI KONCESIJSKI VRTEC

V okviru reševanja problematike zagotavljanja zadostnih prostih mest v vrtcu bo Občina Kamnik v mesecu marcu 2010 ponovno objavila razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini.

Občinska uprava je sklenila, da želi v ta namen na razpisu izbranemu koncesionarju, ki bo zagotavljal javno službo na področju predšolske vzgoje, prispevati 50.000 evrov nepovratnih sredstev na oddelek.

V jesenskem času (september ali oktober 2010) se načrtuje odprtje 10 oddelčnega koncesijskega vrtca na Perovem, v katerega se bo lahko vključilo do 200 otrok. Vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je že vložena na UE Kamnik. Po zaključenem razpisu bomo pripravili rebalans, v katerem bomo, s prerazporeditvijo že zagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2010, zagotovili potrebna sredstva za realizacijo načrtovanih ukrepov na področju otroškega varstva.

 

 

 


<< Nazaj | Novice