Mali grad

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2018

15.04.2019

 

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik, Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki smo ga obeležili 21. marca  2019 z sloganom Učimo se z gozdom - gozd je modrost! ter prihajajočim tednom gozdov, ki bo potekal od 27. do 31. maja, smo se kamniški gozdarji ozrli na preteklo leto, zbrali skupaj nekatere spodaj navedene pomembnejše pokazatelje in jih primerjali z preteklimi leti. Ugotavljamo, da je bilo leto za kamniške gozdove »mirno« in dokaj »nestresno«, vendar je iz okoljskih pojavov in analize zdravstevih nevšečnosti gozdov slutiti, da prihajajo tudi za gozdove v naši bližini drugačni časi ne glede na občutek njihove »večnosti«.

VREMENSKI POJAVI

Leto 2018 si bomo zapomnili po toplem vremenu. To je bilo v večjem delu Slovenije namreč drugo najtoplejše doslej, takoj za letom 2014. Leto smo začeli z bolj pomladnim kot zimskim vremenom. Januar je bil za 5oC toplejši od dolgoletnega povprečja in je bil večinoma tudi drugi najtoplejši v zgodovini meritev. 6. februarja je začel odganjati čemaž, potem pa se je vreme povsem spremenilo in sledila sta dva zimska meseca. Pogosto je snežilo in snežna odeja je bila ob koncu meseca  debela okoli 20 - 30 cm. Bilo je tudi zelo mrzlo, najvišje dnevne temperature so bile v zadnjih dneh februarja po nižinah okoli -10 oC Celzija, mraz pa se je nato zavlekel še v marec.

Preveč hladnemu februarju in marcu je sledil rekordno topel april. Temperature v Kamniku in okolici so se povzpele tudi preko 25 stopinj. Med 10. in 15. aprilom so v tuhinjski dolini začele zeleneti prve bukve.

Toplemu obdobju pa so v začetku maja sledile močne nevihte s točo, ki nam je tod prizanesla. Poletje je bilo nadpovprečno toplo, a posebne vročine letos nismo beležili. Sledila je zelo topla in sončna jesen. 26. septembra je tuhinjsko dolino pobelila prva slana.

Konec oktobra je prišlo jesensko deževje in 19. novembra nas je pobelil prvi sneg, a zimski preblisk je bil kratek. Nekaj centimetrov snega je nato zapadlo še sredi decembra, zaradi temperatur nad ničlo je sneg postopno kopnel in božič je bil že enajsto leto zapored zelen.

UJME IN DRUGI IZREDNI DOGODKI

Prenamnožitev podlubnikov

Vremenske razmere so bile skupaj z prizadevnostjo lastnikov gozdov ugodne v korist zdravstvenega stanja smrekovih dreves in zelo neugodne za razvoj prekomerne populacije podlubnikov. Evidentirana je bila slaba četrtina napadenih dreves v primerjavi z preteklim letom v vseh treh gozdnogospodarskih enotah (v nadaljevanju GGE) Kamnik 1.147 m3, v GGE Kamniška Bistrica1.148m3 in v GGE Tuhinj Motnik 2.982 m3.

Jesenov ožig: V primerjavi z lanskim letom se povečuje sušenje velikega jesena zaradi jesenovega ožiga. V jesensko zimskem času so se opazneje pojavili znaki prenamnožitve pisanega jesenovega ličarja v obliki odpadanja skorje.Posledice so najbolj vidne v v GGE Kamniška Bistrica, kjer je bilo označenih 2.200 dreves v ocenjeni bruto masi 1.500m3.

Požarov na gozdnih površinah v letu 2018 ni bilo.

Nedovoljeno odlaganje odpadkov v gozdu

Vrsta odpadkov

Število odlagališč do 10m3

Število odlagališč nad 10m3

Skupaj

Organski odpadki

4

2

6

Gradbeni odpadki

4

2

6

Komunalni odpadki

0

2

2

Kosovni odpadki

2

2

4

Pnevmatike

0

2

2

Skupaj

10

10

20

Opomba: Vsako odlagališče smeti in odpadkov lahko vključuje različne vrste odpadkov, zato spodnja vrstica Skupaj ne prikazuje število odlagališč ampak večje število.                                                                                              

Nedovoljenih posegov v  gozdni prostor je bilo pet, ki so se izvedli kot zasipavanja z odvečnim izkopnim materialom in gradbenimi odpadki.

OPRAVLJENA GOJITVENA IN VARSTVENA DELA

V relativno »mirnem« letu (brez večjih nujnih varstveno sanacijskih posegov) so bila v celoti opravljena načrtovana gojitvena in varstvena dela. Pripomniti moramo, da količina opravljenih del opazno zaostaja za načrtovanimi količinami, ki so predvidene v veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot, predvsem zaradi zmeraj manjše zainteresiranosti lastnikov gozdov za dela v mladih gozdovih ali formalni nezmožnosti črpanja sredstev za sofinanciranje vlaganj v gozdove v primeru agrarnih skupnosti, ki jih je na kamniškem kar sedem.

Vrsta del

EM

Obseg

EUR subv.

Priprava tal

ha

0,25

18,75

Dopolnilna sadnja

ha

0,9

300

Priprava tal

ha

0,3

 

Sadnja

ha

0,6

210

Priprava pov. za obnovo (prip.sest)-ujma

ha

0,1

33,5

Priprava pov. za obnovo (prip.tal)- ujma

ha

0,3

100,5

Sadnja - ujma

ha

0,65

160

Vzdrževanje grmišč in obrežij

ha

0,7

193,05

Vzdrž.pašn. in travn. v gozdu

ha

0,98

175,5

Sajenje sad.plod.drev. in grm.

kos

20

18,2

Obžetev

ha

12,45

2.147,50

Nega mladja

ha

1,05

210

Nega gošče

ha

1,8

415,35

Nega letvenjaka

ha

0,45

78,98

Nega drogovnjaka

ha

12,3

2.825,00

Odstranjevanje vzpenjavk

ha

0,4

70

Premazi vršičkov

ha

6,74

474,26

Zaščita s tulci

kos

820

548,8

Posek z mot. žago (VAR. goz.)

m3

16,92

245,34

Spravilo s traktorjem (VAR. goz.)

m3

16,92

930,6

Vzpostavljanje gozdne higiene

ha

5,75

224,25

Obeleževanje sadik

kos

1.000,00

105

Postavitev lovnih pasti

kos

34

 

Čiščenje-vzdrževanje pasti

kos

163

 

Prehod med lov.pastmi

kos

150

 

Požig ostankov lubadark

kos

5

15

Skupaj

 

 

9.499,58

IZBIRA(ODKAZILO) IN POSEK DREVJA

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 739 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 423 odločb.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 19 odločb za skupno površino 4,57 ha, izvedeno je bilo 11 odločb na skupni površini 6,45 ha.

Pregled izbire dreves in poseka v letu 2018

Vrsta sečnje

Označeno

Posekano

 

št. dr.

m3

št. dr.

m3

Izbiralno redčenje

12.927

10.942

10.021

6.901

Pomladitvena sečnja

214

188

149

129

Poml. sečnja - končni posek

13.507

14.044

9.694

9.246

Poml. sečnja - svetlitvena sečnja

5.427

5.947

4.073

4.502

Negovalne sečnje

32.075

31.121

23.937

20.778

Insekti

3.519

4.373

4.689

5.792

Insekti (neizk.)

 

 

7

10

Bolezni, glive

216

214

101

98

Veter

3.503

4.292

3.783

4.640

Sneg

280

46

394

95

Žled

256

69

243

56

Žled (neizk.)

 

 

1.692

576

Plaz, usad

81

93

81

93

Požar

 

 

2

2

Poškodbe zaradi dela v gozdu

43

65

42

63

Drugo

14

13

5

9

Neizkoriščeno drevje (kalo)

202

71

202

65

Varstveno-sanacijske sečnje

8.114

9.236

11.241

11.500

Za gozdno infrastrukturo (vlake,žičnice)

1.496

1.110

1.507

1.231

Daljnovod, plinovod, ...

147

84

206

127

Urbanizacija

92

75

61

41

Kmetijska raba

2.318

1.629

1.122

610

Rudarstvo

 

 

65

73

Krčitve

2.557

1.788

1.454

851

Sečnja zunaj gozda

738

628

828

837

Ostali vzroki sečenj

25

12

9

2

Posek brez odobritve

173

193

173

193

Insekti (oslabelo)

922

801

888

740

Insekti (oslabelo,neizk.)

28

22

60

43

Bolezni, glive (oslabelo)

5.252

3.593

4.773

3.193

Bolezni, glive (oslabelo,neizk.)

 

 

1

1

Divjad (oslabelo)

 

 

72

20

Veter (oslabelo)

772

684

761

646

Veter (oslabelo,neizk.)

 

 

5

4

Sneg (oslabelo)

132

35

192

63

Žled (oslabelo)

4.377

1.657

4.868

1.790

Plaz, usad (oslabelo)

143

120

174

158

Poškodbe-delo v gozdu (oslabelo)

173

147

154

124

Drugo (oslabelo)

365

91

364

87

Dodatno posekana neizbrana drevesa

74

92

141

184

Insekti (dodatno posekano)

81

92

81

92

Posek oslabelega drevja

12.319

7.333

12.534

7.145

SKUPAJ

57.497

51.422

51.683

42.535

* V posek so zajeta tudi sečišča, kjer je bilo drevje izbrano ali evidentirano v preteklih

   letih, posekana pa v letu 2019.

** Oznaka (N) v oklepaju pomeni označeno, neposekano drevje, ki bo ostalo v gozdu.

**Največji možni letni (redni) posek na območju KE Kamnik v skladu z veljavnimi

   gozdnogospodarskimi načrti znaša 70.000m3

VREDNOST DEL IN GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV*:

3

Posek in spravilo                                                                   od 16 do 20 €/m3

Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)          od 50 do 70€

Žičnica (posek, spravilo)                                                                     25€

Hlodovina smrekova (zdrava)                                               80€/m3 (avstrijska mera)

Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                                      okoli 45€/m3

Rdeči bor (lepa hlodovina)                                                    50€/m3

Les iglavcev za embalažo                                                     40€/m3

Celulozni les iglavcev                                                           20 do 26€/m3

Brusni les iglavcev                                                                do 40€/m3

Hlodovina bukev .                                                                  60 do 100€/m3

Drva bukev .(brez prevoza in prežagovanja)                        50- 60€/prm

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki in izvajalci del v gozdovih

Za leto 2018 je značilno veliko povpraševanje po bukovih goleh (osnova za izelavo drv) ter po suhih bukovih drveh. Opažena je tudi večji obseg priprave sečnih ostankov za drobljeneje v sekance.

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH PROMETNIC

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 58.083,49 EUR so se opravila na naslednjih registriranih gozdnih cestah:

KRALJEV HRIB-RAKOVA JAMA

RIBJA PEČ-MARKOVA R.-MIKL.K

SPODNJI BRSNIKI-ZA GRADIŠČEM

RIBJA PEČ-MARKOVA R.-MIKL.K.(SERPENTINA)

BIBA PLANINA – TOMANOVA DOLINA

GOLICE KRAMARCA

KRIŽ – RAVNE – POLANA

VRH DRČE – KRAMARCA

RAKITOVEC – GRADIŠČE

PETRŽIVEC – MEJA GGE

ŠMARTNO (OB NEVLJICI) – POD VRHAČEM

MALI HRIB – ŠPANOV MLIN

LANIŠE – TOMANOVA DOLINA

IVERJE – GROHATI POTOK

LEŠAR – OSOVNK

ČEH – GRDAV

ČEHOV GRABEN

POD STRAŽO SUHI POTOK

VASENŠČICA

KRŠIČ - OŠEVEK

Za potrebe spravila je bilo v letu 2018 izdelanih 37 elaboratov (načrtov) za gradnjo vlak v skupni dolžini 12 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 7 km.

GOZDNO GOJITVENO NAČRTOVANJE

V dneh od 16. 8. 2018 do 29. 8. 2018 je v prostorih KE Kamnik potekala javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto TUHINJ MOTNIK 2018 – 2027 povezana z javno obravnavo 24. 08. 2019. Udeležba širše javnosti in deležnikov je bila skoraj nična. Načrt je bil potrjen v uradnem listu RS št. 83/18  24. 12. 2018.

Od 17. 12. 2018 do 21. 12. 2018 je bila na sedežu KE Kamnik. Tunjiška 21, javna razgrnitev ter javna obravnava k potrditvi 44 gozdnogojitvenih načrtov v skupni površini 638ha, ki pa se je ni udeležil nihče od lastnikov niti od zainteresirane javnosti.

V letu 2018 je potekala obnova gozdno gospodarskega načrta za enoto Kamniška Bistrica 2019 – 2028, pri čemer sta sodelovala dva delavca KE Kamnik. Opisala sta 55 sestojev na 658 ha gozdne površine

DRUGI DOGODKI KRAJEVNE ENOTE

S prvim oktobrom je prevzel delo na revirju Motnik Peter Prosenc, ki je prišel z revirja Ljubljana. Revirni gozdar Janez Spruk, ki je na revirju Motnik opravljal delo 10 let, je bil premeščen na revir Tirosek (OE Nazarje).

Besedilo in fotografije: gozdarji KE Kamnik
Fotografije: Miha Zabret


<< Nazaj | Novice