Mali grad

Gozdna kronika krajevne enote Kamnik za leto 2020

01.06.2021

 

Gozdna kronika krajevne enote Kamnik za leto 2020Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki smo ga obeležili 21. marca 2021 s sloganom »Obnova in nega gozda: pot do zdravja in dobrega počutja« ter tednu gozdov z naslovom "Načrtno z gozdom" smo se kamniški gozdarji ozrli na dogajanje v gozdovih preteklo leto, zbrali skupaj nekatere pomembnejše pokazatelje o delu z gozdovi.

Ugotavljamo, da je bilo, kot že nekaj minulih zaporednih let, »tiho in mirno«, na kar kažejo navedeni podatki v nadaljevanju. Zaradi varstveno sanitarnih vzrokov (predvsem zaradi sunkov vetra in posledičnega lokalnega pojavljanja podlubnikov) je bilo za nujni posek odrejenih komaj 5 % celoletne količine vseh izbranih dreves – za primerjavo: v letu 2017 je bilo iz varstveno preventivnih vzrokov odrejeno za posek kar 45 % celoletne količine vseh izbranih dreves.

Vremenski pojavi

Januar je bil obsijan s soncem in s skromnimi dežno-snežnimi padavinami ob koncu. Februarsko vreme temperaturno nič kaj zimsko ter zelo bogato s soncem in temperaturami vse do 13 C. Prve dni marca pestro pomladansko vreme. Temperature so se povzpele nekje do 10 C, vreme precej sončno s kakšno posamezno ploho. Sredi meseca je nad 1200 mnv zapadlo cca 7 cm snega, vseeno so se najvišje dnevne temperature dvignile vse do 18 C. Zadnja tretjina mesec je bila vremensko zelo spremenljiva, veliko oblakov, pogosto je  snežilo in do konca meseca zapadlo dobrih 15 cm snega. April se je pričel s toplim in dokaj sončnim vremenom in temperaturami do 21 C. V srednjem delu Tuhinjske doline je pričela odganjati bukev. Padavin praktično ni bilo, ob koncu meseca so oblaki naravo končno le obdarili z nekaj malega dežja. Začetek maja je vremensko bolj spominjal na april s precej oblačnim vremenom ter pogostimi padavinami vse do konca meseca, kar je močno oviralo spravilo sena, a po drugi strani dobro zaviralo razvoj prvih generacij smrekovih podlubnikov. Začetek junija so zaznamovale pogoste močnejše nevihte ter dež z nizkimi  temperaturami. Od 8. do 15. je sledilo nekaj res lepih, toplih in sončnih dni in temperaturami okrog 29 C, mesec pa se je zopet končal z močnimi nalivi, nevihtami ter najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33 C. V začetku julija so bile pogoste močnejše nevihte ter dež, nizke temperature, malo sonca, mesec se je zopet  končal z močnimi nevihtami in nalivi. Mesec avgust je nadaljeval vremensko tradicijo predhodnih mesecev. V drugi dekadi so se pojavljale pogoste plohe in nevihte, 17. dne pa močna lokalna neurja s točo in nalivi. Ob koncu mesca se je vrnilo malo bolj umirjeno vreme z več sonca. Prva polovica meseca septembra je bila sončna s prijetnimi temperaturami do 28  C. V drugi polovici se je vreme rahlo skisalo, 25. dne je pobelil prvi sneg do 1400mnv. Oktobrsko vreme se je začelo s pogostimi padavinami, meglo ter oblaki. Temperature  so se še vedno povzpele do 20  C. Na začetku druge tretjine meseca pokrije sneg do 900mnv: na Menini Planini ga je zapadlo do 15 cm, a ni imel dolgega staleža. Konec meseca je zaznamovalo oblačno in pogosto deževno vreme. V novembru se je nadaljevalo dokaj podobno oblačno vreme z vseprisotno meglo v nižinah ter pretežno sončnim vremenom nad 1200mnv, občasno se je ta meja preselila tudi na predele med 400 in 600 mnv. V podobnih razmerah se je začel december s precej visoke oblačnosti. Med Božičem in Novim letom so se dnevno izmenjevali sneg-dež-sneg. Na 650mnv je zapadlo do 10 cm snega, nad 1200 mnv pa do 60cm.

Ujme in drugi izredni dogodki

Prenamnožitev podlubnikov: Vremenske razmere so bile ugodnejše za dobro zdravstveno stanje smrekovih dreves kot leto poprej, saj so kar močno posegla v razvoj populacije podlubnikov. V vseh treh gozdnogospodarskih enotah je bilo evidentirano 731 m3 napadenih dreves, komaj 2 % v primerjavi z letom 2016.

V preteklem letu je bil izveden redni Popis objedenosti gozdnega mladja na 19 vzorčnih ploskvah na celotni gozdni površini. Rezultati so pokazali, da je stanje na tem področju ugodno in je trend poškodb celo v rahlem upadanju. Izjema sta dve ploskvi v GE Kamniška Bistrica, kjer je trend  poškodb v rahlem porastu.

Jesenov ožig in kostanjev rak (karantenski bolezni glivičnega porekla) sta v večjem obsegu desetkala populacijo mladih in starejših dreves velikega jesena, ter starejših dreves pravega kostanja.

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) in Japonski dresnik (Reynoutria japonica), kot najbolj elitna predstavnika invazivnih vrst, nadaljujeta svoj osvajalni pohod na gozdno površino s pomočjo ptic in človeka.

Požari: Na gozdnih površinah je v letu 2019 izbruhnil 1 gozdni požar na površini 0,16ha zaradi neznanega vzroka.

Evidentiranje nedovoljenih odlagališč odpadkov v gozdu

Vrsta odpadkov

Število odlagališč do 10 m3

Število odlagališč nad 10 m3

Skupaj

Gradbeni odpadki

4

4

8

Kosovni odpadki

2

0

2

Skupaj

6

4

10

Med divjimi odlagališči prednjačijo deponije mešanih gradbenih odpadkov in izkopih zemljin, ob gozdnih cestah, vlakah in bregovih vodotokov po »ljudskem načelu: Za v gmajno je vse dobro.«   

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor se je zgodilo sedem. Šest kot zasipavanje z odvečnim izkopnim materialom in gradbenimi odpadki in eden kot nedopustna uporaba gozdnega prostora.

Opravljena gojitvena in varstvena dela

Kljub »mirnem« letu (brez večjih nujnih varstveno sanacijskih posegov) je bila opravljena slaba tretjina (28 %) načrtovanih negovalnih del, preventivna varstvena dela pa so bila v celoti opravljena, za kar so lastniki gozda prejeli 10.193 EUR subvencij. Posajenih je bilo 9.300 sadik razilčnih drevesnih vrst, za njihovo zaščito pa so porabili 50 kg zaščitnih premazov in 105 l zaščitnega škropiva.

Pripomniti moramo, da količina opravljenih del še vedno opazno zaostaja za načrtovanimi količinami, ki so predvidene v veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot, predvsem zaradi vedno manjše zainteresiranosti lastnikov gozdov za dela v mladih gozdovih ali formalni nezmožnosti črpanja sredstev za sofinanciranje vlaganj v gozdove v primeru agrarnih skupnosti, ki jih je na kamniškem kar sedem.

Zanimivost: V letu 2020 je bilo v 40 kontrolno lovnih pasteh za podlubnike ("ta črne škatle") ob 404 praznenjih ujetih 125.060 hroščev (= 3,126 litra), medtem ko se je v letu 2017 ujelo 511.640 velikih smrekovih lubadarjev (= 12,791 litra).

Izbira (odkazilo) in posek drevja

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 738 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 182 odločb. 5 nujnih odločb ni bilo realiziranih v predpisanem roku in vsled tega je bilo izdano 5 sklepov o izvršbi.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 14 odločb za skupno površino 4,93 ha, izvedeno je bilo 7 odločb na skupni površini 3,11 ha.

Pregled izbire in poseka dreves v letu 2020

Vrsta sečnje

IZBRANO

POSEKANO

 

št. dr.

m3

št. dr.

m3

Negovalne sečnje

43.702

40.852

15.938

17.389

Varstveno-sanacijske sečnje

3.258

2.555

3.637

3.312

Za gozdno infrastrukturo

2.353

1.343

819

617

Cesta

205

123

14

24

Daljnovod, plinovod, ...

19

8

2

9

Urbanizacija

351

213

351

213

Kmetijska raba

1.866

1.192

1.012

654

Drugo

116

37

116

37

Rudarstvo

5

8

   

Energetika

15

9

15

9

Krčitve

2.577

1.589

1.510

945

Sečnja zunaj gozda

798

580

518

376

Ostali vzroki sečenj

14

30

27

37

Posek brez odobritve

 

 

517

427

Posek oslabelega drevja

5.672

4.309

3.284

2.713

Skupaj

58.743

51.510

26.250

25.816

Opombe:

Informativna vrednost del in gozdnih lesnih sortimentov*

Posek in spravilo z adaptiranim traktorjem                       od 16 do 20 €/m3

Posek in spravilo z žičnico                                                 od 25 do 30 €/m3

Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)          od 50 do 70 €

Hlodovina smrekova (zdrava)                                               75 - 80 €/m3 (avstrijska mera)

Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                                      45 - 50 €/m3

Rdeči bor (lepa hlodovina)                                                    50- 60 €/m3

Les iglavcev za embalažo                                                     40 €/m3

Celulozni les iglavcev                                                           20 do 25 €/m3

Brusni les iglavcev                                                                40 - 45 €/m3

Hlodovina bukev                                                                  60 do 100 €/m3

Bukove goli za drva oz kemično predelavo okoli                 55 - 60 €/m3

Drva bukev (brez prevoza in prežagovanja)                        50- 60 €/prm

Drva bukev (prežagovanje in prevoz )                                75- 80 €/prm

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki ter izvajalci del v gozdovih

Za leto 2020 je značilno veliko povpraševanje po bukovih goleh (osnova za izdelavo drv) ter po suhih bukovih drveh. Opažena je tudi večji obseg priprave sečnih ostankov za drobljenje v sekance.

Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic

 Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 55.7748,75 EUR so bila opravljena na 27 kategoriziranih gozdnih cestah.

Za potrebe spravila je bilo v letu 2020 izdelanih 34 elaboratov (načrtov) za gradnjo 66 vlak v skupni dolžini 15,8 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 53 vlak v skupni dolžini 10,4 km.

Odvzem divjadi in monitoring

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

Lovna vrsta / LD

Kamnik

Komenda

Stahovica

Sela

Tuhinj

Motnik

LPN

Skupaj

SRNJAD

98

64

72

66

89

75

41

505

JELENJAD

1

 

 

3

2

13

6

25

GAMS

2

 

 

2

4

8

45

61

MUFLON

 

 

2

 

 

 

12

14

D. PRAŠIČ

11

3

6

11

9

24

1

65

KOZOROG

           

2

2

Gozdno gospodarsko in gozdno gojitveno načrtovanje

 V dneh od 24. 10. 2020 do 6. 11. 2020 je v skladu z veljavnim »protikoronskimi« ukrepi potekala javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto KAMNIK (2020 – 2029). Ob redni obnovi gozdnogojitvenih načrtov je bilo obravnavanih 32 odsekov na skupni površini 931 ha. V skladu z načrtom dela ZGS v letu 2020 je bilo na območju krajevne enote obnovljeno 16.700 metrov mej oddelkov in odsekov (» rdečih cahnov po gmajni") V preteklem letu je bilo za obravnavano območje izdanih 17 mnenj, 4 soglasja in 4 projektne pogoje za posege v gozdni in obgozdni prostor.

Drugi dogodki krajevne enote:

Besedilo in fotografije: gozdarji KE Kamnik


<< Nazaj | Novice