Mali grad

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2019

15.05.2020

 

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2019Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki smo ga obeležili 21. marca 2020 z sloganom Gozdovi in biotska raznovrstnost - predragoceni, da bi jih izgubili! ter prihajajočim tednom gozdov z naslovom Skrbno z Gozdom v zadnjem tednu maja letos, smo se kamniški gozdarji ozrli na dogajanje v gozdovih preteklo leto, zbrali skupaj nekatere pomembnejše pokazatelje in jih primerjali z preteklimi leti.

Ugotavljamo, da je bilo minulo leto za kamniška zelena pljuča »mirno« in dokaj »nestresno«, na kar kažejo navedeni podatki v nadaljevanju. V preteklem letu je bilo zaradi varstveno sanitarnih vzrokov (predvsem zaradi sunkov vetra in posledičnega lokalnega pojavljanja podlubnikov) za nujni posek odrejenih komaj 20 odstotkov celoletne količine vseh izbranih dreves. V letu 2017 pa je bilo iz varstveno preventivnih vzrokov izbrano za posek kar 45 odstotkov celoletne količine vseh izbranih dreves.

VREMENSKI POJAVI

Leto 2019 je minilo kot 12. zapored z »zelenim Božičem« in, kot pravijo vremenarji, do sedaj kot drugo najtoplejše leto v več kot stoletni zgodovini meteoroloških meritev pri nas.

Januar je bil pretežno oblačen z malo sonca. Najnižje jutranje temperature so se spustile do –7 stopinj Celzija, v sredini meseca v višjih legah zapade med 15 in 25 cm snega, do konca meseca nebo posmeti še z nekaj centimetri. Februarsko vreme temperaturno nič kaj zimsko ter zelo bogato s soncem in temperaturami vse do 13 stopinj Celzija. Začetek marca že ustaljeno zelo topel, v prvi polovici meseca precej dni z močnim JV vetrom, ki je mestoma dosegal hitrosti do 70/h in podiral drevje. 26. marca nad 900 mnv zapade nekaj cm snega. Prva polovica aprila je bilaoblačna s temperaturami do 18 stopinj Celzija, v drugi polovici meseca pa se izmenjujejo dnevna obdobja sončnega in deževnega vremena. Ob koncu meseca zapade nekaj snega do višine 1000 mnv. V drugem tednu maja naravo nad 800 mnv zopet rahlo pobeli sneg. V začetku junija se pričnejo pojavljati prve močnejše nevihte, temperature se povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, močni nalivi ter krajevno močnejša neurja se nadaljujejo preko celega meseca. Začetek julija pogoste močnejše nevihte ter dež, temperature so nizke, sonca je malo, mesec se zopet  konča z močnimi nevihtami in nalivi. Avgust dokaj hladen, dežja ni manjkalo, tudi oblakov ne. September se nadaljuje zelo podobno kot predhodni meseci z veliko oblakov, dosti padavin, ter nizkimi temperaturami. Oktobrsko vreme zelo jesensko z malo sonca. Dokaj podobno vreme se je nadaljevalo tudi v novembru, s pogostimi padavinami ter oblačnim vremenom. S prihodom decembra se vreme izboljša, več je sončnih in suhih dni, v sredini meseca pade slabih 5cm snega, ki pa ne učaka praznikov.

FENOLOŠKE IN DRUGE POMEMBNE ZABELEŽKE

UJME IN DRUGI IZREDNI DOGODKI

Prenamnožitev podlubnikov: vremenske razmere so bile ugodnejše za dobro zdravstveno stanje smrekovih dreves kot leto poprej, saj so nenadne padavine in nepredvidljiva temperaturna nihanja kar močno posegla v razvoj populacije podlubnikov. V vseh treh gozdnogospodarskih enotah je bilo evidentirano 3.833m3 napadenih dreves, kar je le 10 odstotkov v primerjavi z letom 2016.

Poškodbe zaradi srnjadi in jelenjadi: obgrizovanje mladovja in luplenja tanjših drogovnjakov predvsem na revirju Motnik še vedno ne pojenjujejo, Po okularnih ocenah gozdarjev se poškodbe celo povečujejo tako po obsegu kot po jakosti.

Jesenov ožig in kostanjev rak: karantenski bolezni glivičnega porekla sta v večjem obsegu destkala populacijo mladih in starejših dreves velikega jesena, ter starejših dreves pravega kostanja.

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je v preteklem letu opazno pokazala svojo enormno sposobnost širjenja po nepomlajenih gozdnih površinah kot invazivna vrsta, ki se širi s pomočjo ptic. Japonski dresnik (Reynoutria japonica), ki ji je po moči širjenja skoraj enak, le da za svojo širitev uporablja človeško nemarnost in neumost pri premikanju in odlaganju viškov odvečnih izkopnih zemljin.

Požari: na gozdnih površinah sta bila v letu 2019 dva manjša požara. Eden je nastal zaradi nepredvidenih dogodkov na daljnovodu, drugi pa je bil posledica neprevidnega spomladanskega dela na travniku.

Evidentiranje nedovoljenih odlaglišč odpadkov v gozdu

Vrsta odpadkov

Število odlagališč do 10 m3

Število odlagališč nad 10 m3

Skupaj

Gradbeni odpadki

4

4

8

Kosovni odpadki

2

0

2

Skupaj

6

4

10

Opomba: vsako odlagališče smeti in odpadkov lahko vključuje različne vrste odpadkov, zato spodnja vrstica Skupaj ne prikazuje število odlagališč ampak večje število.                                    

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor se je zgodilo pet, izvedenih kot zasipavanje z odvečnim izkopnim materialom in gradbenimi odpadki v štirih primerih in eden kot nedopustne uporabe gozdnega prostora.

OPRAVLJENA GOJITVENA IN VARSTVENA DELA

V relativno »mirnem« letu (brez večjih nujnih varstveno sanacijskih posegov) so bila v celoti opravljena načrtovana gojitvena in varstvena dela. Pripomniti moramo, da količina opravljenih del še vedno opazno zaostaja za načrtovanimi količinami, ki so predvidene v veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot, predvsem zaradi vedno manjše zainteresiranosti lastnikov gozdov za dela v mladih gozdovih ali formalni nezmožnosti črpanja sredstev za sofinanciranje vlaganj v gozdove v primeru agrarnih skupnosti, ki jih je na kamniškem kar sedem.

Vrsta opravljenih del

EM

Obseg

Ure

EUR subv.

Dopolnilna sadnja

ha

0,2

30

80

Priprava tal

ha

0,35

18

 

Sadnja

ha

0,75

102

160

Priprava pov. za obnovo (prip.tal)- ujma

ha

0,62

28

208

Sadnja - ujma

ha

1,62

151

834

Vzdrževanje grmišč in obrežij

ha

0,7

22

 

Obžetev

ha

14,03

517

2.586

Nega mladja

ha

0,7

28

175

Nega gošče

ha

0,95

40

263

Nega letvenjaka

ha

3,16

132

415

Nega drogovnjaka

ha

2,65

69

588

Odstranjevanje vzpenjavk

ha

0,6

29

35

Premazi vršičkov

ha

5,11

68

417

Zaščita s tulci

kos

800

108

650

Obeleževanje sadik

kos

950

29

143

Vzdrževanje tulcev

kos

250

11

64

Odstranjevanje tulcev

kos

220

9

 

Postavitev lovnih pasti

kos

38

44

 

Čiščenje-vzdrževanje pasti

kos

232

23

 

Prehod med lov.pastmi

kos

227

38

 

 

   

1.496

6.618

Porabljen material

EM

Obseg

EUR

Sadike - Smreka

kos

2.000

1.020,00

Sadike - Bukev

kos

1.300

1.415,00

Sadike - Graden

kos

400

395

Sadike - Dob

kos

400

404

Sadike - Kostanj

kos

50

84

Sadike - Gorski javor

kos

350

441

Sadike - Češnja

kos

200

240

Zaščitni premazi vršičkov

kg

32

228,38

Fer. vabe - veliki sm. lubadar

kos

48

270,95

Fer. vabe - mali sm. lubadar

kos

44

459,79

Pasti za podlubnike - režaste

kos

51

 

Zaščitno škropivo vršičkov

l

40

277,64

Grobo mrežasti tulci 1,5 m

kos

800

1.834,88

Koli za tulce h = ca. 1,8 m

kos

1.600,00

663,68

Puljenke - smreka

kos

200

 

Puljenke - ostali iglavci

kos

500

 

Skupaj

   

7.734,32

Zanimivost: v letu 2019 je bilo v kontrolno lovne pasti za podlubnike ("ta črne škatle") ujetih 153.360 hroščev (= 3,834 litra), medtem ko se je v letu 2017 ujelo 511.640 velikih smrekovih lubadarjev (= 12,791 litra).

IZBIRA (ODKAZILO) IN POSEK DREVJA

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 756 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 236 odločb. 9 nujnih odločb ni bilo realiziranih v predpisanem roku in vsled tega je bilo izdano 9 sklepov o izvršbi.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 11 odločb za skupno površino 3,12 ha, izvedeno je bilo 14 odločb na skupni površini 4,46 ha.

Pregled izbire dreves in poseka v letu 2019

Vrsta sečnje

Izbrano

Posekano

 

št. dr.

m3

št. dr.

m3

Izbiralno redčenje

18.750

15.377

18.751

16.834

Pomladitvena sečnja

501

549

297

286

Poml. sečnja - končni posek

27.825

30.291

23.510

26.857

Poml. sečnja - svetlitvena sečnja

9.951

10.113

8.837

9.808

Drugo

10

6

12

26

Sečnja na panj

16

4

 

 

Negovalne sečnje

57.053

56.339

51.407

53.811

Insekti

2.944

3.527

2.675

3.246

Bolezni, glive

288

340

447

495

Veter

1.466

1.851

884

1.032

Veter (neizk.)

 

 

2

4

Sneg

 

 

93

57

Žled

27

30

1.495

808

Žled (neizk.)

 

 

24

20

Plaz, usad

26

27

9

21

Požar

 

 

13

5

Poškodbe zaradi dela v gozdu

34

45

40

60

Drugo

9

20

21

31

Neizkoriščeno drevje (kalo)

98

30

123

46

Varstveno-sanacijske sečnje

4.892

5.871

5.826

5.825

Za gozdno infrastrukturo (vlake,žičnice)

1.430

1.165

1.365

1.133

Cesta

44

37

23

25

Daljnovod, plinovod, ...

134

116

25

36

Urbanizacija

 

 

31

34

Kmetijska raba

2.322

1.647

2.101

1.377

Rudarstvo

307

209

302

201

Energetika

15

9

 

 

Krčitve

2.822

2.017

2.482

1.673

Sečnja zunaj gozda

1.620

1.300

1.426

1.167

Ostali vzroki sečenj

27

44

 

 

Posek brez odobritve

1.403

1.053

1.131

865

Insekti (oslabelo)

770

612

652

587

Bolezni, glive (oslabelo)

3.292

2.780

2.606

2.293

Divjad (oslabelo)

26

4

3

3

Veter (oslabelo)

986

858

699

640

Sneg (oslabelo)

124

96

96

90

Žled (oslabelo)

1.634

793

2.687

1.435

Žled (oslabelo,neizk.)

4.824

4.174

4.824

4.174

Plaz, usad (oslabelo)

48

61

2

3

Požar (oslabelo)

 

 

7

14

Poškodbe-delo v gozdu (oslabelo)

262

267

171

164

Drugo (oslabelo)

308

88

109

36

Dodatno posekana neizbrana drevesa

26

29

29

33

Insekti (dodatno posekano)

21

21

21

21

Veter (dodatno posekano)

5

4

 

 

Posek oslabelega drevja

12.326

9.788

11.906

9.490

Skupaj

81.573

77.577

75.543

73.963

Opombe:

INFORMATIVNA VREDNOST DEL IN GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV*

Posek in spravilo z adaptiranim traktorjem                         od 16 do 20 €/m3

Posek in spravilo z žičnico                                                   od 25 do 30 €/m3

Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)         od 50 do 70€

Hlodovina smrekova (zdrava)                                             75 - 80€/m3 (avstrijska mera)

Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                                     45 - 50€/m3

Rdeči bor (lepa hlodovina)                                                   50- 60€/m3

Les iglavcev za embalažo                                                    40€/m3

Celulozni les iglavcev                                                           20 do 25€/m3

Brusni les iglavcev                                                               40-45€/m3

Hlodovina bukev .                                                                60 do 100€/m3

Bukove goli za drva oz kemično predelavo okoli                  55 - 60 €/m3

Drva bukev .(brez prevoza in prežagovanja)                       50- 60€/prm

Drva bukev .(prežagovanje in prevoz )                                75- 80€/prm

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki ter izvajalci del v gozdovih

Za leto 2019 je značilno veliko povpraševanje po bukovih goleh (osnova za izdelavo drv) ter po suhih bukovih drveh. Opažena je tudi večji obseg priprave sečnih ostankov za drobljenje v sekance.

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH PROMETNIC

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 43.721,38 evrov so se opravila na naslednjih kategoriziranih gozdnih cestah:

Za potrebe spravila je bilo v letu 2018 izdelanih 33 elaboratov (načrtov) za gradnjo 55 vlak v skupni dolžini 14 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 31 objektov v skupni dolžini 5,7 kilometra.

ODVZEM DIVJADI IN MONITORING

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

Lovna vrsta / LD

Kamnik

Komenda

Stahovica

Sela

Tuhinj

Motnik

LPN

Skupaj

SRNJAD

99

71

69

68

89

77

29

502

JELENJAD

1

0

1

1

4

12

1

20

GAMS

1

0

0

3

5

8

67

84

MUFLON

0

0

3

0

0

0

20

23

D. PRAŠIČ

8

13

4

9

8

39

2

83

Na območju KE Kamnik se je medvedu in volkulji, ki sta prisotna predvsem v goratem predelu, pridružil še šakal v hribovitem in ravninskem predelu.

GOZDNO GOSPODARSKO IN GOZDNO GOJITVENO NAČRTOVANJE

V dneh od 21. 8. 2019 do 3. 9. 2019 je v prostorih KE Kamnik potekala javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto KAMNIŠKA BISTRICA (2019 – 2028) povezana z javno obravnavo dne 22. 8. 2019. Udeležba širše javnosti in deležnikov je bila nična. Načrt je bil potrjen v uradnem listu RS št. 79/19 dne 24. 12. 2019.

Ob redni obnovi gozdnogojitvenih načrtov je bilo obravnavanih 34 odsekov na skupni površini 1.085 ha.

V letu 2019 so potekala terenska dela ob obnovi gozdno gospodarskega načrta za enoto KAMNIK (2020 – 2029), pri čemer so sodelovalI trije delavci KE Kamnik. Opisali so 41 odsekov na 1.314 ha gozdne površine

DRUGI DOGODKI KRAJEVNE ENOTE

V preteklem letu je bilo za obravnavano območje izdanih 29 mnenj in soglasij za posege v gozdni in obgozdni prostor

V mesecu februarju je bil na podlagi peticije, naslovljene na MKGP o nepravilnostih pri gospodarjenju z gozdovi (devastaciji) na območju Kamniške Bistrice, odrejen notranji pregled nad postopki dela javne gozdarske službe. Pregled ni ugotovil nepravilnosti pri izvajanju poseka niti nepravilnosti ob sočasnem upoštevanju varovanja spomenika kulturne dediščine (obeležja NOB).

V mesecu marcu je po komaj 6 mesečnem delu revir Motnik zapustil revirni gozdar Peter Prosenc. Od aprila do julija so redne naloge opravljali preostali kamniški gozdarji do vrnitve Janeza Spruka v začetu julija.

Zaradi nujne odsotnost iz zdravstvenih razlogov revirnega gozdarja v prvi polovici leta smo preostali gozdarji KE Kamnik za nemoteno redno delo v gozdno gospodarski enoti Kamniška Bistrica opravili dela in postopke za tekoče nemoteno gospodarjenje z gozdovi Agrarne Skupnosti Meščanske Korporacije Kamnik.

Ob tednu gozdov 3. junija. smo kamniški gozdarji tudi v letu 2019 zelo aktivno sodelovali na še bolj tradicionalni prireditvi »Gozd, Voda, Mlinček  v Sračji dolini pri Črnučah za nekaj sto otrok mestne občine Ljubljana z okolico.

Z letom 2019 so se zaključili postopki obnove vseh treh gozdno gospodarskih enot v občini Kamnik, Tuhinj – Motnik (2018-2027), Kamniška Bistrica (2019 – 2028), Kamnik (2020-2029).

Besedilo in fotografije: gozdarji KE Kamnik


<< Nazaj | Novice