Mali grad

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe in novica za ublažitev finančnih posledic v gospodarstvu

23.03.2020

 

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe in novica za ublažitev finančnih posledic v gospodarstvuJavna agencija za trženje in promocijo turizma je objavila Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, zaradi nenadnih spremenjenih globalnih gospodarskih razmer in posledičnega vpliva na spremembo turističnih tokov pa v teh dneh še spremembo javnega razpisa, s ciljem podpore slovenskemu turističnemu gospodarstvu za lažjo premostitev morebitnega zmanjšanja prihoda tujih gostov.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.                                  

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa do 60 odstotkov vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 650.000,00 evrov. Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2020 oziroma do porabe sredstev (v 2021).

Roka za oddajo vlog sta 2, in sicer:

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na naslednji povezavi: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi. Glede na zaostrene razmere v sektorju vljudno pozivamo vse lokalne turistične ponudnike, da preučijo možnost kandidature na omenjenem razpisu.


Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

Skupaj z MGRT bo SID banka malim, srednje velikim in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR. Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.

Sredstva bodo namenjena predvsem reševanju likvidnostnih težav podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težavam zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težavam v dobaviteljskih verigah in težavam pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bodo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka bo prilagodila tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte in sicer:

  1. S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem bodo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagali obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravajo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital in gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 mio EUR, ki bo deloma, in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagojen navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa.
  2. S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, bo omogočeno do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP. Na voljo bo 50 mio EUR.
  3. Za namene posrednega financiranja (preko skrbnikov v NLB, NKBM, Abanka, Adicco bank, Gorenjska banka, Sberbank in Hranilnici Lon) banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Tu predvidene prilagoditve se bodo izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer bo omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje.
  4. SID banka pripravlja tudi program financiranja, ki bo MSP in velikim podjetjem nudil kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt bo na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev.
  5. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz.

SID banka hkrati pripravlja uvedbo portfeljskih garancij v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.

Več informacij je na voljo na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 200 74 80 ali 01/ 200 75 14 ali na e-mailu: financiranje@sid.si.


<< Nazaj | Novice