Mali grad

Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik sprejet proračun Občine Kamnik za leto 2012

30.11.2011

 

Opoldan se je v sejni dvorani Občine Kamnik začela 10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2012.

Vseh 29 prisotnih svetnic in svetnikov je najprej potrdilo zapisnik 9. seje občinskega sveta z dne 26. oktobra 2011. Glede dnevnega reda je Tadeja Križnar Jamnikar, vodja Oddelka za urejanje prostora predlagala, da se »Obvezna razlaga 4. e člena odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole« obravnava po hitrem postopku, prav tako je Matjaž Srša, vodja Oddelka za gospodarske javne službe predlagal, da se »Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012« obravnava po hitrem postopku, Liljana Juhart Mastikosa, višja svetovalka za družbene dejavnosti pa je predlagala, da se »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku. Občinski svet se s predlogom Jožeta Zagorca (LTS – Za Kamnik) po umiku 10. točke, "predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik v prvi obravnavi", iz dnevnega reda ni strinjal, umaknili pa so 12. točko, in sicer »Predlog Pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem in uporabo športnih objektov.«

 

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin SNS – Nine Mavrin je odgovorila Martina Bajde, na vprašanje SMS – Ane Marije Suhoveršnik je odgovorila Katarina Ščetinin Sever, na vprašanje ZARES – Janeza Balantiča pa je odgovorila mag. Tadeja Križnar Jamnikar. Odgovore si lahko preberete tukaj.

Zazidalni načrt B8 Zg. Perovo je svetnicam in svetnikom predstavil Evgen Čargo, predstavnik družbe Termiti d.o.o.. Z nekaj pripombami je bil predlog odloka v prvi obravnavi z 22-imi glasovi za sprejet, predlagatelj pa bo do druge obravnave upošteval podane pripombe, saj sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8- Zg. Perovo pomeni osnovo za urbanistično urejanje JV dela območja B8- Zg. Perovo ter dopolnitev nekaj manjših ureditev - sprememb znotraj tega pozidanega dela območja B8.

 

Tretja točka dnevnega reda je obravnavala »Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik v drugi obravnavi«, ki jo je predstavil Gvido Modrijan, univ. dipl. inž. gradb., predstavnik podjetja Locus d.o.o.. Z upoštevanjem amandmaja predlagatelja, da se v zadnjem odstavku 15. člena beseda ˝Nadomestilo˝ nadomesti z izrazom ˝Odmero nadomestila˝« ter umikom amandmaja Svetniške skupine SLS (amandma se je glasil »predlaga se, 6. člen v točki A spremeni tako da, 1. kakovostno skupino območij, katero predstavlja naselje Kamnik iz katerega je izvzeto naselje Duplica, ki obsega površino celotnega območja krajevne skupnosti Duplica(Bakovnik in Duplica). Območje KS Duplica v omenjeni površini sodi v 2. kakovostno skupino«, a ga je na seji Jože Korošec (SLS) umaknil), je bil predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča sprejet z 22 glasovi za.

Po obrazložitvi Tadeje Križnar Jamnikar, vodje Oddelka za urejanje prostora o obvezni razlagi 4. e. člena Odloka o sprejetju Ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list RS, št. 21/89 in 27/10) po hitrem postopku, so ga svetnice in svetniki z 18 glasovi za in 10 proti sprejeli, prav tako so s 26 glasovi za sprejeli Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2012 ter Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2012, ki znaša 100 evrov mesečno.

 

Sledila je obravnava Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v drugi obravnavi. Na predlog Janeza Balantiča (ZARES) je razprava o proračunu trajala 5 minut. Svetnice in svetniki so se, nekateri pozitivno, nekateri negativno, opredelili glede upoštevanih pripomb, pobud in vprašanj na predlog proračuna v prvi obravnavi podanih na oktobrski seji. Kot je povedala poročevalka Martina Bajde, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance se je večina pobud in pripomb po vsebini nanašala na potrebe po povečanju nekaterih proračunskih postavk oziroma na potrebo po uvedbi novih, s korekcijami odhodkovnih postavk ter z upoštevanjem nekaterih predlogov in pobud iz prve obravnave pa je občinska uprava poskušala ustvariti proračunsko ravnotežje. V nadaljevanju je Občinski svet glasoval o amandmajih. Ker sta amandmaja Stranke mladih – zeleni Evrope prispela prepozno, se na današnji seji nista upoštevala. Janez Balantič (ZARES) je predlagal, da Občinski svet Občine Kamnik izbere Center za socialno delo Kamnik (proračunski uporabnik) za izvajalca javne službe »Dnevni center za varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju« za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. Občina Kamnik naj bi v ta namen v letu 2012 zagotovila 80.000 evrov. Obseg proračunskih sredstev za leto 2013 in naslednja leta pa naj bi potrdil Občinski svet. Sklep je bil s 15 glasovi za in 10 proti sprejet. Glasovanja o ostalih amandmajih si lahko ogledate tukaj.
Po pričakovanjih je obravnava o Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 trajala precej dolgo, na koncu pa je bil z 18 glasovi za in 9 proti sprejet.

 

Po hitrem postopku je bil sprejet Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012.

Glede predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik po skrajšanem postopku je poročevalka Liljana Juhart Mastikosa občinskemu svetu obrazložila, da občinska uprava v nobenem primeru ne ukinja mladinski center temveč, da je občinska uprava ugotovila, da je v določenih členih Odlok sprejet leta 2006 v neskladju z veljavno zakonodajo, torej je cilj predloga sprememb in dopolnitev odloka le uskladitev z veljavno zakonodajo. Sklep je bil sprejet z 13 glasovi za in 11 proti v prvi obravnavi, ter z 15 glasovi za in 10 proti v drugi obravnavi.

   

Deseta točka dnevnega reda je obravnavala Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik v prvi obravnavi. S tem odlokom Občina Kamnik razširja dejavnost agencije na področje športa za izvajanje nacionalnega programa športa, aktivnosti športa in rekreacije, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kamnik, za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa in rekreacije na območju občine Kamnik. Razširitev dejavnosti agencije na področje športa ne bo le prijaznejša do uporabnikov storitev javne športne infrastrukture, pač pa bo tudi racionalnejša in ne nazadnje – bo zadostila zakonski regulativi.

 

Svoje pomisleke glede ustanavljanja Zavoda sta predstavila tudi predsednik Športne zveze Kamnik Gregor Hribar in direktorica Agencije za turizem in podjetništvo Kamnik dr. Andreja Eržen. Po skoraj dve uri trajajoči razpravi, kjer so člani Občinskega sveta podali svoje pripombe in pobude na ustanovitev Zavoda, je bil sklep v prvi obravnavi s 15 glasovi za in 11 proti sprejet.

 

Na koncu so svetnice in svetniki sprejeli še Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, Predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem ter Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi.<< Nazaj | Novice