Mali grad

Gozdna kronika za leto 2016

30.03.2017

 

Gozdarji Krajevne enote Kamnik Zavoda za gozdove Slovenije so zbrali podatke oziroma gozdno kroniko Krajevne enote Kamnik za leto 2016.

Vremeski pojavi

Gozdna kronika za leto 2016 Januar:V začetku mesecasneži in zapade približno 15 cm snega.Dnevne temperature so se v prvi tretjini meseca gibale okoli 0°C, 11. dne se povzpnejo nad 10 stopinj, dežuje in sneg skopni. Po tem datumu se spet ohladi, konec meseca se močno ogreje (do 13°C).

Februar:Bil je bil dokaj topel, saj so bile tudi jutranje temperature večinoma nad ležiščem, dnevne pa med 4 in 10 °C. Mesec je bil relativno bogat s padavinami v obliki dežja.

Marec: Ob pretežni oblačnosti, s temperaturami od 8 do 15 °C. je občasno deževalo.

April: Vreme je bilo dokaj lepo s temperaturami tudi preko 20 °C. 27.dan pade 20 cm do 30 cm snega, ki leži še cel naslednji dan. 29. dan pade slana.

Maj: Vzačetku meseca precej oblakov, pogoste padavine ter precej nizke temperature med 1 in 12 °C. Tudi preostali del meseca precej oblačen in mrzel.

Junij: Prva polovica meseca pretežno oblačna s pogostimi padavinami., sredina meseca nič kaj topla, temperature se začnejo vzpenjati proti 30°C proti koncu meseca, ko se pojavijo tudi prve nevihte.

Julij: Prvi teden prinese lokalna neurja z močnimi padavinami. Vreme zelo spremenljivo temperature se vzpnejo do 30°C.13. dan sledi občutna ohladitev zaradi severnega vetra. Po 18. dnevu sledi nekaj dni pretežno lepega vremena.

Avgust: Prva polovica meseca lepa in topla in brez vremenskih posebnosti, ob koncu meseca nekaj malega dežja.

September: Prevladuje zmerno do pretežno oblačno in »aprilsko« vreme, s pogostimi padavinami in temperaturami do 22°C

November: Začetek meseca je dokaj lep a z nizkimi temperaturami, 7. dne pade prvi sneg do nižin (cca 10 cm, po hribih do 15 cm). Preostali del meseca precej oblačnega vremena s pogostimi padavinami ob koncu meseca. Prva resnejša ohladitev pride ob koncu meseca z jutranjimi temperaturami do -6°C

December:Lepoin popolnoma brez padavin. Jutranje temperature so bile cel mesec pod lediščem. Tudi dnevne temperature v drugi polovici meseca so bile komaj kaj nad ničlo.

Ujme in drugi izredni dogodki

Prenamnožitev podlubnikov: Nadaljuje se doslej največja prenamnožitev podlubnikov v Sloveniji. Posledice (količina napadenih dreves) so nekaj manjše v gozdnogospodarski enoti (v nadaljevanju GGE) Kamnik(13.840m3), povečale so se  v GGE Kamniška Bistrica(6.878m3), v GGE Tuhinj Motnik pa ostajajo skoraj povsem enake v primerjavi l letom 2015(13.254m3).

Jesenov ožig: Nadaljuje se sušenje velikega jesena zaradi jesenovega ožiga. V jesensko zimskem času so se opazneje pojavili znaki prenamnožitve pisanega jesenovega ličarja v obliki odpadanja skorje.

Jelenjad z lupljenjemmlajših dreves smreke (drogovnjaki po redčenju) povečuje obseg poškodb na območju Špitaliča.

Pozeba: 27. aprila, ko je bilo olistanje in cvetenje na vrhuncu, se močno ohladi, pade sneg in pride do pozebe.

Škoda zaradi vetra je bila v letu 2016 zanemarljiva.

Gozdni požari

V naravi oziroma na gozdi površini je v letu 2016 zagorelo na 4 mestih, in sicer:

26. 03. 2016 – Sp. Rudnik, talni požar na površini 0,16ha

05. 04. 2016 – Košiše, talni požar na površini 0,31ha

10. 09. 2016 – Lom, talni požar na površini 0,05 ha

31. 12. 2016 - Briše, talni požar na površini 0, 05ha.

Nedovoljeno odlaganje odpadkov

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor je bilo 15: 7 gozdnih vlak, postavitev objekta 1, nasipavanje z odvečnim izkopnim materialom ali gradbenimi odpadki 6 in 1 krčitev gozda.

Opravljena gojitvena in varstvena dela

Zaradi prednosti izvajanja del na sanaciji zaradi prenamnožitve podlubnikov je bilo opravljeno nekaj manj negovalnih del v mladih gozdovih, močno pa je narasel obseg preventivnih varstvenih del zaradi podlubnikov (požig sečnih ostankov)

Vrsta del

Obseg

EM

Dopolnilna sadnja

0,1

ha

Sadnja

1,52

ha

Priprava pov. za obnovo (prip.tal)- ujma

0,38

ha

Sadnja - ujma

2,88

ha

Vzdrževanje grmišč in obrežij

1,4

ha

Vzdrž.pašn. in travn. v gozdu

3,2

ha

Sajenje sad.plod.drev. in grm.

60

kos

Obžetev

34,97

ha

Nega mladja

2,4

ha

Nega gošče

3,38

ha

Nega letvenjaka

0,3

ha

Nega drogovnjaka

0,6

ha

Premazi vršičkov

4,48

ha

Zaščita s tulci

1.010,00

kos

Vzdrževanje zaščitnih ograj

200

m

Obeleževanje sadik

700

kos

Odstranjevanje zaščitnih ograj

300

m

Podiranje in izdelava nastav

8

kos

Požig ostankov lov. nastav

8

kos

Prehodi med lov. nastavami

5

kos

Postavitev lovnih pasti

31

kos

Čiščenje-vzdrževanje pasti

70

kos

Prehod med lov.pastmi

59

kos

Požig ostankov lubadark

3.044,00

kos

Drobitev sečnih ostankov

361

kos

Druga preventivna dela - žuželke

4

ur

Izbira (odkazilo) in posek drevja

31.12. 2016 so  prenehale veljati generalne odločbe, ki so bile izdane  leta 2014 v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO).

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 595 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 1.017 odločb.

Izvedba nujnega sanitarnega poseka zaradi podlubnikov časovno ni potekala povsem v skladu z izdanimi odločbami in je bilo zato izdano 81 sklepov o dovolitvi upravne izvršbe (po drugi osebi ali s prisilitvijo) in sicer 11 za državne gozdove in 70 za zasebne gozdove.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 12 odločb za skupno površino 3,23 ha, izvedene pa so bile 4 odločbe na skupni površini 5,52 ha.

Pregled izbire dreves in poseka v letu 2015

Vzrok sečnje

Označeno
Posekano

 

št. dr.

m3

št. dr.

m3

Izbiralno redčenje

13.490

9.698

5.782

3.755

Pomladitvena sečnja

177

236

44

39

Poml. sečnja - končni posek

7.903

7.944

4.925

5.265

Poml. sečnja - svetlitvena sečnja

4.914

5.419

5.160

5.195

Drugo

11

11

11

11

Negovalne sečnje

26.495

23.308

15.922

14.265

Insekti

29.652

32.715

30.371

33.717

Insekti (N.)

130

122

124

139

Bolezni, glive

182

127

197

134

Bolezni, glive (N.)

0

0

76

26

Veter

683

817

500

499

Veter (N.)

0

0

19

25

Sneg

123

45

111

37

Žled

32.142

14.056

36.588

19.655

Žled (N.)

1.329

952

10.656

6.409

Plaz, usad

0

0

1

5

Poškodbe zaradi dela v gozdu

26

17

33

26

Drugo

167

199

167

199

Neizkoriščeno drevje (kalo)

7.835

2.242

8.543

2.357

Varstveno-sanacijske sečnje

72.269

51.293

87.386

63.230

Za gozdno infrastrukturo (vlake,žičnice)

2.668

1.736

2.452

1.730

Cesta

539

471

28

17

Daljnovod, plinovod, ...

10

7

76

54

Kmetijska raba

1.121

679

1.139

690

Krčitve

1.670

1.157

1.243

761

Sečnja zunaj gozda

397

242

97

70

Ostali vzroki sečenj

8

15

8

15

Posek brez odobritve

238

232

241

245

Insekti (oslabelo)

1.160

949

1.208

906

Insekti (oslabelo,N.)

0

0

59

36

Bolezni, glive (oslabelo)

1.091

929

1.461

1.407

Bolezni, glive (oslabelo,N.)

80

24

2

2

Divjad (oslabelo)

744

577

16

9

Veter (oslabelo)

186

56

1.231

1.101

Sneg (oslabelo)

608

470

285

120

Žled (oslabelo)

39

23

482

374

Plaz, usad (oslabelo)

34

21

111

65

Požar (oslabelo)

17

1

28

10

Poškodbe-delo v gozdu (oslabelo)

281

189

283

220

Drugo (oslabelo)

48

48

28

18

Dodatno posekana neizbrana drevesa

48

73

85

124

Insekti (dodatno posekano)

66

137

77

155

Posek oslabelega drevja

4.462

3.534

5.356

4.546

SKUPAJ

108.207

81.517,75

112.705

84.863,08

* V posek so zajeta tudi sečišča, kjer je bilo drevje izbrano ali evidentirano v preteklih

   letih, posekana pa v letu 2016.

** Oznaka (N) v oklepaju pomeni označeno, a neposekano drevje, ki bo ostalo v gozdu.

**Največji možni letni (redni) posek na območju Ke Kamnik v skladu z veljavnimi

   gozdnogospodarskimi načrti znaša 70.000m3

Vrednost del in gozdnih lesnih sortimentov*

 *cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki gozdov

Posek in spravilo                                                         od 16 do 20 €/m3

Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)  od 50 do 70€

Hlodovina smrekova (zdrava)                                      okoli 75€/m3

Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                              okoli 45€/m3

Les iglavcev za embalažo                                             40€/m3

Celulozni les iglavcev                                                    20 do 26€/m3

Brusni les iglavcev                                                         do 40€/m3

Hlodovina bukev .                                                          50 do 70€/m3

Drva bukev .(brez prevoza in prežagovanja)                50- 55€/prm

Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so se pričela dokaj pozno zaradi dodatnega postopkovnega dopolnjevanja na ravni občina MKGP. Izbran izvajalec je bilo Komunalno podjetje Kamnik z podizvajalci. Novost pri načinu vzdrževanja je bila uporaba mulčerja (mlina za kamenje) pri obnovi zgornjega ustroja, zaradi česar se je občutno zmanjšala nabava in navoz nasipnega materiala iz peskokopov.

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 43.693,59 EUR so se opravila na naslednjih registriranih gozdnih cestah:

Za potrebe spravila je bilo v letu 2016 izdelanih 165 elaboratov (načrtov) za gradnjo vlak v skupni dolžini 33 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 20 km.

V sodelovanju z Občino Kamnik sta bili usposobljeni za spravilo (sanacijo žledoloma) tudi vlaki, ki sta hkrati dostopni poti na Stari grad ( Obvoznica - Stari grad), v skupni dolžini 250m.

Odvzem divjadi in monitoring

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

 

Skupaj kosov

srnjad

512

jelenjad

17

gams

84

muflon

30

divji prašič

34


Divjegi petelin je preletel opazovališče ob rednem opazovanju (monitoring) 2 rastišč na Veliki planini 21. 4. 2016 in oglasila se je tudi kura.

Kozači sta se oglasili iz smeri Bosanke.

Mali skovik se je oglasil iz smeri Dola.

Kanja je bila opažena pri valjenju 07. 04. 2016 v okolici Kranjskega raka.

Krokar je v gnezdu okoli Krvave peči 21. 04. 2016 krmil mladiče.

Medved se je na območju Kamniške Bistrice zadrževal v juniju in avgustu pri krmišču na Javorju, septembra pod Rzenikom in v sredini novembra proti Podkrajniku.

Gozdno gojitveno načrtovanje

Zaradi povečanega obsega del pri odpravi posledic žledolom in zmanjšanja posledic prenamnožitve podlubnikov so bili obnovljeni načrti 24 gozdnogospodarskih oddelkov v skupni površini 731ha.

Od 12.12.2016 do 16.12.2016 je bila na sedežu KE Kamnik. Tunjiška 21, javna razgrnitev ter javna obravnava k potrditvi 24 gozdnogojitvenih načrtov v skupni površini 731ha, ki pa se je ni udeležil nihče od lastnikov niti od zainteresirane javnosti.

Drugi dogodki krajevne enote

Z 30. junijem preneha koncesija za delo v državnih gozdovih, ki jo je dvajset let imela družba Gozd d.d.. Z delom v državnih gozdovih prične novoustanovljena državna družba »Slovenski državni gozdovi« (SiDG).

Revirni gozdar Jože Kozjek (revir Tuhinj) je bil v letu 2016 na območju OE Ljubljana  izbran za »naj delavca« javne gozdarske službe

Pooblaščeni gozdar za ocenjevanje škod po zavarovanih vrstah se je udeležil posveta o upravljanju z prostoživečimi vrstami.

Sodelovanje na narovoslovnem dnevu OŠ Stranje.

Sodelovanje s Taborniki Slovenije v akciji »Neguj gozd – neguj sebe« v Arboretumu 22. 10. 2016.

V okviru Programa Razvoja Podeželja je bil na Starem gradu organiziran Tečaj varnega dela s traktorjem za 28 gozdnih posestnikov 14. 09. 2016.

En delavec je aktivno sodeloval na 16 tečajih varnega dela z motorno žago iz sklopa PRP ter kot demonstrator, sodeloval na spomladansko jesenskem sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi.in kot sodnik na tekmovanju sekačev posestnikov v Latkovi vasi.

Gozdarji KE Kamnik so v okviru internega izobraževanja obiskali zanimivo mediteransko gozdno vegetacijo na otoku Pag.

Besedilo in fotografije: gozdarji Krajevne enote Kamnik Zavoda za gozdove Slovenije


<< Nazaj | Novice