Mali grad

Male komunalne čistilne naprave (bodo) počasi zamenjale greznice

31.12.2012

 

Zakaj male komunalne čistilne naprave?

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice, ki pa dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redno praznjenje in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (komunalna podjetja). Skrajni rok, da to storijo, je 31.12.2017, v nasprotnem primeru, so za lastnike hiš, predvidene denarne kazni. Sama uredba je posegla tudi na področje novogradenj, saj se na območjih, kjer ni urejena komunalna infrastruktura, investitorjem sploh ne izda več gradbenih dovoljenj brez ustreznega zagotovila o ureditvi odvajanja odpadnih voda.

Kaj sploh je MKČN?

MKČN je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE (populacijskih enot), v kateri se komunalna odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo na naslednji način:

Za MKČN se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, iz katere se očiščena voda odvaja neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.

Na območju občine Kamnik, bodo predvsem prišle v poštev MKČN za manj kot 50 PE in MKČN za individualne stanovanjska hiše. Glede na samo poseljenost občine, je veliko manjših težko dostopnih zaselkov, do katerih je izgradnja kanalizacijske infrastrukture neracionalna. Za manjše zaselke se tako priporoča manjša MKČN do zmogljivosti 50 populacijskih enot, katero uporabniki lahko upravljajo sami. Pri individualnih stanovanjskih hišah, pa je potrebno v naprej predvideti možnost povečanja oz. zmanjšanja uporabnikov (stanovalcev), da se izognemo višjim stroškom vzdrževanja MKČN ter njeno nemoteno delovanje.

(So)financiranje MKČN

Uredba predpisuje, da so male čistilne naprave celoten strošek uporabnika, zato je pomembno, da  pri izbiri pozorni ste na zahtevane standarde, ki so jih izoblikovali pri zbornici Komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pri izbiri je potrebno tudi upoštevati, na kakšnem območju uporabniki živijo, število družinskih članov oziroma število uporabnikov, prostorska omejitev za vgradnjo MKČN, itd. Zavedati pa se je treba tudi dejstva, da se MKČN ne kupujejo le za nekaj let, zato je potrebno predvideti tudi stroške delovanja MKČN, kot so: stroški obratovanja, električne energije, čiščenja, vzdrževanja. Slednji stroški namreč nikakor niso zanemarljivi in pomembno vplivajo zraven nabavne cene MKČN na celotno vrednost investicije, zato jih je nujno poznati in upoštevati ob odločanju ob nakupu ustrezne MKČN.  

Na sofinanciranje države, pri izgradnji MKČN, je težko računati, obstajajo pa drugi finančni instrumenti, ki na tak ali drugačen način pomagajo investitorjem. Ena od možnosti je v preteklosti bila pridobitev ugodnega kredita preko Eko sklada. Več posluha za nujnost teh investicij imajo občine, ki z nepovratnimi subvencijami investitorju povrnejo vsaj del stroškov. Višina sredstev se od občine do občine razlikuje glede na razpoložljiva sredstva. Velikost posamezne subvencije pa se razlikuje tudi glede na vrednost investicije, koliko PE bo MKČN zajela ter od drugih kriterijev, ki jih bomo informativno predstavili občanom na seminarju, ob sprejetju predloga na Seji občinskega sveta pa detajlno tudi na spletnih straneh Občine Kamnik. 

Kljub temu, da je časa še veliko, je pametno, da se pred samo investicijo dodobra pozanimamo, na katerem delu občine je predvidena izgradnja kanalizacije in s tem možnost priklopa na javno infrastrukturo. Če te možnosti ni oz. je ne bo, je dobro vedeti vse glede samega delovanja MKČN, uporabi, vzdrževanju ter  vsem, kar je povezano z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda.

Občina Kamnik tako občane vabi na brezplačni strokovni seminar: »Vse, kar morate vedeti o malih komunalnih čistilnih napravah«. Seminar bo potekal v soboto, 5. januarja 2013,  ob 10. uri, v Domu kulture Kamnik.

V enournem predavanju, vam bo dr. Meta Levstek, vodilna strokovnjakinja na tem področju razkrila, kako poteka čiščenje v različnih tipih MKČN, ter predvsem kaj morate vedeti o izbiri, vgradnji, zagonu, nadzoru, vzdrževanju ter reševanju težav. Dobili boste informacije glede možnosti subvencioniranja s strani Občine, poleg tega pa boste imeli priložnost spoznati in pridobiti informacije različnih proizvajalcev MKČN, ki bodo v preddverju dvorane predstavili svoje proizvode in delili prospekte ter nasvete.

Za vse informacije se lahko obrnete na tel. št: 01/8318-185 (Suzana Stražar) ali 01/8318-210 (Marjana Kadunc).

Besedilo: Suzana Stražar in Marjana Kadunc


  

 

 


<< Nazaj | Novice