Mali grad

MC Kotlovnica brez statusa organizacije za mlade v javnem interesu

08.03.2012

 

Celovita ocena stanja na področju mladinske dejavnosti v Občini Kamnik je bila že pred dobrimi 10 leti podana v elaboratu avtorja dr. Alberta Mrgoleta z naslovom » Koncept in dolgoročna vizija delovanja mladinskega multikulturnega, izobraževalnega središča«, ki jo je leta 2002 sprejel tudi Občinski svet Občine Kamnik. Na podlagi nekaterih temeljnih zamisli iz elaborata ter z namenom omenjene in institucionalizacije izvajanja mladinskih programov na območju Občine Kamnik, se je ustanovil pričujoči zavod. Žal ne s pravilnimi koraki; brez akta o ustanovitvi, statuta. Mladinski center Kotlovnica  je zasebni  zavod, ki ga je ustanovila Občina Kamnik in Mladinski svet Kamnik kljub temu, da Mladinski svet nima pristojnosti za potrjevanje oziroma sprejemanje občinskih odlokov ter drugih oblastnih aktov. Prav tako »javna oblast« ne more ustanavljati ali soustanavljati pravnih subjektov zasebnega prava s splošnimi pravnimi akti, ki jih sprejema po predpisanem postopku za izvrševanje oblastne funkcije. Pa se je to vseeno zgodilo, pred leti …… danes imamo kot rezultat dopis s strani Urada RS za mladino, ki se glasi: »Mladinskemu centru Kotlovnica se ne podeli status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju.«

Ustanovitev »zasebnega« Zavoda Mladinski center Kotlovnica se je opirala očitno samo na interese mladih, potrebo po mladinski organizaciji, ki so delovali v okviru Mladinskega sveta Kamnik ter posameznikih in neorganiziranih skupinah mladih v občini.

Kamnik je urbano mestno središče, kjer je čedalje bolj prisotna problematika sodobnih urbanih naselij, še zlasti na področju zadovoljevanja potreb in urejanja problematike mladine. Mladi se na obstoječe iniciative in njim namenjene programe odzivajo množično, zato se po Sloveniji razvijajo mladinski klubi, centri, ki jih mladi prepoznavajo kot pravi odgovor na tisto, kar sami potrebujejo, si želijo. Seveda si tudi sedanja občinska uprava z županom zaveda pomembnosti delovanja mladinskega sektorja in jo tudi podpira, vendar se bo to moralo zgoditi na zakonit  način.

Odločba prejeta s strani Urada RS za mladino nas sili v nujne spremembe, ki se bodo v prihodnje za dobro vseh mladih morale zgoditi.

Na področju mladinskega dela želimo zagotoviti kontinuiteto in kakovost mladinskega dela, organizirano in vodeno delo z mladimi ter postopnost realizacije z jasno določenimi prioritetami in razvojnimi vizijami. Ravno zato je danes v prostorih Urada župana potekal sestanek med županom, občinsko upravo, v.d. direktorjem MC Kotlovnica Boštjanom Koširjem in predstavnikom Mladinskega sveta Kamnik Primožem Jerasem, na katerem so dobili zagotovilo, da občinska uprava z županom podpira delovanje mladinske organizacije. Njihova naloga pa je, da se medsebojno dogovorijo, da organizirano mladinsko organizacijo in njeno delovanje potrebujejo in si ga želijo voditi z jasno določeno vizijo.


<< Nazaj | Novice